مشاهده : 716 تعبیر خواب حرف صاد RSS اشتراک:

تعبیر خواب صابون

تعبیر خواب صابون
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید صابون بسیاری دارید و یا در حال خوردن صابون هستید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن صابون در خواب آورده اند . جابر مغربی خریدن صابون را در خواب خوب می داند .ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب صابون می گوید شستن لباس با صابون به معنای نرسیدن به مراد است . مطیعی تهرانی هم صابون را در خواب خوب می داند او معتقد است مثلا اگر متهمی خواب صابون ببیند اتهامش رفع می شود . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب صابون از نظر معبران

تعبیر خواب صابون به روایت جابرمغربی

خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

تعبیر خواب صابون به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب صابون داشتن

اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد بازماند.

تعبیر خواب صابون به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی لباس خودت را با صابون شسته‌ای، یـعـنـی از انجام کار بد و ناشایست توبه می‌کنی،
یا اگر ببینی لباس کسی را با صابون شسته‌ای، یـعـنـی کسی را انجام کار بد منصرف کرده و توبه می‌دهی .

تعبیر خواب صابون خوردن

اگر ببینی صابون می‌خوری، یـعـنـی چیز حرامی مصرف می‌کنی.

بیشتر بدانید تعبیر خواب صابون به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند
که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می شوید برائت حاصل می کند. اگر متهم است رفع اتهام می شود.

اگر محکوم است حکم لغو می گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می شود. چنانچه وامداری
این خواب را ببیند ادای دین می کند و دیون خویش را می پردازد و آسوده می شود.

تعبیر خواب صابون در خواب بیمار

به همین نحو اگر بیماری ببیند
که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می شوید از بیماری شفا می یابد و سلامتش اعاده می گردد.

هر کس خودش بهتر می داند چقدر پاک و صالح است و تا چه حد بدی و ناخالصی دارد. چنانچه انسان ناصالحی
در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می شوید به راه صلاح باز می گردد و از ادامه کارهای
زشت باز می ایستد.

تعبیر خواب صابون و شستن لباس با صابون

حال اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می شوید او ما را از سختی و تنگی می رهاند
و موجب برائت یا تطهیرمان می گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم. روی هم رفته دیدن صابون
در خواب بد نیست. خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است.

تعبیرستان , خواب گو

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن