مشاهده : 3026 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سیبی در دست دارید و یا مشغول خوردن سیب هستید . برای دانستن این تعبیر خواب با پرشین وی همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سیب در خواب اورده اند .ابراهیم کرمانی معتقد است سیب در خواب خیری است که به بیننده خواب می رسد .ابن سیرین معتقد است دیدن سیب سبز در خواب به معنای فرزند است .مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب سیب می گوید دیدن سیب سرخ در خواب خوب است ولی سیب زرد نشان از مریضی دارد . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سیب از نظر معبران

تعبیر خواب سیب به روایت حضرت دانیال

سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت.

تعبیر سیب در خواب پادشاه

اگر پادشاه، سیب را در خواب بیند، معنیش مملکت او بود.
اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس.

تعبیر سیب خوردن در خواب

اگر خواب بیند که سیب داشت
و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود.

تعبیر خواب سیب به روایت امام جعفر صادق

تعبیرهای سیب عبارتند از:

۱- فرزند ۲- منفعت ۳- بیماری ۴- «کنیزک» ۵- مال و اموال و نعمت ۶- فرمانروائی ۷- همت بیننده خواب
۸- خبری از حاضر و غائب (تعبیرهای مختلف).

تعبیر خواب سیب به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر دیدن سیب در خواب

تعبیر سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده.

اگر خواب ببینی سیب ترش می‌خوری، یـعـنـی خبر ناخوشایندی می‌شنوی [به طور کلی تعبیر چیزهای ترش، غم و اندوه می‌باشد].

تعبیر خواب سیب به روایت محمد بن سیرین

تعبیر سیب سبز در خواب

تعبیر سیب سبز، فرزند می‌باشد.

تعبیر سیب سرخ در خواب

تعبیر سیب سرخ، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد. اگر خواب ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی،
یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی.

تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان می‌باشد. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای،
یـعـنـی از شریک خودت جدا می‌شوی.

تعبیر سیب زرد در خواب

تعبیر سیب زرد و ترش به معنای رنج و مریضی می‌باشد.

بیشتر بدانید تعبیر خواب سیب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی
جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است
و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد
که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد

سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز نشانه خیر و برکت و نعمت است.
سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد.

نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد
و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد.
به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

تعبیرستان , خواب گو

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi