مشاهده : 4840 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دوختن , دوختن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دوختن , دوختن در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیس آمده باشد که در خواب ببینید در حال دوختن چیزی هستید .برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دوختن در خواب آورده اند . امام صادق معتقد است کسی که در خواب لباس می دوزد به معنای فردی است که کارها بدست او درست می شود . ابن سیرین درباره تعبیر خواب دوختن می گوید دوختن لباس خود در خواب خوب است .ولی لباس شخص دیگری که زن هم باشد در خواب تعبیر خوبی ندارد . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب دوختن از نظر معبران

در مورد خواب دیدن کودکان جالب است بدانید کودکان زیر ۳ سال هیچ خوابی را در مورد خودشان نمی بینند و در خواب خودشان نیستند .و هم چنین از این سن کودکان شروع به دیدن کابوس می کنند .هم چنین بد نیست بدانید خوابی که مردان درباره مردان دیگر می بینند بیشتر است و زن ها به طور مساوی خواب زنان و مردان دیگر را می بینند .

تعبیر دیدن دوزنده لباس در خواب

تعبیر خواب دوختن به روایت امام جعفر صادق

دوزنده به خواب، کسی است که کارهای دنیا بر دست او به صلاح آید، خاصه آن کس را که جامه از بهر او بدوزد.

تعبیر دوختن لباس با سوزن در خواب

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

چنانچه در خواب ببینی با سوزن لباس میدوزی، یـعـنـی حال و روز تو خوب و نیک شده و به خواستۀ خودت می‌رسی.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب دوختن می گوید:

اگر در خواب بیند سوزن به دست داشت و لباس تمام ندوخت، یعنی آن کس هر کاری که پیش گیرد ناتمام می ماند.

تعبیر دوختن لباس در خواب

تعبیر خواب دوختن به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند جامه خویش را می دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید.
اگر بیند جامه به مال خویش می دوخت،
تاویلش همین است. اگر بیند جامه مردی می دوخت تاویلش نیکو باشد.

اگر بیند جامه دوخته به خانه بسیار داشت عیش بر او فراخ شود و مال از میراث بیابد.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که قبا بدوخت ، دلیل که زنی به خدمت مشغول گرداند اگر بیند پیراهن زیر پاره می کرد
به کدخدائی مشغول شود
اگر بیند جامه عیال می دوخت ، دلیل که به خدمت عیالش بماند .

اگر بیند از بهر جامه دوختن رشته می بافت ، دلیل که از جائی به جائی تحویل کند .
اگر بیند از برای عیال جامه ابریشمین می دوخت ، دلیل که غمگین شود ، به تهمت گناهی که از او بوجود آید .

تعبیر خواب دوختن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست
مخصوصا اگر چیزی را در خواب می دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.

تعبیر دکمه دوختن در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که دکمه می دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می دهید
و یکی از آن ها در استحکام مبانی کار شما موثر و مفید واقع می شود.
اگر فرزند ندارید برادرتان و اگر دارید یکی از فرزندان.

تعبیر دوختن پیراهن در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که پیراهن می دوزید کاری می کنید که با شان و شخصیت اجتماعی شما ارتباط دارد.

چنانچه ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته اید کاری در جهت تامین آبروی خویش انجام می دهید.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب دوختن گوید :

اگر بیند از بهر خویشتن پیراهنی بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار باشد

تعبیر دوختن پارگی در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید که پارگی یا شکافتگی را می دوزید وام خود را می پردازید یا با کسی که قهر هستید آشتی می کنید.

تعبیر دوختن لباس زنانه در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید که لباس زنانه می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر به شما سود می رساند.

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب بیند لباس زنی می دوخت، غم و زیان به او رسد.

تعبیر دوختن شلوار در خواب

جابر مغربی گوید :

چنانچه در خواب بیند شلوار بدوخت و لیفه آن را ندوخت ، به این معنا است که زنی خواهد و سرانجام رهائی یابد

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید شلوار می دوزید صاحب فرزند می شوید. دوختن پرده در خواب خوب نیست
چون کاری است که غم و اندوه می آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.

اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می دوزد شغلی مناسب پیدا می کند و اگر دختری ببیند چیزی می دوزد
شوهر می کند.

اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می دوزد صاحب فرزند می شود. روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست
به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد.

بانک جامعه تعبیر خواب , تعبیرستان , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟