مشاهده : 1461 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید ستاره ای در دست دارید و یا ستاره ای از آسمان به زمین افتاد . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن ستاره در خواب آورده اند . جابر مغربی می گوید افتادن ستاره به معنای فرزند دار شدن است . دانیال نبی درباره تعبیر خواب ستاره می گوید سخن گفتن با ستاره در خواب به معنای فرزند دار شدن است .معبری می گوید درخشیدن ستاره در آسمان به معنای سلامت است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب ستاره به روایت معبران

کارل گوستاو یونگ می گوید ستاره در خواب نماد موفقیت شماست و اینکه در تلاشید تا به شهرت برسید و همچنین این معنا را دارد که شما در زندگی خود تصمیم مهمی گرفته اید و عاقبت و نتیجه ان را به دست تقدیر سپرده اید و امیدوار به سرانجام خوب آن هستید .

تعبیر افتادن ستاره در خواب

تعبیر خواب ستاره به روایت جابر مغربی

اگر بیند که از جمله ستارگان یک ستاره در برابر وی آشفته و متحیر گردید و در کنار او افتاد، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید. اگر بیند که ستاره طالع در منزل خویش است، دلیل کند که نسلش زیاده گردد.

ابن سیرین این گونه بیان می کند:

اگر در خواب بیند که ستاره روشن بر زمینی افتاد و نورش کم شد، یعنی عالم بزرگی از دنیا می رود . لرزش ستارگان در خواببه معنای  فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان است . اگر بیند که از آسمان ستاره بر سر وی افتاد، دلیل است که پادشاه نعمت یابد به قدر نور آن ستاره.

علامه مجلسی ( ره ) گوید :

فرو ریختن اختران به مرگ علماء تعبیر شده و از اینرو سال آغاز غیبت کبری را سال تناثر نجوم گویند برای مرگ دانشمندان بسیاری چون کلینی ، علی بن بابویه و سیمری و دیگران

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می آید و به شما اصابت می کند ، نشانه آن است که در خانواده شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد .

تعبیر بوسیدن ستاره در خواب

جابر مغربی می گوید :

اگر بیند که ستاره را همی بوسید، دلیل است بزرگی را از لشگر پادشاه خدمت کند.

تعبیر دیدن ستاره در خواب

تعبیر خواب ستاره به روایت حضرت دانیال

ستارگان در خواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران . اگر کسی زحل را در خواب بیند، دلیل کند که وی را با دهقانان شغلی افتد که ایشان رامال و نعمت بود، سفله و بخیل است و مکار و فریبنده بود. اگر مشتری را به خواب بیند، وی رابا پارسا و مصلح و نیکخواه کاری افتد و آن کس دادگر منصف و با ورع باشد. اگر مریخ را به خواب بیند، او را با سرهنگی خونخوار بدکردار کاری افتد. اگر زهره را به خواب بیند، دلیل است که او را با خادمان و خاتونان و زنان محتشم پیوستگی باشد و از ایشان خیر وراحت بیند. اگر عطارد را بیند، دلیل که او را پیوستگی بود با مردی عالم و دانا و حکیم و از آن مرد او را فایده رسد.

منوچهر تهرانی می گوید:

معبران سنتی خورشید و ماه و ستارگان را پادشاه و همسر پادشاه و وزیران شاه تعبیر کرده و در موارد بسیار نوشته اند که ستارگان وزیران مملکت هستند . فروید در تحلیل های خویش عینا همین مطلب را عنوان کرده و خورشید و ماه را امپراطور و امپراطریس دانسته است .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به ستارگان درخشان آسمان خیره شده اید ، علامت  آن است که از سلامتی کامل و سعادت برخوردار خواهید شد .

دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب ، نشانه روبرو شدن با دردسر و بدبختی است .

تعبیر خواب ستاره به روایت امام جعفر صادق

دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است.

اول: فقیهان. دوم: عالم. سوم: قاضیان. چهارم: خلفا. پنجم: وزرا. ششم: دبیران. هفتم: خزانه داران. هشتم: مردمان جنگجوی. نهم: شاگردان.

لوک اویتنهاو می گوید :

درخشان : خوشبختی

کم سو : مانع

دنباله دار : مرگ یکی از افراد خانواده

تیره : غم و غصه در درون خانه

روشن : نیکبختی

مسافرت با جهت یابی از روی ستارگان : موفقیت در دراز مدت

ستاره قطبی : امید واهی

ستاره صبح : شادمانی

دیدن ستاره تنها : یک اتفاق بسیار مهم روی خواهد داد

تعبیر صحبت کردن با ستاره در خواب

دانیال نبی می گوید:

اگر در خواب بیند که با یکی از ستارگان حرف می زند ، یعنی به مقام بزرگی دست پیدا می کند

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که با ستاره ها حرف می زد ، دلیل است پادشاه عادل و دادگر بود. اگر به خلاف این بیند، پادشاه ظالم و ستمگر بود.

تعبیر در دست داشتن ستاره در خواب

تعبیر خواب ستاره به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند که ستاره را به دست بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید و مقرب پادشاه گردد. اگر در خانه خود ستاره بیند، دلیل است او را فرزندان بسیار بوده باشد.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید که ستاره ای را در دست دارید  کامیابی و موفقیت شما قطعی است . خواب شما می گوید به مراد می رسید و چیزی را به دست می آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب دیدید ستاره ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق کرده اید نشان آن است که بزرگ می شوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می شوید .بر عکس است اگر ببینید ستاره ای در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره ای داشتید که گم کردید . چنانچه در خواب ببینید ستاره ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شد یا این که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می دهد . اگر ستارهای از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت بزرگی از شهر و دیار شما می میرد که موقعیتی چونان ستاره داشته است .

تعبیر شمردن ستاره در خواب

منوچهر تهرانی اینگونه می گوید

اگر در خواب ببینید که ستاره ها را شماره می کنید به کاری بزرگ دست می زنیدو بر جمعی رجحان و برتری امارت می یابید .

آنلی بیتون می گوید :

دیدن شهابی که از کنار ستارگان می گذرد ، نشانه راه یافتن غم و اندوه به زندگی است .

اگر خواب ببینید ستارگان به شکل مرموزی پدیدار و ناپدید می گردند ،
نشانه آن است که در آینده ای نزدیک دگرگونیها و تحولاتی غریب پیش می آید .

اگر خواب ببینید ستاره ها دور زمین می چرخند ، نشانه آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق می افتد. .

تعبیر خواب ستاره به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که ستارگان با هم جنگ و نبرد کردند، دلیل که در آن دیار جنگ و کارزار افتد.
اگر بیند که ستارگان را فرا گرفت و در آستین نهاد، دلیل است که مال حاصل کند.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi