مشاهده : 3889 تعبیر خواب حرف قاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب قربانی

تعبیر خواب قربانی
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید گاو و یا گوسفندی را قربانی می کنید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای قربانی کردن در خواب آورده اند .ابن سیرین درباره تعبیر خواب قربانی می گوید قربانی کردن در خواب به معنی آزادی برده است و به خصوص قربانی کردن حیوان حلال گوشت نیکو است .ابراهیم کرمانی هم می گوید خوردن گوشت قربانی به معنای سود بردن است . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب قربانی از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

قربانی کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است
به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند. اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را
قربانی می کند خوب است

ولی اگر خواب ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می کشد و نام این کار را قربانی می نهد
نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست. اگر در خواب ببینید که گوسفند
یا گاوی را قربانی می کنید و گوشت آن را تقسیم می نمایید خوب است

و علامت آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می رسد.

تعبیر خواب قربانی به روایت محمد بن سیرین

اگر خواب ببینی شتر یا گوسفندی را قربانی کرده‌ای، یـعـنـی اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی،
به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، ی
ا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی،

یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی، اگر این خواب را نزدیک عید
قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است .

تعبیر خواب قربانی به روایت جابرمغربی

دیدن قربانی درخواب، به معنای بشارت است.

بیشتر بدانید تعبیر خواب قربانی ابراهیم کرمانی

اگر ببینی گوشت قربانی می‌خوری، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری. اگر ببینی شتر را قربانی کرده‌ای
و از گوشت آن به هر کسی می‌دهی، یـعـنـی مرد بزرگی در آنجا قربانی می‌شود، یا از دنیا می‌رود.
اگر در خواب ببینی بین مردم گوشت قربانی قسمت می‌کنی، یـعـنـی مرد سرشناس
و بزرگی در آنجا از دنیا می‌رود و مال و اموال او را قسمت می‌کند.

تعبیر خواب قربانی به روایت امام جعفر صادق

دیدن قربان کردن به چهار معنا است :

اول: ایمن شدن از ترس. دوم: یافتن مراد و حاجات. سوم: خیر و برکت. چهارم: زوال قحطی و تنگی.

تعبیرستان , باعلم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟