مشاهده : 1546 تعبیر خواب حرف قاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب قالی

تعبیر خواب قالی
قالی ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینید بر روی قالی نشسته اید و یا قالی می خرید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قالی در خواب آورده اند. ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب قالی می گوید نشستن بر روی قالی کوچک نشانه کوتاهی عمر است . مطیعی تهرانی بافتن قالی در خواب را به معنای یافتن کار مطلوب می داند . برای دانستن تعبیر خواب کامل در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب قالی از نظر معبران

تعبیر خواب قالی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر درخواب بیند بر قالی کوچک نشسته بود، دلیل که عمرش کوتاه بود. اگر بیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد،
دلیل که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند قالی پیچید و به کنج خانه نهاد،
دلیل است اقبال خود را به دست خود کند.

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب قالی گوید:

اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما قالی دیگری در آن گسترده است صاحب قالی هر که هست
به شما سود می‌رساند و شما از او بهره‌مند می‌گردید. اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است
و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می‌گردد حتی روزی شما را می‌برد.

اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود
شما صاحب آن‌ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می‌یابد.

اگر در خواب ببینید که قالی می‌بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می‌کند ولی اگر در قالی که می‌بافید
مشاهده کنید نقش‌ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می‌آید.

اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته‌اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.

بیشتر بدانید تعبیر خواب قالی به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی روی قالی نشسته‌ای و نمی‌دانی که جای چه کسی است، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون می‌شود.

ابراهیم کرمانی درباره دیدن قالی در خواب می‌گوید:

اگر ببینی روی قالی کوچکی نشسته‌ای، یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌باشد، ولی اگر آن قالی کوچک زیر تو دراز شده است،
یـعـنـی رزق و روزی تو زیادتر می‌شود.

اگر در خواب ببینی قالی پهن کرده‌اند و می‌دانی که برای تو است، یـعـنـی عمر طولانی بدست می‌آوری
و رزق و روزی تو زیادمی‌شود.

تعبیر خواب قالی آنلی بیتون:

اگر در خواب ببینی چند قالی بخرید، به این معنا است که سود فراوانی نصیب شما خواهد شد.
اما اگر خواب ببینید چند قالی می‌فروشید، نشانه آن است که به سفری لذتبخش و سودآور خواهد رفت.

تعبیر خواب قالی به روایت حضرت دانیال

اگر خواب ببینی در خانۀ دیگران قالی انداخته‌ای، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و از آن سود و منفعت زیادی به دست می‌آوری.

اگر در خواب ببینی قالی، سبز رنگ و تمیز و پاکیزه می‌باشد، یـعـنـی هم دین و ایمان
و هم امورات دنیوی تو خوب و نیکو خواهد بود.

تعبیرستان , کتاب بانک کامل تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟