مشاهده : 1205 تعبیر خواب حرف ز RSS اشتراک:

تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود را در حال زالو انداختن ببینید و خواب ببینید زالو خون شما را می مکد .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زالو در خواب اورده اند .معبری می گوید زالو انداختن دیگران در خواب به معنای دردسر برای دوستانتان است . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب زالو می گوید زالو در خواب به معنای دشمن شما می باشد و چسبیدن آن به دستتان به معنای آسیب به فرزندتان است .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زالو از نظر معبران

یکی از دانشمندان که به مطالعه پیرامون خواب های انسان پرداخته است به این نتایج رسیده است که گاهی تعبیر خواب ها شخصی می باشد و به مسائلی که مربوط به خود شخص است اشاره می کند ولی برخی خواب ها پیرامون دیگران و کسانی است که در اطراف ما زندگی می کنند . مثلا زالو در خواب با توجه به حالتی که دیده می شود به خود ما و یه به موضوعی راجع به دیگران اشاره می کند .

تعبیر زالو انداختن در خواب

تعبیر خواب زالو به روایت جابر مغربی

اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی مکید و گزندی نمی کرد،
دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد.

تعبیر خواب زالو به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند زالو خون از اندام او می مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد
و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد.

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید برای درمان بر تنتان زالو می اندازید ، نشانه آن است که یکی از اعضای خانواده شما دچار بیماری دردناکی خواهد شد .

چنانچه خواب ببینید بر تن دیگران زالو می اندازید ، نشانه آن است که دوستان برایتان دردسری فراهم خواهند ساخت .

تعبیر دیدن زالو در خواب

تعبیر خواب زالو به روایت محمد بن سیرین

دیدن آن در خواب دشمن طماع است.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن زالو در خواب ، نشانه آن است که دشمنان منافع شما را تصاحب می کنند .

دیدن چند زالو در خواب ، نشانه خوشحالی و موفقیت در زندگی است . و همچنین رفتن به سفرهایی لذتبخش .

تعبیر خواب زالو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زالو در خواب های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می کند و دست بردار نیست. دیدن زالو در خواب خوب نیست بخصوص اگر رنگش سیاه باشد و در عالم خواب ببینید که به گلویتان چسبیده است.

تعبیر خواب زالو به روایت ابراهیم کرمانی

زالو در خواب به معنای عیالی است که مال دیگران خورد نه مال خود

تعبر دیدن زالو در گلو

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند زالو درگلوی او شد، دلیل که دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتی که از زالو به او رسیده از دشمن مضرت بیند

تعبیر کشتن زالو در خواب

تعبیر خواب زالو به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، به این معنا است که بر دشمن پیروزی می یابد.

آنلی بیتون می گوید :

چنانچه خواب ببینید زالو شما را گاز می گیرد ، نشانه آن است
که در مکانهای غیرمنتظره خطری تهدیدتان می کند . به این خطا توجه کافی داشته باشید!

مطیعی تهرانی می گوید:

چنان چه در خواب ببینید که زالویی که خون شما را مکیده از بدن خود کندید و دور افکندید یاکشتید بر خصم خویش چیره می شوید

تعبیر خواب زالو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی می کند
و اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می رساند و چنان چه به پلک چشمتان چسبیده بود
دخترتان به شما بدی می کند و اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان ضرر می بینید.
اگر ببینید که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمنی می کنید.

تعبیر خواب زالو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می مکیدند،
دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
هواوی