مشاهده : 584تعبیر خواب حرف قافRSSاشتراک:

تعبیر خواب قلم

تعبیر خواب قلم
قلم ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینید با قلم چیزی می نویسید یا به کسی قلم می دهید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قلم در خواب آورده اند .ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب قلم می گوید نوشتن با قلم و خواندن آن به معنای مرگ شخص است .در حالیکه ابن سیرین در این باره می گوید نوشتن متنی با قلم به معنای خیر و صلاح است . برای دانستن تعبیر کامل قلم در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب قلم از نظر معبران

تعبیر خواب قلم به روایت ابراهیم کرمانی

اگر به خواب در دست خود قلم نو دید اگر ازاهل علم بود، دلیل که خدای تعالی، او را علم ارزانی کند.
اگر از اهل علم نبود، دلیل که با علما و صلحا صحبت دارد. اگر بیند با قلم چیزی می نوشت و نوشته را می خواند،

تعبیر شکستن قلم در دست

دلیل مرگ او است. اگر آن چه می نوشت موافق کتابه و سنت بود، دلیل که جاه یابد. اگر بیند قلم در دست او بشکست،
اگر عالم بود حرمتش بکاهد و کارش بی رونق شود. اگر بیند به قلم شکسته می نوشت،
تاویل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او است.

تعبیر خواب قلم به روایت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن قلم در خواب

دیدن قلم به خواب بر پنج وجه است.

اول: امر حق تعالی. دوم: فرشته. سوم: توانگری. چهارم: حقیقت کردار. پنجم: فرزند.

تعبیر خواب قلم به روایت محمد بن سیرین

تعبیر قلم گرفتن از کسی در خواب

اگر بیند قلمی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید.
اگر بیند به قلم چیزی می نوشت، دلیل سخن خیر و صلاح بود. اگر بیند بدو قلم چیزی می نوشت،
اگر وی را غائبی به سفر بود، دلیل که به زودی از سفز بازآید.

جابر مغربی درباره دیدن قلم در خواب می‌گوید:

تعبیرش فرشته‌ای است که به فرمان خداوند عمل می‌کند (تعبیرهای مختلف).
اگر ببینی قلم در دست گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزند عالم و عاقلی می‌شوی.
اگر ببینی با قلم چیزی نوشته‌ای، علم و دانش کسب می‌کنی و مال و اموال به دست می‌آوری،

تعبیر نوشتن با قلم بر روی لوح

اگر ببینی با قلم چیزهایی بر روی لوح محفوظ می‌نویسی، یـعـنـی کار تو خوب و نیک می‌شود .
اگر ببینی لوح و قلم می‌لرزد، یـعـنـی حال و روز «دبیران» بد می‌شود.

بیشتر بدانید تعبیر خواب قلم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند
یاد کرده است. ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم.

چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می نویسد با تدبیر و عقل کارهای بزرگ
انجام می دهید و پیشرفت های معنوی حاصل می کنید. اگر قلم خوبی در دست داشته باشید
که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد در کاری بزرگ در می مانید و احساس ضعف می کنید.

گرفتن قلم از دیگران بشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می شود.

تعبیر گم کردن قلم در خواب

اگر در خواب ببینید که قلمی داشته اید و آن را گم کرده اید توانایی کاری را از دست می دهید
و چنانچه ببینید قلم های زیادی دارید آن چنان قدرت می یابید که می توانید به دیگران کمک کنید.
روی هم رفته دیدن قلم خوب است

تعبیرستان , باعلم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟