مشاهده : 140تعبیر خواب حرف زRSSاشتراک:

تعبیر خواب زیتون , دیدن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زیتون , دیدن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟
زیتون ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب زیتون سیاه و یا سبز را ببینید و یا خواب ببینید روغن زیتون دارید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

تعبیرگران بزرگ تعابیری متفاوت برای دیدن زیتون در خواب آورده اند .جابر مغربی خوردن زیتون را در خواب به معنای منفعت می داند . ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب زیتون می کند دیدن روغن زیتون در خواب خیر است و خوردنش در خواب به معنای خیری است که به او می رسد .برای دانستن تعبیر کامل در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زیتون به روایت معبران

در روانشناسی یونگ دیدن زیتون در خواب به معنای شفا می باشد و درخت زیتون در خواب به معنای صلح و دوستی می باشد . او می گوید اگر در خواب دیدید با برگ های زیتون تاجی برای خود درست کرده اید یعنی موفق به رفع کشمکش هایی می شوید که در زندگی شما وجود دارد و به آرامش می رسید .

تعبیر خوردن زیتون در خواب

تعبیر خواب زیتون به روایت جابر مغربی

اگر در خواب بیند زیتون تلخ می خورد، یعنی  کمی منفعت به رنج و سختی حاصل او می شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

خوردن زیتون به معنای مشکلات در خانواده می باشد.

تعبیر خواب زیتون به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن زیتون منوط ات به طعم و مزه آن بستگی دارد اگر زیتون در خواب ببینید که می خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. در این حالت نعمت است که به شما روی می آورد به قدر همان زیتون که می خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد. ولی اگر در خواب زیتونی که می خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است. با همه این ها دیدن روغن زیتون در خواب خیر و خوبی و نعمت است.

آنلی بیتون می گوید:

خوردن زیتون در خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است .

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب بیند زیتون میخورد به معنای غم و ناراحتی است

تعبیر روغن زیتون در خواب

تعبیر خواب زیتون به روایت ابراهیم کرمانی

روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می پالود و میخورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

منوچهر تهرانی می گوید:

دیدن روغن زیتون در خواب خوب است

تعبیر چیدن زیتون در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

چیدن زیتونیعنی شما بیش از حد سریع کارها را قضاوت می کنید

مطیعی تهرانی می گوید:

چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید ، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد .

تعبیر زیتون سیاه در خواب

تعبیر خواب زیتون به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

رنگ زیتون نیز دخیل است چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد. اگر زرد باشد بیمار و رنجور می شوید .

تعبیر زیتون سبز در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر زیتون سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب دچار کراهت نشوید

تعبیر زیتون دادن به دیگران

مطیعی تهرانی می گوید:

دادن زیتون به دیگران نیز تعبیر مشروط دارد. خیلی چیزها هستند که در خواب های ما تاویلات و تعبیرات مشروط پیدا می کنند از آن جمله است زیتون. اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید.

تعبیر گرفتن زیتون از دیگران

مطیعی تهرانی می گوید:

گرفتن زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می کند و می ستاید و به شما سود و نفع می رساند.

تعبیر درخت زیتون در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر درخت زیتون، مرد با اصل و نسب می‌باشد، ولی مال و اموال کمی دارد و کم خوبی می‌کند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند .

شکستن ظرف زیتون در خواب ، نشانه آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد .

تعبیر خواب زیتون به روایت محمد بن سیرین

اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه.

بانک جامع تعبیر خواب , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟