مشاهده : 586 تعبیر خواب حرف ز RSS اشتراک:

تعبیر خواب زاغ , دیدن زاغ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زاغ , دیدن زاغ در خواب چه تعبیری دارد؟
زاغ ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینید زاغی را پیدا کرده اید و یا صدای زاغ را در خواب بشنوید .برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زاغ در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی زاغ را در خواب به معنای انسان خلافکار می داند و شنیدن صدای زاغ را در خواب به معنای غیبت کردن پشت سر شما می داند . ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب زاغ می گوید کندن پوشت زاغ در خواب به معنای زنا کردن است . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زاغ از نظر معبران

در روانشناسی یونگ امده است دیدن زاغ در خواب به معنای بخش تاریک از زندگی شما می باشد و این به مسائلی از زندگی شما اشاره می کند که در حال کشمکش و جنگ با ان هستید .شاید مسائلی در ضمیر ناخودآگاه شما هست که در حال کشمکش با ان هستید و آن مسائل به صورت زاغ در خوابتان ظاهر می شود .

تعبیر دیدن زاغ در خواب

تعبیر خواب زاغ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زاغ در خواب انسانی است بد که خلاف می کند، دروغ می گوید و کار زشت انجام می دهد و این اعمال را دوست می دارد و بر مبنای طینت و فطرت خویش بدی می کند و نه روی محاسبه و دوراندیشی و در نظر گرفتن سود و زیان کارهایی که انجام می دهد.

تعبیر خواب زاغ به روایت ابراهیم کرمانی

اگر یک زاغ بیند، تاویلش کنیزک هندی بود. اگر زاغان بیند تاویلش لشگر است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند

تعبیر خواب زاغ به روایت محمد بن سیرین

زاغ درخواب، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن زاغ در خواب ، علامت آن است که دچار اختلاف و جروبحث خواهید شد .

تعبیر نشستن زاغ بر بام خانه

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید که زاغ یا کلاغی بر بام خانه شما نشسته خبری بد به شما می رسد.

تعبیر شنیدن صدای زاغ در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب فقط صدای زاغ یا کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که مردم بدخواه پشت سر شما حرف می زنند

تعبیر دیدن دسته کلاغ ها در خواب

چنان چه در خواب دسته ای از کلاغ ها را ببینید که دور از شما روی قلوه سنگ های بیابان نشسته اند شاهد اجتماع مردمی بد کار می شوید بی آن که با آن ها بیامیزید ولی اگر آن زاغ ها گرد شما حلقه زدند یا شما به آن ها نزدیک شدید با چنان مردمی آشنا می شوید که به سودتان نیست. اگر در خواب دیدید که زاغی چیزی به نوک یا منقار داشت و هنگام پرواز در خانه شما افکند مال دزدی می خرید

تعبیر بردن شی توسط زاغ

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید زاغ از خانه شما چیزی ربود و برد دزد به مال شما یا به خانه شما می زند. به هر حال زاغ در خواب انسانی است فاسد و دروغ گو و خلاف کار و سیاه روی و بد دهن

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند زاغی به منقار از خانه او چیزی فرا گرفت، دلیل کند که فاسقی یا هندوئی از خانه او چیزی بدزدد.

تعبیر کندن پوست زاغ در خواب

تعبیر خواب زاغ به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که زاغی را پوست برکند، دلیل است که با زن غریب زنا کند. اگر بیند زاغی را بکشت، دلیل است اهل بیت او را مصیبت رسد.

تعبیر حرف زدن با زاغ در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند با وی زاغ سخن گفت، دلیل است از اخبار آگاه شود. اگر بیند که زاغان بسیار از هوا آمدند و می گذشتند، دلیل که در آن دیار لشگری پدید آید به قدر زاغان.

تعبیر خواب زاغ به روایت جابر مغربی

اگر بیند زاغ و تذرو هر دو در شلوارش بود، دلیل است که فرزندش با کنیزش فساد کند. اگر بیند که زاغی را معالجه کرد، دلیل که مردی دزد را پند دهد.

تعبیر پیدا کردن زاغ در خواب

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند زاغی را ببافت و پنهان کرد، دلیل است درهواداری و باطل جوئی بود.

تعبیر خواب زاغ به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که با کسی بدین صفت به کار باطل فریفته گردد.

تعبیر کشتن زاغ در خواب

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که زاغی را بکشت، دلیل است مردی را بدین صفت قهر کند.
اگر بیند درجایگاهی زاغان جمع آمده بودند، دلیل که در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند.
اگر بیند زاغی را شکار کرد، دلیل است از جایگاهی باطل نعمت یابد.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
هواوی