مشاهده : 3204 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سنگ

تعبیر خواب سنگ
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال جمع کردن سنگ هستید و یا سنگی برای ساختمان خریده اید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سنگ در خواب اورده اند .ابن سیرین معتقد است سنگ در خواب یعنی سختی در کار و اگر خود را در حال جمع کردن سنگ دیدید یعنی مالی را به سختی به دست می آورید .مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سنگ می گوید اگر دیدید برای ساختمان سنگ خریدید یعنی یک سری عوامل به شما کمک می کنند تا کارتان را به سرانجام برسانید . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سنگ از نظر معبران

تعبیر خواب سنگ به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن سنگ در خواب

دیدن سنگ ها در خواب، سختی است در کارها. اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می کرد، یعنی که مالی چند
به مکر و حیله و رنج جمع کند. اگر خواب دید که سنگ از کوه می تراشید، دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر
و حیله مال حاصل کند.

تعبیر جمع کردن سنگ در خواب

اگر دید میان بیابان سنگ جمع می کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود. اگر در خواب دید
بر کسی سنگ می انداخت، دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد.

تعبیر آوردن سنگ ریزه به خانه

اگر خواب دید که سنگریزه به خانه همی آورد، دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند.

تعبیر خواب سنگ به روایت امام جعفر صادق

سنگ در خواب برچهار وجه است.

اول: مال. دوم: مهتر. سوم: سختی در کارها. چهارم: کسب و رنج.

بیشتر بدانید تعبیر خواب سنگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در مورد سنگ معبران قدیمی زیاد نوشته اند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی که چون سنگ اشکال و انواع
مختلف می تواند داشته باشد در خواب های ما تعابیر متفاوتی می یابند. یک وقت سنگ به صورت
قلوه سنگ است که در مسیر شما افتاده.

این قلوه سنگ تعبیر کلی سنگ را نمی تواند داشته باشد چون در پیمودن راه برای شما مانع به وجود می آورد
و به پای شما می خورد و گاه انگشت شما را می آزارد.

تعبیر دیدن قلوه سنگ در خواب

این نوع قلوه سنگ ها مشکلات هستند. مشکلاتی که در راه پیشرفت کارهایتان پیش می آید و اهمیت آن
بستگی به تعدادشان دارد نه بزرگی و کوچکی جثه قلوه سنگ ها. اگر در خواب دیدید که پیاده یا سوار بر اسب
و یا اتومبیل به راهی این چنین سنگلاخ می روید خودتان می توانید تشخیص دهید
که قلوه سنگ ها مشکلات و موانع هستند.

چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد به زودی بر مشکلات و موانع چیره می گردید و توفیق حاصل می کنید
اما اگر راه زیادی این چنین پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آینده زیاد است.

تعبیر دیدن دیوار سنگی در خواب

اگر در خواب دیواری از سنگ ببینید چند حالت دارد اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است.
اگر در راه یا مثلا در آستانه در ورودی محلی باشد که همیشه از آن جا عبور می کردید مشکل بزرگی است
که پیروزی و چیرگی بر آن دشوار می باشد.

اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش باشد و در خواب ببینید که نقش های روی دیوار سنگی توجه شما را
جلب کرده فریب و گمراهی است و انحراف از راه راست است. اگر در خواب ببینید که سنگ
برای بنا و ساختمان خریده اید نشان آن است که از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت کارهای خود سود می برید

و چیزهائی پیدا می شوند که می توانند در تقویت موقعیت اجتماعی شما موثر و مفید واقع شوند.

تعبیر جمع کردن سنگ ریزه در خواب

اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می کنید مالی با زحمت و تلاش به دست می آورید
و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می دارید مالی با کید و تزویر تحصیل می کنید.

تعبیر خواب سنگ به روایت ابراهیم کرمانی

سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتری و هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر
و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است. اگر خواب بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد،
دلیل که با مهتری خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.

تعبیر داشتن سنگ سیاه در خواب

اگر دید سنگ سیاه داشت با مهتری کینه دار و بدخوی اورا صحبت افتد و از او منفعت بیند.

تعبیر داشتن سنگ سرخ در خواب

اگر در خواب بیند سنگی سرخ داشت، به این معنا است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد
و بدو منفعت رسد.

اگر دید که بر کوه شد و سنگهائی بسیار دید و از آن سنگ ها چیزی برگرفت و در دامن نهاد و می نگریست
که آن سنگ ها چه رنگ داشت، تاویلش هم بر آن قیاس بود. اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت،
به این معنا است که با مردی منافق وی را صحبت افتد و به قدر آن از وی نفع یابد.

آنلی بیتون درباره دیدن سنگ در خواب مى‏گوید:

۱ـ دیدن سنگ در خواب ، نشانه آن است که با ناراحتیها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد .
۲ـ راه رفتن از میان سنگها در خواب ، نشانه آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت .

۳ـ اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می کنید ، یعنی  پس از کسب تجربه های
متعدد به پیروزی دست می یابید .

۴ـ اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید ، علامت آن است
که به نومیدی دچار خواهید شد .
اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمینها ، اضطراب و نگرانی بسیار دارید ،
علامت آن است که در معامله ای توفیق می یابید و سودی به چنگ می آورید .

۵ـ دیدن ریگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که از مسایل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد .
۶ـ اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می کنید ، علامت آن است
که به کسی پند و اندرز خواهید داد .

۷ـ اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می کنید ، علامت آن است
که به خاطر رعایت اصول اخلاقی ،
خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi