مشاهده : 558 تعبیر خواب حرف ز RSS اشتراک:

تعبیر خواب زانو , دیدن زانو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زانو , دیدن زانو در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که در خواب ببینید روی زانو راه می روید و یا زانوی تان شکسته است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زانو در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی زانو را در خواب به معنای شغل می داند و زانوان قوی در خواب به معنای شغلی خوب است .ابراهیم کرمانی هم همین نظر را درباره زانو دارد و زانوان سست را در خواب به معنای کسب و کار و شغل بد می داند . برای دانستن تعبیر خواب زانو در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زانو از نظر معبران

در روانشناسی یونگ زانو در خواب نماد احساسات شما تشبیه شده است و اینکه شما آدم احساساتی و ضعیفی هستید و نیاز دارید که از شما حمایت شوید و میزان استحکام زانو به سطح حمایت از شما اشاره می کند .هم چنین ممکن است در زندگی عادی شما احساس بی کفایتی کنید .

تعبیر دیدن زانو در خواب

تعبیر خواب زانو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زانو در خواب شغل و حرفه ای است که جهت تامین معاش خویش بر آن متکی هستیم.

تعبیر خواب زانو به روایت ابراهیم کرمانی

زانو در خواب کار و کسب و معیشتِ مردم است و هر چند که سخت تر بود کار و کسب او بهتر بود. اگر سست بود به خلاف این بود.

تعبیر خواب زانو به روایت جابر مغربی

زانو درخواب کار و کسب و جایگاه رنج و عنای مردم بود و هر زیاده و نقصان که در زانو بیند، تاویلش چنان بود که یاد کردیم.

تعبیر خواب زانو به روایت محمد بن سیرین

اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود.

تعبیر زانوی نیرومند در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب بببینید که زانوان سالم و محکم و نیرومندی دارید و به کمک آن زانوان به راحتی حرکت می کنید شغل شما خوب است و زندگی مرفهی خواهید داشت و روزی شما فراخ خواهد بود و آینده ای روشن در انتظارتان است .

ابن سیرین می گوید:

اگر زانو را بزرگ و قوی بیند، دلیل که کار او قوی گردد و عیش بر او فراخ گردد.

تعبیر زانوی ضعیف در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید زانوانتان نحیف و ضعیف گردیده احتمالا شغل خود را از دست می دهید.

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب زانو را شکسته بیند، به این معنا است کارش شکسته و بی رونق شود.

اگر خواب بیند که چشمه زانوی او شکسته است، یعنی کار او تباه شود و نیازمند خلق گردد.

تعبیر درد زانو در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

درد زانوان این را می گوید که از نظر شغلی گرفتار مشکل می شوید.

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب احساس کنید زانوی شما سخت و دردناک است ، نشانه آن است که به زودی واقعه ای دهشتناک برایتان روی خواهد داد .

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید زانوهایتان بیش از حد معمول بزرگ شده است ، علامت آن است که بدبختی ناگهان شما را در بر خواهد گرفت .

تعبیر زانوی خوش فرم در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر زنی خواب ببیند زانوی صاف و خوش فرمی دارد ، نشانه آن است که افرادی او را ستایش خواهند کرد بی آنکه به خواستگاریش بیایند .

تعبیر زانوی کثیف در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید زانوهایتان کثیف است ، نشانه آن است که در اثر عیاشی به بیماری دچار خواهید شد .

تعبیر زانوی بد شکل در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن زانوهای بد شکل در خواب ، نشانه آن است که وقایع تلخ و ناراحت کننده جای امید و اشتیاق را خواهد گرفت .

تعبیر با زانو راه رفتن

تعبیر خواب زانو به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند به زانو می رفت، دلیل که کار او و معیشت او ضعیف شود. چنانچه بیند چشمه زانوی او بیفتاد، دلیل که مایه ای که دارد از دست او برود.

تعبیر زانو زدن در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

زانو زدن در خواب یعنی  شما تنبل هستید

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
هواوی