مشاهده : 451 تعبیر خواب حرف گاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب گوهر

تعبیر خواب گوهر
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید گوهر دارید و یا در حال فروختن آن هستید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گوهر در خواب آورده اند . ابن سیرین می گوید گوهر داشتن به معنای زن صاحب جمال است . ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب گوهر می گوید گوهر سفید داشتن به معنای بچه دار شدن است . مطیعی تهرانی در این باره می گوید گوهر در خواب تعبیرش خوب است و تعابیری همچون علم , زن خوب و یا فرزند خوب دارد . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب گوهر از نظر معبران

تعبیر خواب گوهر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و در خواب های ما می تواند
به شکل گوهر متجلی ظاهر شود. زن خوب گوهر است. فرزند شایسته و برومند گوهر است.

علم و دانش گوهر است. سخن به جا و خوب گوهر است و این زیاد بستگی پیدا می کند به وضع و شرایطی که
در بیداری دارید. ابن سیرین نوشته اگر در خواب بینید گوهری دارید که نمی دانید چیست
ولی می دانید گوهر است و ارزنده و درخشان یا با زنی صاحب جمال و کمال ازدواج می کنید یا صاحب فرزندی می شوید

که در زمان خودش دارای نام و آوازه خواهد شد.

مرحوم مجلسی رحمته الله الیه برای هر یک از سنگ های قیمتی تعبیری مناسب نوشته اما با نحوه کنونی زیست
و حیات بشر که جواهرات از میان مردم جمع آوری شده و در بانک ها و مراکز اقتصادی پشتوانه پولی
کشورها قرار گرفته نمی توان آن تعابیر را درست دانست.

کلا گوهر را مورد توجه قرار می دهیم که معنی عام دارد. اگر دختری دم بخت در خواب گوهر ببیند شوهری می کند
شایسته و بزرگ و ممتاز . گوهر عالی ترین امتیاز برای چیزهائی است که در بالا نام برده شد
فقط بیننده خواب باید تشخیص دهد چه وضع و موقعیتی دارد وگوهر در زندگی او چه می تواند باشد.

تعبیر فروختن گوهر در خواب

فروختن گوهر در خواب از دست دادن امتیاز است و خریدن آن تحصیل امتیاز تعبیر می شود.
اگر در خواب ببینید گوهری داشته اید که آن را گم کرده اید فرصتی نیکو را از دست می دهید.

تعبیر خواب گوهر به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر گوهر سفید در خواب

اگر در خواب بیند گوهر را می فروشد، به این معنا است دلاکی کند و دختری را به شوهر دهد.
اگر خواب بیند گوهر سفید داشت، به این معنا است فرزندی به دنیا آورد

تعبیر خواب گوهر به روایت محمد بن سیرین

دیدن گوهر به خواب، به معنای  زنی توانگر صاحب جمال است . اگر بیند گوهری داشت،
دلیل است زنی چنین بخواهد. اگر دید گوهر او ضایع شد، دلیل است زن را طلاق دهد.

تعبیر خواب گوهر به روایت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن گوهر در خواب

دیدن گوهر به خواب بر هشت وجه است. اول: مال مذکور. دوم: علم مشهور. سوم: فرزند معروف.
چهارم: چیزی گرانبها. پنجم: زنی با جمال. ششم: سخنی مفید. هفتم: خیروبرکت.
هشتم: کاری نیکو. و دیدن گوهرفروش در خواب، دلیل برخداوندِ علم و دین است.

خواب گو , تعبیر انلاین خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن