مشاهده : 7194 تعبیر خواب حرف ش RSS اشتراک:

تعبیر خواب شپش

تعبیر خواب شپش
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود شپش روی لباستان و یا بر روی سرتان مشاهده کنید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن شپش در خواب آورده اند .جابر مغربی معتقد است کشتن شپش به معنای شکست دادن دشمن می باشد .ابن سیرین درباره تعبیر خواب شپش می گوید شپش زیاد بر تن به معنای مال و ثروت است . معبری دیگر شپش را در خواب نشان از بیماری می داند . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب شپش از نظر معبران

تعبیر خواب شپش به روایت جابرمغربی

اگر در خواب ببینی شپش‌های زیادی تو را گزیده‌اند، یـعـنـی بر سر زبان مردم خواهی افتاد
و از تو بدگوئی می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر کشتن شپش در خواب

اگر خواب ببینی شپش را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی.

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر شپش، عیال و زن انسان می‌باشند که نان‌خور او می‌باشد و خرج و مخارجش را بر عهده دارد.

تعبیر شپش روی بدن در خواب

اگر خواب ببینی شپش‌های فراوانی روی بدن وجود دارد، تعبیرش مال و حشمت می‌باشد.

تعبیر خواب شپش به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن شپش در خواب

دیدن شپش در خواب، دلیل بر عیال مرد باشد، که نعمت او خورند. اگر خواب بیند بر تن او شپش بسیار بود، دلیل مال و حشمت بود.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب شپش می گوید

۱ـ دیدن شپش در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری درد آور نگرانیهای دیگر است .

۲ـ دیدن شپش روی ساقه گیاهان در خواب ، نشانه قحطی و زیانهای دیگر مالی است .

۳ـ دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب ، علامت آن است که با نزدیکان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید کرد .

تعبیر گرفتن شپش در خواب

۴ـ اگر خواب ببینید شپش می گیرید ، نشانه آن است که به بیماری دچار می شوید و آن مریضی را به دیگران نیز سرایت می دهید .

بیشتر بدانید تعبیر خواب شپش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شپش در خواب انسانی است ضعیف، شپش عیال مرد است که نعمت او را می خورند. شپش
در خواب انگل و مزاحم است. انگلی از همان نوع که گفته شد. یعنی به بیننده خواب نزدیک است و مزاحمی است
که حتی در حریم او و محیط خانه و خانواده اش مالش را تباه می کند و جانش را می آزارد.

یکی از معبران نوشته ـ شپش اگر یکی باشد همسر است و اگر بسیار باشد مال و منال است و دارائی ـ ا
گر شپش را در خواب بکشید بر دشمن چیره می شوید و اگر شپش های بسیار بیننده خواب را بگزند
بر سر زبان ها می افتد و مردم از او حرف می زنند.

به هر حال شپش در خواب های ما انگل و مزاحم است. تعداد شپش در خواب نشان تعداد مزاحمین نیست
بل که گویای شدت مزاحمت است.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟