مشاهده : 1027 تعبیر خواب حرف قاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب قلم

تعبیر خواب قلم
قلم ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینید با قلم چیزی می نویسید یا به کسی قلم می دهید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قلم در خواب آورده اند .ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب قلم می گوید نوشتن با قلم و خواندن آن به معنای مرگ شخص است .در حالیکه ابن سیرین در این باره می گوید نوشتن متنی با قلم به معنای خیر و صلاح است . برای دانستن تعبیر کامل قلم در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب قلم از نظر معبران

تعبیر خواب قلم به روایت ابراهیم کرمانی

اگر به خواب در دست خود قلم نو دید اگر ازاهل علم بود، دلیل که خدای تعالی، او را علم ارزانی کند.
اگر از اهل علم نبود، دلیل که با علما و صلحا صحبت دارد. اگر بیند با قلم چیزی می نوشت و نوشته را می خواند،

تعبیر شکستن قلم در دست

دلیل مرگ او است. اگر آن چه می نوشت موافق کتابه و سنت بود، دلیل که جاه یابد. اگر بیند قلم در دست او بشکست،
اگر عالم بود حرمتش بکاهد و کارش بی رونق شود. اگر بیند به قلم شکسته می نوشت،
تاویل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او است.

تعبیر خواب قلم به روایت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن قلم در خواب

دیدن قلم به خواب بر پنج وجه است.

اول: امر حق تعالی. دوم: فرشته. سوم: توانگری. چهارم: حقیقت کردار. پنجم: فرزند.

تعبیر خواب قلم به روایت محمد بن سیرین

تعبیر قلم گرفتن از کسی در خواب

اگر بیند قلمی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید.
اگر بیند به قلم چیزی می نوشت، دلیل سخن خیر و صلاح بود. اگر بیند بدو قلم چیزی می نوشت،
اگر وی را غائبی به سفر بود، دلیل که به زودی از سفز بازآید.

جابر مغربی درباره دیدن قلم در خواب می‌گوید:

تعبیرش فرشته‌ای است که به فرمان خداوند عمل می‌کند (تعبیرهای مختلف).
اگر ببینی قلم در دست گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزند عالم و عاقلی می‌شوی.
اگر ببینی با قلم چیزی نوشته‌ای، علم و دانش کسب می‌کنی و مال و اموال به دست می‌آوری،

تعبیر نوشتن با قلم بر روی لوح

اگر ببینی با قلم چیزهایی بر روی لوح محفوظ می‌نویسی، یـعـنـی کار تو خوب و نیک می‌شود .
اگر ببینی لوح و قلم می‌لرزد، یـعـنـی حال و روز «دبیران» بد می‌شود.

بیشتر بدانید تعبیر خواب قلم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند
یاد کرده است. ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم.

چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می نویسد با تدبیر و عقل کارهای بزرگ
انجام می دهید و پیشرفت های معنوی حاصل می کنید. اگر قلم خوبی در دست داشته باشید
که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد در کاری بزرگ در می مانید و احساس ضعف می کنید.

گرفتن قلم از دیگران بشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می شود.

تعبیر گم کردن قلم در خواب

اگر در خواب ببینید که قلمی داشته اید و آن را گم کرده اید توانایی کاری را از دست می دهید
و چنانچه ببینید قلم های زیادی دارید آن چنان قدرت می یابید که می توانید به دیگران کمک کنید.
روی هم رفته دیدن قلم خوب است

تعبیرستان , باعلم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن