مشاهده : 683تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب
خوابی که انسان در مورد کتاب می بیند ممکن است به شکل های مختلف باشد . ممکن است خواب ببینیم که کتاب می خریم با کتاب می خوانیم .نوع کتاب هم ممکن است متفاوت باشد فلسفی باشد یا شعر با داستان . در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کتاب در خواب آورده اند . معبری می گوید خواندن کتاب شعر در خواب به معنی ,
ملامت کردن شخص است و کتاب حساب به معنای اندوه است . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کتاب می گوید,
خواندن کتاب افسانه در خواب به معنای اندوهگین شدن است .برای دانستن تعبیر کامل کتاب با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب کتاب از نظر معبران

تعبیر خواب کتاب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید کتاب شعر می خواند، دلیل که کاری کند و مردمان او را ملامت نمایند. اگر دید کتاب حساب می خواند،
به این معناست که همواره اندوهگین شود. اگر افسانه و مضاحک می خواند، دلیل که غیبت مردم کند و رسوا شود.

تعبیر خواب کتاب از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کتاب ، مصیبت است.

تعبیر خواب کتاب علمی ، افتخار بزرگ است.

تعبیر خواب خریدن کتاب ، خبر است.

تعبیر خواب کتابی هدیه گرفتن ، یک اتفاق غیر منتظره است.

تعبیر خواب کتاب سوخته ، از دست دادن دوست است.

تعبیر خواب کتاب از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خواندن و مطالعه کتاب ، درست کاری و به دست آوردن مال است.

تعبیر خواب برای درک معنی کتابی زمان زیادی تلف می کنید ، به دست آوردن دانش بسیار است.

تعبیر خواب کتاب کهنه

تعبیر خواب مطالعه کتاب های کهنه ، پرهیز از شر و بدی است.

درباره تعبیر خواب کتاب  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه و مضحک,
بخواند غیبت مردم می کند و چیزهای دیگری در همین زمینه که زیاد پایه علمی نمی تواند داشته باشد.

کتاب در خواب های ما انعکاسی است از علاقه به دانستن یا تاسف و اندوه ما از آن چه نیاموخته ایم. کسانی هستند ,
که کتاب جزئی از زندگی روزانه ایشان است مثل نویسندگان، معلمان، دانشمندان، محققان و بالاخره ناشران.

این مردم با کتاب زندگی می کنند. این ها اگر کتاب در خواب ببینند خوابشان تعبیر تعیین کننده یی ندارد. اما دیگران ,
که با کتاب آمیختگی زیاد ندارند و به ندرت اتفاق می افتد لای کتابی را بگشایند اگر کتاب ببینند باید به دنبال ,
تعبیر آن باشند.

برای این ها کتاب همان طور که گفته شد واکنشی است از تمایلشان به دانستن یا تاسفشان از آن چه نیاموخته اند ,
یا نتوانسته اند بیاموزند. گاه برخوردهای ما در زندگی روزانه این احساس را در ما به وجود می آورد که مثلا ,
می توانستیم فلان زبان خارجی را یاد بگیریم ولی وقت صرف نکردیم،

همین طور دلمان می خواهد که بدانیم در آسمان ها چه می گذرد، این دو نوع کشش در خواب های ما عکس العملی,
به شکل کتاب ظاهر می کند. حال اگر در خواب ببینید که کتابی می خوانید و از آن خوشتان می آید ,
با دوستی خردمند و آگاه آشنا می شوید.

تعبیر خواب وارد شدن به کتاب خانه

اگر در خواب دیدید به جائی وارد شدید که مثل کتاب خانه کتاب های زیادی آن جا وجود داشت ,
در جمعی حضور و می یابید که از نظر فکری و دانش بر شما امتیاز دارند.

اگر در خواب دیدید کتابی پاره همراه دارید در جائی که باید عقل و فهم شما کار ساز باشد در می مانید ,
و نمی توانید چاره چوئی کنید. اگر دیدید کسی کتابی به شما داد یا از کتاب خانه کتابی خریدید,
یک نفر به شما کمک فکری می کند و از هدایت دوستی سود می برید.

اگر خواب دیدید کتابی را می فروشید دوستی را از دست می دهید. اگر خواب دیدید کتاب شما ,
ضایع شده یا مثلا در آب افتاده یا سوخته تعبیر همان است که دوستی با شما,
قطع دوستی می کند.

تعبیر خواب  کتاب به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی در خواب بیند کتابی می خواند، به این معناست که راه دین گزیند و کارهای بسته ,
بر وی گشاده شود.

اگر در خواب بیند کتاب اخبار بر حدیث می خواند، دلیل که مقرب پادشاه شود، اگر بیند کتاب فقه می خواند،
دلیل که ازناکردنی بازایستد.

اگر خواب بیند اصول می خواند، دلیل که به کاری مشغول شود و فایده دینی یابد. اگر دید کتاب قصص ,
می خواند دلیل که به قصه های انبیاء و اولیاء حریص بود.

اگر بیند کتاب ملوک و سلاطین می خواند دلیل ملامت است.

اگر دید حکمت می خواند، دلیل که قران خواند. اگر خواب دید نحو می خواند، دلیل به شغل,
دنیائی مشغول شود.

تعبیرستان , جسارت

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چپاول و تعبیر خواب به تاراج بردن اموال از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟