مشاهده : 280 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سار , دیدن سار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سار , دیدن سار در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود سار ببینید و یا خواب ببینید سار به اتاق شما وارد شده است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سار در خواب آورده اند . ابن سیرین سار را در خواب به معنای مردی فریبکار می داند . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سار می گوید سار در خواب نماد مردمی است که محبت نمی کنند و سودی برای انسان ندارند . برای دانستن تعبیر کامل سار در ادامه با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب سار به روایت معبران

بر طبق روانشناسی یونگ پرنده در خواب نمادی از اهداف و آرزوهای ما می باشد و اگر خواب ببینیم پرنده ای مرده است یعنی دچار ناامیدی شده ایم .تخم گذاشتن پرنده در خواب نماد مادیات و پول می باشد و لانه پرنده به معنای امنیتی است که ما در زندگی داریم .

تعبیر دیدن سار در خواب

تعبیر خواب سار به روایت محمد بن سیرین

دیدن سار درخواب به معنای مردیحیله گر است که  بسیار سفر می کند.

تعبیر خواب سار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سار نیز مثل پرستو از مرغان مهاجر است که در آغاز سرما می رود و در اعتدال ربیعی باز می گردد. سار در خواب های ما انسان پر خور و دیر جوش و کم مهری است که با وجود قرابت و نزدیکی به ندرت از بیننده خواب دیدن می کند. وجودش سودی ندارد معهذا دوست داشتنی است. اگر در خواب سارهای متعددی را روی سیم برق خانه خودتان ببینید مهمان هائی برای شما می رسند که از شهرستان ها آمده اند و مدتی می مانند و بی آن که معاش شما را تنگ کنند هزینه هائی ایجاد می نمایند.

تعبیر خواب سار به روایت جابر مغربی

دیدن سار درخواب به معنای مردی کافر است که بسیار دروغ گوید. اگر در خواب بیند سار بسیار بر وی جمع شدند، دلیل درمیان کافران گرفتار گردد.

تعبیر گرفتن سار در خواب

ابن سیرین این گونه بیان می کند:

اگر خواب بیند ساری را گرفت یا کسی به او داد، یعنی  او با مردی مسافر هم صحبت می شود.

مطیعی تهرانی چنین بیان می کند:

معبران نوشته اند سار بسیار سفر می کند. اگر خواب دیدید تعدادی سار را گرفته اید سودی عاید شما می شودبه شما می رسد.

تعبیر خوردن گوشت سار

ابن سیرین معتقد است:

اگر در خواب بیند گوشت سار میخورد، یعنی به اندازه آن گوشت که می خورید به شما خیر می رسد.

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر دیدید گوشت سار را می خورید پولی عایدتان می گردد که انتظارش را ندارید و روی آن قبلا حسابی نکرده اید.

تعبیر دیدن سار در قفس

تعبیر خواب سار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید ساری در قفس انداخته و در خانه نگه داشته اید شخصی هست که شما برای او زحمت ایجاد می کنید و آزادی و آسایش او را سلب می نمائید.

اگر در خواب ببینید ساری پرواز کنان به خانه و اتاق شما وارد شد پیش آمدی می شود که سود مادی دارد و اگر ساری از خانه شما پرواز کرد و رفت زیان می بینید.

تعبیر سار مرده در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر سار مرده ای را دیدید خبری به شما می رسد که غمگین می شوید.

تعبیر کشتن سار

منوچهر تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب ساری را کشتید در حق کسی که او را نمی شناسید ستم می کنید یا کاری می کنید
که برای دیگران زیان بخش است .

تعبیر صدای سار در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر صدای سارها را شنیدید شهرت بد پیدا می کنید و مردم درباره شما حرف می زنند ولی اگر از صدای سارها
خوشتان آمد شهرت خوب است و مردم درباره شما قضاوت خوب خواهند داشت
و اگر از صدای سار خوشتان نیامد مردم درباره شما قضاوت خوبی نخواهند کرد.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن