مشاهده : 183تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟
سبزه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینید در حال خوردن سبزه هستید و یا خود را در سبزه زار ببینید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سبزه در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی معتقد است سبزه در خواب به معنای شادی و خوشی می باشد و کندن و خوردنش در خواب به معنای نعمت است .آنلی بیتون در باره تعبیر خواب سبزه می گوید سبزه در خواب به معنای پیشرفت در کار می باشد .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سبزه به روایت معبران

در رابطه با خواب های انسان باید بدانید خواب دیدن ناشی از افکار روزانه ماست و اگر روی موضوعی بسیار حساس باشیم آن موضوع در ضمیر ناخودآگاه ما قرار می گیرد . هنگامی که می خوابیم جسم استراحت می کند .ولی روح در پی افکاری است که در ضمیر ناخوداگاه ثبت شده و تا برطرف نشدن آن موضوع به آرامش نمی رسد.

تعبیر خوردن سبزه در خواب

تعبیر خواب سبزه به روایت جابر مغربی

خوردن سبزه به خواببه معنای زهد و است.

منوچهر تهرانی می گوید:

چنانچه ببینیم سبزه را از زمین می کنیم و می خوریم و آن سبزه طعم و مزه خوبی دارد نعمت است و پول و همه چیزهایی که به زندگی، رنگ و حال و هوای دلپذیری می بخشند و جلوه و جلای خوبتری می دهند. اگر سبزه به دهان تلخ و بدمزه بود نشان آن است که به نیت شادمانی و خوشی و خرمی کاری می کنیم که موجب غم و اندوه می شود. کار خیری انجام می دهیم که عاقبت بدی دارد.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که سبزه معروف است و میخورد و به طعم شیرین است، به معنای روزی حلال می باشد. دیدن سبزه، به معنای سلامتی است.

تعبیر دیدن سبزه در خواب

تعبیر خواب سبزه  به روایت امام جعفر صادق

سبزه درخواب بر چهاروجه بود.

اول: راه اسلام. دوم: دین. سوم: اعتقاد پاک. چهارم: ورع و پرهیزکاری.

منوچهر تهرانی اینگونه می گوید:

سبزه در خواب های ما به معنای شادی و خوشی می باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در کنار حوض سبزه درآمده است، یـعـنـی هم خودت از علم و دانشی که داری بهره‌مند می‌شوی و هم دیگران، مخصوصاً اگر حوض متعلق به تو باشد، ولی اگر حوض برای سایر مسلمانان باشد، هر خوب و بدی که در حوض وجود داشته
باشد تعبیرش به علما و دانشمندان یا حاکم آن شهر برمی‌گردد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن سبزه در خواب ، برای بازرگانان نشانه ترقی و پیشرفت در کار و زندگی است .
برای ادیبان و هنر پیشه ها ، نشانه آن است که شهرتمند خواهند شد .
برای افراد جوان علامت مسافرت از طریق دریاست .

ابن سیرین می گوید:

سبزه در خواب دین باشد، خاصه در وقت آن. اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت، به معنای پاکدینی است. اگر بیند که در آن زمین نباتهای مجهول بود، که آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه می کرد و دانست آب و زمین ملک او است
این جمله، دلیل بر دین و دیانت و پرهیزکاری باشد. اگر بیند در آن زمین گیاههای
معروف بود، چون سیب و غیر آن دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال.

تعبیر سبزه زار در خواب

تعبیر خواب سبزه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر سبزه را بر زمین دیدیم یا به زبان دیگر زمینی دیدیم پوشیده از سبزه و احساس کردیم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آینده ای خوب خواهیم داشت.

همین طور است اگر سبزه زاری ببینید که گیاهان سبز و شناخته شده داشته باشد اگر چه احساس کنید ملک متعلق به شما نیست، علف خشکیده غم و اندوه است و اگر سبزه پژمرده و خشکی را از زمین بردارید به طوری که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمین بریزد نشان آن است که مالی را از دست می دهید یا هزینه می کنید. سبزه زاری که به جای سبزی و خرمی زرد و پژمرده باشد آینده ای است غم آلود و پر از رنج و گرفتاری.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب سبزه می گوید :

اگر در خواب پشت کوه ، سبزه زار پهناوری ببینید ، علامت تحمل سختیهای کم اهمیت است .

اگر خواب ببینید از سبزه زاری گذر می کنید و به جایی خشک قدم می گذارید ، علامت آن است که بیمار خواهید شد

دیدن سبزهزار خشکیده در خواب ، علامت بدبختی و اندوه است .

دیدن چمنزار سبز و دور از آفت ، نشانه خوشبختی و شادمانی است .

تعبیر خواب سبزه به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند در میان سبزه زار است، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و سبزه زار را هر چند سبزتر و پاکیزه تر بیند و داند که ملک اوست، دلیل کند بر پاکی دین و ورع او. اگر بیند که سبزه زار زرد و پژمرده است، تاویلش به خلاف این بود.
اگر دید سبزه زار ملک دیگران است، دلیل که او را صحبت با کسانی افتد که پارسا
و با ورع باشند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که صحبت او با ناکس افتد

تعبیر علف زرد در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر خواب ببینید که مشتی علف زرد در دست دارید به معنای بیماری است و اگر علف زرد به کسی بدهید یعنی به او ظلم می کنید. اگر سبزه یا سبزه زاری در خواب ببینید که احساس کنید خودتان کاشته اید نیکی و نیکوکاری است و اگر سبزه زاری باشد که احساس کنید دیگری کاشته و شما به نیت تفرج بر آن راه می روید بهره مندی است از نیکی دیگران. چنانچه بر همین سبزه زار به نیت تخریب راه بروید ستمگری است و فساد ورزیدن با دیگران که نیت خیر دارند.

بانک جامع تعبیر خواب , تعبیرستان , ایسنا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟