مشاهده : 892 تعبیر خواب حرف کاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کفش در خواب آورده اند .یوسف نبی می گوید پوشیدن کفش در خواب به معنای,
زن گرفتن است . ابن سیرین درباره تعبیر خواب کفش می گوید کفش در خواب به معنی زن است که رنگ کفش,
در تعبیر آن موثر است به عنوان مثال دیدن کفش سیاه را در خواب به معنای زن توانگر می داند .برای دانستن,
تعبیر کامل کفش با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کفش از نظر معبران

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب کفش می گوید:

دیدن کفش در پا کردن به معنای زن گرفتن است و اگر کفش را در آورد زن را طلاق می دهد.

آنلی بیتون درباره دیدن کفش در خواب مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، علامت آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود,
از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .

۲ـ اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، نشانه آن است که امور زندگی به خوبی پیش خ,
واهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد .

۳ـ خریدن کفشهای نو در خواب ، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد .
اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ،
شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد .

۴ـ اگر در خواب متوجه شوید بند کفشهای خود را نبسته اید ، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره,
و دعوا خواهید پرداخت .

۵ـ گم کردن کفش در خواب ، نشانه طلاق و جدایی از همسر است .
۶ـ اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفشهای شما را ربوده است ، نشانه آن است که در کاری ضرر خواهید کرد ،
ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد .

تعبیر دیدن کفش در خواب دختر

۷ـ اگر دختری خواب ببیند کسی از کفشهای او تعریف می کند ، نشانه آن است که باید بیشتر مراقب ,
افرادی باشد که تازه با آنها آشنا شده است

تعبیر خواب کفش به روایت امام جعفر صادق

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.

اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوت. پنجم: معیشت. ششم: مال. هفتم: سفر. و دیدن کفش درخواب،
به معنای بر مردی است که میراث قسمت کند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی کفش نو خریدی و پوشیدی، یـعـنـی «کنیزکی» «دوشیزه» به دست می‌آوری

اگر خواب ببینی کفش تو سوخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

اگر در خواب ببینی هنگام راه رفتن یک لنگه از کفش تو در آمد، یـعـنـی از برادر و خواهر خودت جدا می‌شوی.

تعبیر خواب کفش به روایت محمد بن سیرین

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.
اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.
اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

درباره تعبیر خواب کفش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر ,
اصل کلی آن است.

تعبیر خواب کفش از نظر منوچهر تهرانی

اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی ,
و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند.
اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شودو

و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود. اگر مردی در خواب ببیندو
کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

اگر در خواب ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.
اگر مردی خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر ,
فرسوده است که نمی تواند بپوشد زنش مریض می شود.

این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و,
تنها شوهرش مطرح نیست. خانم آیتانوس می گفت: – جعبه کفش در خواب مادر زن است ,
به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و به خانه می برند ,

و شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد.

باز هم خانم اتیانوس می گفت: – اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود,
و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن