مشاهده : 770 تعبیر خواب حرف کاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب
خوابی که انسان در مورد کتاب می بیند ممکن است به شکل های مختلف باشد . ممکن است خواب ببینیم که کتاب می خریم با کتاب می خوانیم .نوع کتاب هم ممکن است متفاوت باشد فلسفی باشد یا شعر با داستان . در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کتاب در خواب آورده اند . معبری می گوید خواندن کتاب شعر در خواب به معنی ,
ملامت کردن شخص است و کتاب حساب به معنای اندوه است . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کتاب می گوید,
خواندن کتاب افسانه در خواب به معنای اندوهگین شدن است .برای دانستن تعبیر کامل کتاب با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب کتاب از نظر معبران

تعبیر خواب کتاب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید کتاب شعر می خواند، دلیل که کاری کند و مردمان او را ملامت نمایند. اگر دید کتاب حساب می خواند،
به این معناست که همواره اندوهگین شود. اگر افسانه و مضاحک می خواند، دلیل که غیبت مردم کند و رسوا شود.

تعبیر خواب کتاب از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کتاب ، مصیبت است.

تعبیر خواب کتاب علمی ، افتخار بزرگ است.

تعبیر خواب خریدن کتاب ، خبر است.

تعبیر خواب کتابی هدیه گرفتن ، یک اتفاق غیر منتظره است.

تعبیر خواب کتاب سوخته ، از دست دادن دوست است.

تعبیر خواب کتاب از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خواندن و مطالعه کتاب ، درست کاری و به دست آوردن مال است.

تعبیر خواب برای درک معنی کتابی زمان زیادی تلف می کنید ، به دست آوردن دانش بسیار است.

تعبیر خواب کتاب کهنه

تعبیر خواب مطالعه کتاب های کهنه ، پرهیز از شر و بدی است.

درباره تعبیر خواب کتاب  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه و مضحک,
بخواند غیبت مردم می کند و چیزهای دیگری در همین زمینه که زیاد پایه علمی نمی تواند داشته باشد.

کتاب در خواب های ما انعکاسی است از علاقه به دانستن یا تاسف و اندوه ما از آن چه نیاموخته ایم. کسانی هستند ,
که کتاب جزئی از زندگی روزانه ایشان است مثل نویسندگان، معلمان، دانشمندان، محققان و بالاخره ناشران.

این مردم با کتاب زندگی می کنند. این ها اگر کتاب در خواب ببینند خوابشان تعبیر تعیین کننده یی ندارد. اما دیگران ,
که با کتاب آمیختگی زیاد ندارند و به ندرت اتفاق می افتد لای کتابی را بگشایند اگر کتاب ببینند باید به دنبال ,
تعبیر آن باشند.

برای این ها کتاب همان طور که گفته شد واکنشی است از تمایلشان به دانستن یا تاسفشان از آن چه نیاموخته اند ,
یا نتوانسته اند بیاموزند. گاه برخوردهای ما در زندگی روزانه این احساس را در ما به وجود می آورد که مثلا ,
می توانستیم فلان زبان خارجی را یاد بگیریم ولی وقت صرف نکردیم،

همین طور دلمان می خواهد که بدانیم در آسمان ها چه می گذرد، این دو نوع کشش در خواب های ما عکس العملی,
به شکل کتاب ظاهر می کند. حال اگر در خواب ببینید که کتابی می خوانید و از آن خوشتان می آید ,
با دوستی خردمند و آگاه آشنا می شوید.

تعبیر خواب وارد شدن به کتاب خانه

اگر در خواب دیدید به جائی وارد شدید که مثل کتاب خانه کتاب های زیادی آن جا وجود داشت ,
در جمعی حضور و می یابید که از نظر فکری و دانش بر شما امتیاز دارند.

اگر در خواب دیدید کتابی پاره همراه دارید در جائی که باید عقل و فهم شما کار ساز باشد در می مانید ,
و نمی توانید چاره چوئی کنید. اگر دیدید کسی کتابی به شما داد یا از کتاب خانه کتابی خریدید,
یک نفر به شما کمک فکری می کند و از هدایت دوستی سود می برید.

اگر خواب دیدید کتابی را می فروشید دوستی را از دست می دهید. اگر خواب دیدید کتاب شما ,
ضایع شده یا مثلا در آب افتاده یا سوخته تعبیر همان است که دوستی با شما,
قطع دوستی می کند.

تعبیر خواب  کتاب به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی در خواب بیند کتابی می خواند، به این معناست که راه دین گزیند و کارهای بسته ,
بر وی گشاده شود.

اگر در خواب بیند کتاب اخبار بر حدیث می خواند، دلیل که مقرب پادشاه شود، اگر بیند کتاب فقه می خواند،
دلیل که ازناکردنی بازایستد.

اگر خواب بیند اصول می خواند، دلیل که به کاری مشغول شود و فایده دینی یابد. اگر دید کتاب قصص ,
می خواند دلیل که به قصه های انبیاء و اولیاء حریص بود.

اگر بیند کتاب ملوک و سلاطین می خواند دلیل ملامت است.

اگر دید حکمت می خواند، دلیل که قران خواند. اگر خواب دید نحو می خواند، دلیل به شغل,
دنیائی مشغول شود.

تعبیرستان , جسارت

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن