مشاهده : 313تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد
سنجد ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم سنجد می خوریم یا در حال جمع آوری سنجد از درخت هستیم . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سنجد در خواب آورده اند .امام صادق دیدن سنجد را در خواب نشان از مال می داند .ابن سیرین معتقد است دیدن سنجد در خواب یعنی مالی را به سختی به دست آوردن . مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب سنجد می گوید سنج در خواب به معنای مال است که کم است ولی فایده دارد . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سنجد از نظر معبران

تعبیر خواب سنجد به روایت جابرمغربی

تعبیر جمع کردن سنجد در خواب

اگر بیند که سنجد از درخت جمع میکرد، دلیل کند از مردی بدخوی مال به دست آورد. اگر دید که سنجد می خورد،
دلیل که مال بر عیال نفقه کند.

تعبیر خواب سنجد به روایت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن سنجد در خواب

دیدن سنجد به خواب بر سه وجه است.

اول: مال حاصل کردن. دوم: مال به دست آوردن. سوم: منفعت از مردی ناسازگار.

تعبیر خواب سنجد به روایت محمد بن سیرین

سنجد درخواب، مال بود که به رنج به دست آورد. اگر بیند که سنجد را بخرید یا کسی بدو داد، دلیل است مال حلال به دست آورد.

بیشتر بدانید تعبیر خواب سنجد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سنجد در خواب های ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها اما مفید فایده که با رنج و زحمت حاصل می شود
و سود بردن از آن نیز بدون دغدغه میسر نیست لیکن مالی است حلال و طیب که داشتن آن به صلاح است
و تلاش در جهت تهیه آن هم مقرون به مصلحت بیننده خواب.

تعبیر خوردن سنجد در خواب

اگر در خواب دیدید که سنجد می خورید و طعم آن شیرین است همان تعبیر را دارد که گفتم ولی اگر طعم آن
مطلوب شما قرار نگرفت و در شما کراهت پدید آورد نیکو نیست و خواب شما می گوید
چیزی که به دست می آورید موجب ملال و اندوه شما می شود.

اگر در خواب ببینید که سنجد از زیر درخت یا روی زمین جمع می کنید پولی به دستتان می رسد که اندک است.
متفرق است و مجموع نیست. هر دانه سنجد را معبران به سکه ای تعبیر کرده اند و به هر حال
اگر هر سنجد در خواب ما یک سکه نباشد باید پراکندگی و تفرق پول را قبول داشته باشیم.

دیدن سنجد در خواب بد نیست مگر اینکه طعم و مزه ناخوشایند داشته باشد و شما در خواب
از خوردن آن خشنود نشوید.

حضرت دانیال (ع) درباره دیدن سنجد در خواب می‌فرمایند:

تعبیر دیدن درخت سنجد در خواب

تعبیر درخت سنجد، مردی است که سخنانش لطیف است و صاحب خدمه و حشم بوده و مردم‌نواز می‌باشد،
ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنجد از درخت می‌چینی،
یـعـنـی از مرد بداخلاقی مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیرستان , باعلم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟