مشاهده : 1266 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سوزن

تعبیر خواب سوزن
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سوزن در دست دارید یا سوزنتان شکسته است . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سوزن در خواب آورده اند .جابر مغربی سوزن داشتن را در خواب به معنای خیر و صلاح می داند .مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سوزن می گوید سوزن بدون سوراخ در خواب به معنای یک مشکل است .سوزن گرفتن از کسی به معنای کمک کردن به شماست . برای دانستن تعبیر کامل سوزن با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سوزن از نظر معبران

تعبیر خواب سوزن به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر گم کردن سوزن در خواب

اگر در خواب بیند که جامه می دوخت، احوال او نیکو شود و به مراد رسد. اگر بیند سوزن گم شد،
احوال او بد شود و امیدی که دارد برنیاید و احوالش پراکنده شود. اگر بیند سوزن او بدزدیدند، کارش بد شود.
اگر خواب بیند سوزه به جائی فرو برد، سرانجام کارش به خیر و خوبی و خرمی بود و کام دل یابد.

تعبیر خواب سوزن به روایت جابرمغربی

تعبیر سوزن داشتن در خواب

اگر بیند که سوزنی بدو بخشیدند، آن کس مشفق احوال او بود. اگر دید سوزن بسیار داشت، دلیل بود بر خیر و صلاح او.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر هر سوزن آهنی، سود و منفعت و قوت و حکومت و توانائی و پیروز شدن بر دشمن می‌باشد.

تعبیر خواب سوزن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

خود سوزن کاربرد و تنفیذ است. اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن هایی دارید در واقع خواب شما می گوید
امکانات متعددی در اختیارتان قرار می گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید.

اگر در خواب ببینید که با سوزن می دوزید به خصوص اگر مشاهده کنید که دو قطعه را به هم وصل می کنید
امور متفرق خویش را سر و سامان می بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می دهید.

به خصوص اگر با سوزن پارچه های ناهمرنگ را به هم بدوزید. خیاط و خیاطی با در دست داشتن سوزن تعبیری
متفاوت دارد. تعبیر ذکر شده در بالا وقتی صادق است که سوزن محور خواب شما باشد.

تعبیر سوزن دادن به کسی در خواب

اگر خواب دیدید سوزن به کسی دادید امکان و سهولت برای دیگران فراهم می آورید و اگر دیدید
سوزن از کسی گرفتید کمک می طلبید و به شما یاری می شود.

تعبیر سوزن بدون سوراخ در خواب

در دست داشتن یا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلی بزرگ و غیر قابل حل است.
سوزن بدون سوراخ مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد.

اگر در خواب ببینید سوزنی را گم کرده اید و به دنبالش می گمردید زیان می کنید و امکاناتی را از دست می دهید.
گم کردن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست. اگر ببینید سوزن را به جایی فرو می کنید
بدون اینکه قصد دوختن داشته باشید کنجکاوی و فضولی است.

تعبیر فرو کردن سوزن در بدن جاندار در خواب

اگر در خواب ببینید سوزن را به جانداری فرو می کنید خواب شما می گوید از طرف شما
به دیگران آسیب می رسد
و شما باعث رنج و اندوه می شوید.

اگر در خواب ببینید که سوزن را به ماکول فرو می برید مثل هندوانه، خربزه، هویج یا همه چیزهای خوردنی
دیگر خواب شما از خرابکاری و زیان رسانی خبر می دهد و نشان این است که شما
به دیگران زیان مالی وارد می کنید.

بیشتر بدانید ابن سیرین درباره تعبیر خواب سوزن می‌گوید:

اگر خواب ببینی سوزن داری و چیزی را با آن میدوزی، یـعـنـی کارهای پراکنده تو متمرکز می‌شوند
و حاجت و خواسته‌ات برآورده خواهد شد.‌‌‌‌‌

تعبیر سوزن در دست داشتن در خواب

اگر ببینی سوزن در دست داری و لباس را به طور کامل ندوخته‌ای، یـعـنـی هر کاری را
نیمه کاره رها می‌کنی .

تعبیر سوزن درشت در خواب

تعبیر سوزن درشت، مردی است که کارهای انسان‌ها را به هم پیوند و ارتباط می‌دهد (مخصوصاًً کارهای کوچک را).
اگر ببینی سوزن درشت را برداشته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی بین تو و مردی که گفته شد
ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.

اگر در خواب ببینی سوزن درشت را از دست داده‌ای یا اینکه شکسته است، یـعـنـی آن مرد هلاک می‌شود.

تعبیرستان , خواب گو

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن