مشاهده : 94تعبیر خواب حرف طRSSاشتراک:

تعبیر خواب طبق , دیدن طبق در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب طبق , دیدن طبق در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال طبق بردن هستید یا کسی برای شما طبق می آورد . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن طبق در خواب آورده اند .ابراهیم کرمانی افتادن طبق را در آتش به معنای بیماری کنیز می داند . ابن سیرین درباره تعبیر خواب طبق می گوید طبق در خواب به معنای خدمتکار است و اگر بزرگ بود به معنای خوب بودن آن خدمتکار است که کارهای شما را انجام می دهد . برای دانستن تعبیر کامل طبق با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب طبق از نظر معبران

خواب هایی که انشان می بیند حتما به این معنا نیست که برای خود شخص اتفاق می افتد و ممکن است
برای اطرافیانش تعبیر شود .مثلا خوابی که یک بچه ببیند برای پدر و مادرش تعبیر می شود . در اینجا طبق در خواب
به معنای خدمتکار است و شخص باید دقت کند کسی از اطرافیانش که خدمتکار دارد خواب برای او تعبیر می شود .

تعبیر افتادن طبق در آتش

ابراهیم کرمانی چنین می‌گوید:

چنانچه در خواب ببینی طبق تو در آتش افتاده است، به این معنا است که خدمتکارت دچار طاعون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر دیدن طبق در خواب

روایت منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب طبق

معبران قدیمی طبق را خادم و کنیز و برده تعبیر کرده اند و درباره طبق چیزهایی در همین زمینه نوشته اند
ولی چون اولا طبق در زندگی امروز، مورد مصرف آن چنانی ندارد و ضمنا مسله داشتن کنیز و غلام و برده منتفی است

تعابیر معبران گذشته را معتبر تلقی نمی کنیم یا قابل اطلاق نمی دانیم. طبق طلا توقع و انتظارات ماست
از حوادث و اشخاصی که با آنها برخورد می کنیم و رو به رو می شویم.

امام صادق (ع) درباره دیدن طبق در خواب می‌فرمایند:

دیدن طبق در خواب به چهار معنا است:

اول : خادم مجلس .

دوم : کنیزک .

سوم : هدایت .

چهارم : سود و فائده .

ابن سیرین معتقد است :

تعبیر طبق در خواب به معنای خدمتکاری است که کارهای تو را سر وقت انجام می‌دهد.

تعبیر طبق آوردن برای ما در خواب

اگر در خواب ببینیم که روی طبق چیزی نهاده اند و برای ما می آورند بسیار نیک است چون خواب ما می گوید
توقع و انتظاری که داریم برآورده می شود.

اگر کسی که طبق را می آورد آشنا باشد یک دوست جوابگوی توقعات ما خواهد بود و چنانچه غریبه باشد
از حوادثی که اتفاق می افتد بهره می گیریم.

طبق خالی همان طور که گفتیم توقع و انتظار است که هنوز وجود دارد و برآورده نشده.

ابن سیرین در این باره می‌گوید:

اگر در خواب ببینی طبق بزرگی داری، یـعـنـی خدمتکار خوبی نصیب تو می شود .

تعبیر بردن طبق برای کسی در خواب

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب طبق می گوید :

اگر طبقی پر کردیم و برای کسی بردیم ما به انتظار او جواب می دهیم و این مشروط است به این که درون
طبق چه نهاده باشیم. اگر در طبق آئینه چراغ باشد، آن طور که سابق برای عروس به خانه داماد می بردند
طبعا مبارک و میمون است و ماخدمتی در خور و شایسته انجام می دهیم

ولی اگر یک طبق شلغم یا خاکستر ببریم بدیهی است که نیکو نیست و ما او را غمگین و رنجور می کنیم.
این برای مثال نوشته شد چرا که چیزهای خوب و بد زیادند.

تعبیر طبق شکسته در خواب

مطیعی تهرانی معتقد است:

طبق شکسته علامت نرسیدن به  آرزوها و خواسته هاست چه متعلق به شما باشد
و چه مال دیگری چون غالبا به بیننده خواب برمی گردد.

ابن سیرین معتقد است:

اگر در خواب ببینی طبق خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار از تو جدا می‌شود.

تعبیرستان , بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب ملختعبیر خواب ملخ
تعبیر خواب قابلمهتعبیر خواب قابلمه
تعبیر خواب مگستعبیر خواب مگس
تعبیر خواب قارچتعبیر خواب قارچ
تعبیر خواب کشکتعبیر خواب کشک
تعبیر خواب کبابتعبیر خواب کباب
تعبیر خواب قوچتعبیر خواب قوچ
تعبیر خواب مومتعبیر خواب موم
تعبیر خواب کاهوتعبیر خواب کاهو
تعبیر خواب مورچهتعبیر خواب مورچه
تعبیر خواب شب بوتعبیر خواب شب بو
تعبیر خواب هواپیماتعبیر خواب هواپیما
تعبیر خواب گلوتعبیر خواب گلو
تعبیر خواب شالتعبیر خواب شال
تعبیر خواب مرواریدتعبیر خواب مروارید
تعبیر خواب قیرتعبیر خواب قیر
تعبیر خواب کالباستعبیر خواب کالباس
تعبیر خواب یشمتعبیر خواب یشم
تعبیر خواب وضوتعبیر خواب وضو
تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب فرغانتعبیر خواب فرغان
تعبیر خواب وانتتعبیر خواب وانت
تعبیر خواب ویرانیتعبیر خواب ویرانی
تعبیر خواب دنبه , دیدن دنبه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دنبه , دیدن دنبه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کاه گلتعبیر خواب کاه گل
تعبیر خواب نعلتعبیر خواب نعل
تعبیر خواب دندان , افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دندان , افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب فالودهتعبیر خواب فالوده
تعبیر خواب کرستتعبیر خواب کرست
تعبیر خواب فنچتعبیر خواب فنچ
تعبیر خواب موشتعبیر خواب موش
تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کابلتعبیر خواب کابل
تعبیر خواب ارهتعبیر خواب اره
تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب وزغتعبیر خواب وزغ
تعبیر خواب کفشتعبیر خواب کفش
تعبیر خواب کاریزتعبیر خواب کاریز
تعبیر خواب ینگهتعبیر خواب ینگه
تعبیر خواب سینهتعبیر خواب سینه
تعبیر خواب نعرهتعبیر خواب نعره
تعبیر خواب قابتعبیر خواب قاب
تعبیر خواب کتابتعبیر خواب کتاب
تعبیر خواب جاجیمتعبیر خواب جاجیم
تعبیر خواب سمورتعبیر خواب سمور
تعبیر خواب وافورتعبیر خواب وافور
تعبیر خواب آغوشتعبیر خواب آغوش
تعبیر خواب سنجدتعبیر خواب سنجد
تعبیر خواب شبتعبیر خواب شب
تعبیر خواب قورمهتعبیر خواب قورمه
تعبیر خواب کوچهتعبیر خواب کوچه
تعبیر خواب سوهانتعبیر خواب سوهان
تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مژگانتعبیر خواب مژگان
تعبیر خواب قمقمهتعبیر خواب قمقمه
تعبیر خواب کرکرهتعبیر خواب کرکره
تعبیر خواب نمدتعبیر خواب نمد
تعبیر خواب آسیابتعبیر خواب آسیاب
تعبیر خواب قناتتعبیر خواب قنات
تعبیر خواب کارتتعبیر خواب کارت
تعبیر خواب نقرهتعبیر خواب نقره
تعبیر خواب فیلهتعبیر خواب فیله
تعبیر خواب کبادهتعبیر خواب کباده
تعبیر خواب رفتگر , دیدن رفتگر در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب رفتگر , دیدن رفتگر در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود رفتگری را ببینید و یا خواب ببینید خودتان رفتگر هستید .برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
بلیط رایگان رفت و برگشت به استانبول
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
تعبیر خواب رف , دیدن رف در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رشته , دیدن رشته در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رسن , دیدن رسن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رز , دیدن رز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راه , دیدن راه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رب , دیدن رب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ران , دیدن ران در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راسو , دیدن راسو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رازیانه , دیدن رازیانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رادیو , دیدن رادیو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رادار , دیدن رادار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دکتر , دیدن دکتر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیوانگی , دیوانگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیوار , دیدن دیوار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیو , دیدن دیو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیگ , دیدن دیگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دوربین , دیدن دوربین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دودکش , دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
فال روزانه
تعبیر خواب