مشاهده : 480تعبیر خواب حرف قافRSSاشتراک:

تعبیر خواب قلم

تعبیر خواب قلم
قلم ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینید با قلم چیزی می نویسید یا به کسی قلم می دهید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قلم در خواب آورده اند .ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب قلم می گوید نوشتن با قلم و خواندن آن به معنای مرگ شخص است .در حالیکه ابن سیرین در این باره می گوید نوشتن متنی با قلم به معنای خیر و صلاح است . برای دانستن تعبیر کامل قلم در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب قلم از نظر معبران

تعبیر خواب قلم به روایت ابراهیم کرمانی

اگر به خواب در دست خود قلم نو دید اگر ازاهل علم بود، دلیل که خدای تعالی، او را علم ارزانی کند.
اگر از اهل علم نبود، دلیل که با علما و صلحا صحبت دارد. اگر بیند با قلم چیزی می نوشت و نوشته را می خواند،

تعبیر شکستن قلم در دست

دلیل مرگ او است. اگر آن چه می نوشت موافق کتابه و سنت بود، دلیل که جاه یابد. اگر بیند قلم در دست او بشکست،
اگر عالم بود حرمتش بکاهد و کارش بی رونق شود. اگر بیند به قلم شکسته می نوشت،
تاویل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او است.

تعبیر خواب قلم به روایت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن قلم در خواب

دیدن قلم به خواب بر پنج وجه است.

اول: امر حق تعالی. دوم: فرشته. سوم: توانگری. چهارم: حقیقت کردار. پنجم: فرزند.

تعبیر خواب قلم به روایت محمد بن سیرین

تعبیر قلم گرفتن از کسی در خواب

اگر بیند قلمی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید.
اگر بیند به قلم چیزی می نوشت، دلیل سخن خیر و صلاح بود. اگر بیند بدو قلم چیزی می نوشت،
اگر وی را غائبی به سفر بود، دلیل که به زودی از سفز بازآید.

جابر مغربی درباره دیدن قلم در خواب می‌گوید:

تعبیرش فرشته‌ای است که به فرمان خداوند عمل می‌کند (تعبیرهای مختلف).
اگر ببینی قلم در دست گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزند عالم و عاقلی می‌شوی.
اگر ببینی با قلم چیزی نوشته‌ای، علم و دانش کسب می‌کنی و مال و اموال به دست می‌آوری،

تعبیر نوشتن با قلم بر روی لوح

اگر ببینی با قلم چیزهایی بر روی لوح محفوظ می‌نویسی، یـعـنـی کار تو خوب و نیک می‌شود .
اگر ببینی لوح و قلم می‌لرزد، یـعـنـی حال و روز «دبیران» بد می‌شود.

بیشتر بدانید تعبیر خواب قلم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند
یاد کرده است. ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم.

چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می نویسد با تدبیر و عقل کارهای بزرگ
انجام می دهید و پیشرفت های معنوی حاصل می کنید. اگر قلم خوبی در دست داشته باشید
که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد در کاری بزرگ در می مانید و احساس ضعف می کنید.

گرفتن قلم از دیگران بشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می شود.

تعبیر گم کردن قلم در خواب

اگر در خواب ببینید که قلمی داشته اید و آن را گم کرده اید توانایی کاری را از دست می دهید
و چنانچه ببینید قلم های زیادی دارید آن چنان قدرت می یابید که می توانید به دیگران کمک کنید.
روی هم رفته دیدن قلم خوب است

تعبیرستان , باعلم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ینگهتعبیر خواب ینگه
تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب وانتتعبیر خواب وانت
تعبیر خواب قمقمهتعبیر خواب قمقمه
تعبیر خواب سینهتعبیر خواب سینه
تعبیر خواب کاه گلتعبیر خواب کاه گل
تعبیر خواب مرواریدتعبیر خواب مروارید
تعبیر خواب زوزه , شنیدن صدای زوزه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زوزه , شنیدن صدای زوزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستمال , دیدن دستمال در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دستمال , دیدن دستمال در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مومتعبیر خواب موم
تعبیر خواب نعلتعبیر خواب نعل
تعبیر خواب قناتتعبیر خواب قنات
تعبیر خواب سبیل , سبیل داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سبیل , سبیل داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کاهوتعبیر خواب کاهو
تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کرستتعبیر خواب کرست
تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب موشتعبیر خواب موش
تعبیر خواب فنچتعبیر خواب فنچ
تعبیر خواب قیرتعبیر خواب قیر
تعبیر خواب سمورتعبیر خواب سمور
تعبیر خواب کابلتعبیر خواب کابل
تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خوک , دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب خوک , دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساردین , دیدن ساردین در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساردین , دیدن ساردین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دندان , افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دندان , افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سفره , دیدن سفره در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سفره , دیدن سفره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مورچهتعبیر خواب مورچه
تعبیر خواب وزغتعبیر خواب وزغ
تعبیر خواب قابلمهتعبیر خواب قابلمه
تعبیر خواب سرمه , سرمه کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سرمه , سرمه کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کاریزتعبیر خواب کاریز
تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سار , دیدن سار در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سار , دیدن سار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب فالودهتعبیر خواب فالوده
تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سفر , سفر رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سفر , سفر رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ملختعبیر خواب ملخ
تعبیر خواب نعرهتعبیر خواب نعره
تعبیر خواب قوچتعبیر خواب قوچ
تعبیر خواب ساطور , دیدن ساطور در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساطور , دیدن ساطور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کتابتعبیر خواب کتاب
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سس , خوردن سس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سس , خوردن سس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساعت , دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساعت , دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مگستعبیر خواب مگس
تعبیر خواب دزد , دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دزد , دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سنجدتعبیر خواب سنجد
تعبیر خواب کشکتعبیر خواب کشک
تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سقف , دیدن سقف در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سقف , دیدن سقف در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سگ , دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سگ , دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آغوشتعبیر خواب آغوش
تعبیر خواب کفشتعبیر خواب کفش
تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شب بوتعبیر خواب شب بو
تعبیر خواب وافورتعبیر خواب وافور
تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟
برای دانستن تعبیر خواب برگ ، تعبیر خواب برگ سبز ،تعبیر خواب خشک شدن برق و ریزش برگ وتعبیر خواب برگ درختان میوه و... باما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستبند ، دیدن دستبند در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عرق کردن ، دیدن عرق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشمن ، دیدن دشمن درخواب چه تعبیری دارد
تعبیر خواب دست , دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دزد , دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستمال , دیدن دستمال در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستکش , دیدن دستکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا , دیدن دریا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارچین , دیدن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟