مشاهده : 579تعبیر خواب حرف صادRSSاشتراک:

تعبیر خواب صابون

تعبیر خواب صابون
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید صابون بسیاری دارید و یا در حال خوردن صابون هستید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن صابون در خواب آورده اند . جابر مغربی خریدن صابون را در خواب خوب می داند .ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب صابون می گوید شستن لباس با صابون به معنای نرسیدن به مراد است . مطیعی تهرانی هم صابون را در خواب خوب می داند او معتقد است مثلا اگر متهمی خواب صابون ببیند اتهامش رفع می شود . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب صابون از نظر معبران

تعبیر خواب صابون به روایت جابرمغربی

خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

تعبیر خواب صابون به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب صابون داشتن

اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد بازماند.

تعبیر خواب صابون به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی لباس خودت را با صابون شسته‌ای، یـعـنـی از انجام کار بد و ناشایست توبه می‌کنی،
یا اگر ببینی لباس کسی را با صابون شسته‌ای، یـعـنـی کسی را انجام کار بد منصرف کرده و توبه می‌دهی .

تعبیر خواب صابون خوردن

اگر ببینی صابون می‌خوری، یـعـنـی چیز حرامی مصرف می‌کنی.

بیشتر بدانید تعبیر خواب صابون به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند
که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می شوید برائت حاصل می کند. اگر متهم است رفع اتهام می شود.

اگر محکوم است حکم لغو می گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می شود. چنانچه وامداری
این خواب را ببیند ادای دین می کند و دیون خویش را می پردازد و آسوده می شود.

تعبیر خواب صابون در خواب بیمار

به همین نحو اگر بیماری ببیند
که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می شوید از بیماری شفا می یابد و سلامتش اعاده می گردد.

هر کس خودش بهتر می داند چقدر پاک و صالح است و تا چه حد بدی و ناخالصی دارد. چنانچه انسان ناصالحی
در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می شوید به راه صلاح باز می گردد و از ادامه کارهای
زشت باز می ایستد.

تعبیر خواب صابون و شستن لباس با صابون

حال اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می شوید او ما را از سختی و تنگی می رهاند
و موجب برائت یا تطهیرمان می گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم. روی هم رفته دیدن صابون
در خواب بد نیست. خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است.

تعبیرستان , خواب گو

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟