مشاهده : 517 تعبیر خواب حرف ز RSS اشتراک:

تعبیر خواب زخم , دیدن زخم بر تن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زخم , دیدن زخم بر تن در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که در خواب زخمی بر تن خود ببینید که ممکن است خون آلود هم باشد .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زخم در خواب اورده اند .ابن سیرین معتقد است خون آمدن از زخم تن به معنای بدست آوردن مال حرام می باشد .آنلی بیتون درباره تعبیر خواب زخم می گوید دیدن زخم بر تن یعنی از افرادی که دوستشان دارید دور می مانید .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زخم از نظر معبران

بر طبق روانشناسی یونگ دیدن زخم بر بدن در خواب یعنی احساسات و حالات منفی که در شما وجود دارد و شما به ان موضوعات فکر می کنید و اینکه زخم بر کدام قسمت از بدن دیده شود بیانگر موضوعی خاص است .اگر در خواب در حال کندن زخم باشید یعنی شما در امور طبیعی که به خوب شدن شما کمک می کنند دخالت می کنید.

تعبیر دیدن زخم در خواب

تعبیر خواب زخم جابر مغربی

چنانچه در خواب  بیند زخم زده، دلیل بر کاری سخت بود که ظاهر شود.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب زخم می گوید:

اگر کسی در خواب بیند که زخم بر تن داشت و خونی نبود، یعنی برزخم زننده پیروز شود و همچنین خیر و منفعت یابد.

تعبیر خواب زخم به روایت امام جعفر صادق

دیدن زخم به خواب به سه معناست

اول: ظفر یافتن. دوم: خیر و منفعت. سوم: نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت هائی در تعبیر به وجود می آورد . اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می رساند .

مرحوم مجلسی می گوید

اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است .

آنلی بیتون می گوید :

دیدن زخم در خواب ، علامت  دور ماندن از افراد مورد علاقه است .

لوک اویتنهاو می گوید :

زخمی بودن به معنای توهین و بی حرمتی می باشد.

تعبیر ورم کردن  زخم

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که جایگاه زخم آماس داشت، دلیل که مال و عیش خوش یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید.

مرحوم مجلسی می گوید

اگر در خواب ببیند تن خودش یا دیگری متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود می برد و متنفع می شود و جاه و منصب می یابد .

تعبیر خون آمدن از زخم در خواب

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب بیند از آن زخم خون می رفت، به این معنا است کسی به او دروغ می گوید و بعد از آن مشخص می شود که آن گفته دروغ بوده باشد.

تعبیر خواب زخم به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند از جایگاه زخم او خون بیرون آمد و تنش خونی شد، به این معنا است که مال حرام پیدا می کند.

تعبیر خواب زخم به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگی .

ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که اگر زخمی بود که خون از آن می رفت بیننده خواب بقدر خونی که می رود زیان مالی می بیند . اگر زخم بر سینه بود بیننده خواب از همسر خود آزردگی می یابد و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می شود و آسیب می بیند . اگر زخمی در خواب بینید که خون آلود باشد تعبیر آن معلق است به نحوه بازگوئی شما . چنانچه بگوئید ( زخمی دیدم که از آن خون می آمد ) خوب است.

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است ، علامت  آن است که در اثر تسلیم شدن به لذتهای احمقانه ، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می دهید .

تعبیر بستن زخم در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

زخم خود را بستن به معنای کامیابی در عشق می باشد

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن