مشاهده : 234 تعبیر خواب حرف ز RSS اشتراک:

تعبیر خواب زبان , دیدن زبان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زبان , دیدن زبان در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که در خواب زبان خود را کوچک تر و یا بزرگتر از حد معمول ببینید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زبان در خواب اورده اند .مطیعی تهرانی دراز شدن زبان را در خواب به معنی صحبت هایی است که از سمت ما گفته می شود ولی به نفع ما نیست .ابن سیرین هم درباره تعبیر خواب زبان می گوید دیدن زبان بریده در خواب به معنای دشمنی با کسی می باشد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زبان از نظر معبران

در روانشناسی یونگ زبان چنین تعبیر شده است که زبان به معنای حرف هایی است که زده می شود .مثلا اگر دیدید زبانتان دراز است یعنی حرف های دروغ می زنید و یا زخم شدن زبان در خواب حرف های منفی می باشد که شما می زنید .
اگر در خواب دیدید کسی زبانش دو شاخه است یعنی نباید به او اطمینان کنید.

تعبیر دیدن زبان در خواب

تعبیر خواب زبان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زبان در خواب بی هیچ تاویل و تعبیری اشاره به خود است و هر حالتی که زبان ما در خواب داشته باشد
می توانیم وضع و موقعیت خویش را در بیداری قیاس و مجسم کنیم. در این مورد
تمام موبران اتفاق نظر دارند که زبان در خواب اشاره به خود زبان است.

تعبیر خواب زبان به روایت امام جعفر صادق

دیدن زبان به خواب بر شش وجه است.

اول: حکمت. دوم: ریاست. سوم: ترجمان. چهارم: حاجت. پنجم: دلیل. ششم:
سخن گفتن به زبان های مختلف.

آنلی بیتون می گوید :

اگر زبان خود را در خواب ببینید ، نشانه آن است که آشنایان رفتاری نامهربانانه
با شما خواهند داشت .

اگر زبان کسی را در خواب ببینید ، علامت آن است که به شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت .

تعبیر زبان دراز در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم که زبانمان دراز شده چیزهائی می گوئیم که نفع ما در گفتن آن حرف ها نیست.
یا گستاخی می کنیم یا فضولی و خلاصه زبان درازی از ما سر می زند.

دانیال نبی می گوید:

اگر بیند زبان او درازند، یعنی که درشت سخن و بدگوی بود و مردمان را به زبان رنجاند.

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب بیند که زبانش در طول یا درعرض زیاد شد، دلیل که به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد.

اسماعیل بن اشعث گوید :

چنانچه کسی خواب بیند زبان او دراز شده بود ، دلیل که کسی او را غمز کند یا دشنام دهد .

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید زبانتان بزرگتر کوچکتر از حد معمول است ، علامت آن است که در اثر بی دقتی ، صحبت هایی خواهید کرد
که همان حرفها شما را به دردسر می اندازد .

تعبیر پهن شدن زبان در خواب

چنانچه ببینیم زبان ما پهن شده خواب ما می گوید که به وقت لزوم نمی توانیم از حق خویش دفاع کنیم.

تعبیر حالت های غیر معمول زبان در خواب

تعبیر خواب زبان به روایت حضرت دانیال

اگر بیند زبان او قوی و ستبر بود، دلیل است مناظر و سخنور بود و بر خصم غلبه کند.اگر بیند زبانش گردیده بود،
دلیل است بیچاره و بیمار شود. اگر بیند که زبانش ریش بود، دلیل که بر کسی بهتان گوید،
یا بر کسی گواهی به دروغ گوید. اگر بیند زبان او موی برآورده بود،
دلیل که از بان خویش، در رنج و بلا افتد. اگر بیند زبان او آماس کرده بود،
دلیل است به سبب گفتارش اومال حاصل شود، بر قدر آماس زبان.

تعبیر خواب زبان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب بیند که او را دو زبان است، دلیل است که حق تعالی او را علم و دانش روزی کند.
اگر بیند که از دست خود زبان را ببرید تا سخن نگوید، دلیل که از باطل گوئی توبه کند و خاموشی اختیار کند.

اگر بیند که بر سخنش خطائی زشت رفت، دلیل است سخنی گوید که رضای خدا باشد. اگر بیند کسی زبان دردهان او نهاد،
دلیل که او را قوتی و حجتی بود از کسی در سخن.

اگر بیند که زبان کسی می مکید، دلیل که از آنکس علم و دانش حاصل کند.

تعبیر زبان بریده در خواب

تعبیر خواب زبان به روایت محمد بن سیرین

چنانچه بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بی آن که با کسی خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود ، دلیل که درمیان مردم منافقی کند .
اگر در خواب بیند که در اصل زبان هیچ نداشت ، دلیل که از شغل همه فرو ماند و دشمن بر او چیره شود .
اگر بیند سر زبانش بریده بود ، چنانکه هیچ سخن نتوانست گفت ،
دلیل که شغل او بیشتر بر دست وکیلش برآید .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی در خواب بیند که زبانش گنگ شده بود ، دلیل بر فساد دین و دنیای او کند .

اگر بیند که درویشی را زبان ببرید ، دلیل که چیزی به درویش دهد و زبانش از خود کوتاه نماید . اگر خواب بیند زنان را زبان ببرید ،
دلیل که پرده و ستر او دریده شود . اگر بیند زبانش با کام گرفته بود ،
دلیل که حقی یا وامی را منکر گردد .

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن