مشاهده : 17312 تعبیر خواب حرف کاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر
کبوتر ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کبوتری در خانه مان مرده است و یا خواب ببینیم به کبوتر دانه می دهیم .برای دانستن تعبیر خواب کبوتر با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کبوتر در خواب آورده اند .امام صادق دیدن کبوتر را در خواب نشان از مال و ریاست ,
و نامه می داند . ابن سیرین درباره تعبیر خواب کبوتر می گوید دیدن کبوتر در خواب به معنای زن گرفتن است,
و خوردن گوشت کبوتر به معنای خوردن مال یک زن می باشد . برای دانستن تعبیر خواب کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کبوتر از نظر معبران

تعبیر خواب کبوتر به روایت آنلی بیتون:

دیدن کبوتر سفید در خواب، علامت وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است.
دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب، علامت پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است.

اگر در خواب ببینید کبوتران جفت گیری می‌کنند و لانه می‌سازند، نشانه آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا،
در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد.

شنیدن صدای ناراحت کبوتران در خواب، دلالت بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید ,
و اندوهگین می‌شوید، شاید پدر خود را از دست بدهید.

دیدن کبوتر مرده در خواب، نشانه آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می‌شوند.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است، علامت آن است که عشاق به وصال هم می‌رسند و از حال و احوال,
دوستی که دورتر از شما زندگی می‌کند خبرهایی خوب خواهید شنید.

دیدن کبوتری خسته در خواب، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می‌کند. با شنیدن,
خبر معلول شدن یک دوست، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می‌کوبد.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می‌رساند و نامه خبر از محکومیت شما می‌دهد، علامت آن است,
که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می‌شوید و از نظر مالی ضرر فراوانی خواهید دید.

تعبیر شنیدن صدای کبوتر در خواب

اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه‌شان می‌شنوید، نشانه آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع ,
خواهید شد. اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که بزودی با مرد,
دلخواهش ازدواج خواهد کرد.

اگر در خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می‌دهند، نشانه آن است که خشونت ذاتی شما د,
ر زندگی هویدا خواهد شد.

تعبیر خواب کبوتر به روایت محمد بن سیرین

دیدن کبوتر، به معنای زن است. اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد.
اگر خواب بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کند و
به سبب سخنی که در حق او بگوید.

اگر در خواب بیند کبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل که از زنان منفعت یابد و بعضی می گویند، دلیل غم بود به سبب زنان.

در کتاب تفسیر رویا ها آمده است :

کبوتر نماد صلح، آگاهی فرد از پتانسیل‌های خود، تجارب مذهبی، پیوند و خویشاوندی است. کبوتر در خواب بر اساس ,
و مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ به معانی زیر است:

تعبیر خواب کبوتر در کتاب سرزمین رویاها

دیدن کبوتر در خوابتان علامت این است که خودتان را به خاطر کار های دیگران مقصر می دانید.
کبوتر بیانگر غیبت یا اخبار است. شاید کبوتر به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است ,
که خواب ممکن است بیانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد.

خواب دیدن این که کبوتری توسط حیوان دیگر خورده می شود یا بلعیده می شود، بیانگر این است که شما,
از پیامد های شایعه پراکنی یا خبر دادن، رنج خواهید برد.

دیدن یک کبوتر در خوابتان نمادی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بی گناهی است. بویژه دیدن یک کبوتر سفید,
در خوابتان بیانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکن است بیانگر یک پیغام,
یا یک برکت از جانب روح القدس باشد.

شما افکار تنفر و انتقام خود را رها می کنید. اگر خواب ببینید یک مرد معنوی یک کبوتر سفید را ازاد می کند،
به ترویج کلام خدا اشاره دارد.

خواب دیدن اینکه کبوتر ها جفت گیری می کنند و لانه می سازند نمادی از خانه زندگی شاد است که با عشق،
آرامش، لذت و امنیت پرشده است.

دیدن یک کبوتر که در خوابتان پرواز می کند می رود بیانگر این است که کسی که دوست داشتید فوت شده است.

درباره تعبیر خواب کبوتر به روایت جابرمغربی بیشتر بدانید

تعبیر خواب کبوتر جابر مغربی

اگر در خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد،
همین دلیل است.

اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند ,
و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است.

اگر زنی خواب کبوتر بیند، به این معنا است که شوهر کند و دختر آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب،
دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

تعبیر خواب کبوتر به روایت امام جعفر صادق

دیدن کبوتر بر پنج وجه است.

اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب رسد. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب،
دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

تعبیر خواب کبوتر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود.
کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه ,
شاخص و نمونه شناخته شده است.

تعبیر دیدن کبوتر در حبس در خواب

کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب ,
خویش دانه می گیرد.

اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد.

اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد.

معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه ,
دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است ,
که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند.

این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند.
اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند,
بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود.

دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

تعبیر خواب , تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟