مشاهده : 155تعبیر خواب حرف زRSSاشتراک:

تعبیر خواب زبان , دیدن زبان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زبان , دیدن زبان در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که در خواب زبان خود را کوچک تر و یا بزرگتر از حد معمول ببینید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زبان در خواب اورده اند .مطیعی تهرانی دراز شدن زبان را در خواب به معنی صحبت هایی است که از سمت ما گفته می شود ولی به نفع ما نیست .ابن سیرین هم درباره تعبیر خواب زبان می گوید دیدن زبان بریده در خواب به معنای دشمنی با کسی می باشد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زبان از نظر معبران

در روانشناسی یونگ زبان چنین تعبیر شده است که زبان به معنای حرف هایی است که زده می شود .مثلا اگر دیدید زبانتان دراز است یعنی حرف های دروغ می زنید و یا زخم شدن زبان در خواب حرف های منفی می باشد که شما می زنید .
اگر در خواب دیدید کسی زبانش دو شاخه است یعنی نباید به او اطمینان کنید.

تعبیر دیدن زبان در خواب

تعبیر خواب زبان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زبان در خواب بی هیچ تاویل و تعبیری اشاره به خود است و هر حالتی که زبان ما در خواب داشته باشد
می توانیم وضع و موقعیت خویش را در بیداری قیاس و مجسم کنیم. در این مورد
تمام موبران اتفاق نظر دارند که زبان در خواب اشاره به خود زبان است.

تعبیر خواب زبان به روایت امام جعفر صادق

دیدن زبان به خواب بر شش وجه است.

اول: حکمت. دوم: ریاست. سوم: ترجمان. چهارم: حاجت. پنجم: دلیل. ششم:
سخن گفتن به زبان های مختلف.

آنلی بیتون می گوید :

اگر زبان خود را در خواب ببینید ، نشانه آن است که آشنایان رفتاری نامهربانانه
با شما خواهند داشت .

اگر زبان کسی را در خواب ببینید ، علامت آن است که به شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت .

تعبیر زبان دراز در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم که زبانمان دراز شده چیزهائی می گوئیم که نفع ما در گفتن آن حرف ها نیست.
یا گستاخی می کنیم یا فضولی و خلاصه زبان درازی از ما سر می زند.

دانیال نبی می گوید:

اگر بیند زبان او درازند، یعنی که درشت سخن و بدگوی بود و مردمان را به زبان رنجاند.

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب بیند که زبانش در طول یا درعرض زیاد شد، دلیل که به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد.

اسماعیل بن اشعث گوید :

چنانچه کسی خواب بیند زبان او دراز شده بود ، دلیل که کسی او را غمز کند یا دشنام دهد .

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید زبانتان بزرگتر کوچکتر از حد معمول است ، علامت آن است که در اثر بی دقتی ، صحبت هایی خواهید کرد
که همان حرفها شما را به دردسر می اندازد .

تعبیر پهن شدن زبان در خواب

چنانچه ببینیم زبان ما پهن شده خواب ما می گوید که به وقت لزوم نمی توانیم از حق خویش دفاع کنیم.

تعبیر حالت های غیر معمول زبان در خواب

تعبیر خواب زبان به روایت حضرت دانیال

اگر بیند زبان او قوی و ستبر بود، دلیل است مناظر و سخنور بود و بر خصم غلبه کند.اگر بیند زبانش گردیده بود،
دلیل است بیچاره و بیمار شود. اگر بیند که زبانش ریش بود، دلیل که بر کسی بهتان گوید،
یا بر کسی گواهی به دروغ گوید. اگر بیند زبان او موی برآورده بود،
دلیل که از بان خویش، در رنج و بلا افتد. اگر بیند زبان او آماس کرده بود،
دلیل است به سبب گفتارش اومال حاصل شود، بر قدر آماس زبان.

تعبیر خواب زبان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب بیند که او را دو زبان است، دلیل است که حق تعالی او را علم و دانش روزی کند.
اگر بیند که از دست خود زبان را ببرید تا سخن نگوید، دلیل که از باطل گوئی توبه کند و خاموشی اختیار کند.

اگر بیند که بر سخنش خطائی زشت رفت، دلیل است سخنی گوید که رضای خدا باشد. اگر بیند کسی زبان دردهان او نهاد،
دلیل که او را قوتی و حجتی بود از کسی در سخن.

اگر بیند که زبان کسی می مکید، دلیل که از آنکس علم و دانش حاصل کند.

تعبیر زبان بریده در خواب

تعبیر خواب زبان به روایت محمد بن سیرین

چنانچه بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بی آن که با کسی خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود ، دلیل که درمیان مردم منافقی کند .
اگر در خواب بیند که در اصل زبان هیچ نداشت ، دلیل که از شغل همه فرو ماند و دشمن بر او چیره شود .
اگر بیند سر زبانش بریده بود ، چنانکه هیچ سخن نتوانست گفت ،
دلیل که شغل او بیشتر بر دست وکیلش برآید .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی در خواب بیند که زبانش گنگ شده بود ، دلیل بر فساد دین و دنیای او کند .

اگر بیند که درویشی را زبان ببرید ، دلیل که چیزی به درویش دهد و زبانش از خود کوتاه نماید . اگر خواب بیند زنان را زبان ببرید ،
دلیل که پرده و ستر او دریده شود . اگر بیند زبانش با کام گرفته بود ،
دلیل که حقی یا وامی را منکر گردد .

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟