مشاهده : 68تعبیر خواب حرف پRSSاشتراک:

پرستو

پرستو
تعبیر خواب پرستو تعبیر خواب پرستو به روایت محمد بن سیرین اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و درمقام او قرار گیرد. اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدائی جوید […]

تعبیر خواب پرستو

تعبیر خواب پرستو به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و درمقام او قرار گیرد. اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدائی جوید دور شود.

تعبیر خواب پرستو به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن پرستو در خواب، مردی توانگر باخرد است. اگر پرستو ماده بیند، زنی توانگر با خرد است. اگر بیند پرستو از وی بپرید، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد. اگر بیند پرستو در دست او بِمُرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند.

تعبیر خواب پرستو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و مبارکی است. صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده اید خبری خوشحال کننده دریافت می دارید یا از سفر رفته ای نامه می رسد که شما را شاد می کند. اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق می شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می آید که سر از پا نمی شناسید. چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می گیرد. ابن سیرین می گوید اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان آن است که با عزیزی انس و الفت می گیرد. به کسی که دوستش دارد نزدیک می شود. خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت: پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می شوند. این درست است چون پرستو در پرواز بسیار سریع است و در یک لحظه می آید و به درون لانه خود می رود، این سرعت پرواز می تواند نمود خارق عادات در زنگی ما باشند. اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش گریخت و رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نیست و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می دهد یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد جدائی می افتد از کرمانی نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده زن. دیدن جوجه های پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است. دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروایی دیگران. برای دختران جوان بهترین خواب این است که ببینند پرستوئی بر سقف اتاق یا ایوان خانه آن ها لانه می کند. این خواب نوید عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازی می کند کانون گرمی برای بیننده خواب تدارک می شود. برای مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج است.نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب مستعبیر خواب مس
تعبیر خواب گردوتعبیر خواب گردو
تعبیر خواب گوجه فرنگیتعبیر خواب گوجه فرنگی
تعبیر خواب مرغابیتعبیر خواب مرغابی
تعبیر خواب گریه کردنتعبیر خواب گریه کردن
تعبیر خواب گوریلتعبیر خواب گوریل
تعبیر خواب نخلتعبیر خواب نخل
تعبیر خواب نباتتعبیر خواب نبات
تعبیر خواب لیوانتعبیر خواب لیوان
تعبیر خواب کوفتهتعبیر خواب کوفته
تعبیر خواب نارگیلتعبیر خواب نارگیل
تعبیر خواب کندوتعبیر خواب کندو
تعبیر خواب قیچیتعبیر خواب قیچی
تعبیر خواب کوسهتعبیر خواب کوسه
تعبیر خواب عینکتعبیر خواب عینک
تعبیر خواب لباستعبیر خواب لباس
تعبیر خواب نختعبیر خواب نخ
تعبیر خواب کرکستعبیر خواب کرکس
تعبیر خواب لوبیاتعبیر خواب لوبیا
تعبیر خواب سیگارتعبیر خواب سیگار
تعبیر خواب گهوارهتعبیر خواب گهواره
تعبیر خواب عقیقتعبیر خواب عقیق
تعبیر خواب کلاغتعبیر خواب کلاغ
تعبیر خواب غسل دادنتعبیر خواب غسل دادن
تعبیر خواب عیدتعبیر خواب عید
تعبیر خواب عطرتعبیر خواب عطر
تعبیر خواب گنجشکتعبیر خواب گنجشک
تعبیر خواب گیلاستعبیر خواب گیلاس
تعبیر خواب قمارتعبیر خواب قمار
تعبیر خواب سوسمارتعبیر خواب سوسمار
تعبیر خواب غارتعبیر خواب غار
تعبیر خواب کنجدتعبیر خواب کنجد
تعبیر خواب گردبادتعبیر خواب گردباد
تعبیر خواب شخمتعبیر خواب شخم
تعبیر خواب قندتعبیر خواب قند
تعبیر خواب لیموتعبیر خواب لیمو
تعبیر خواب کنگرتعبیر خواب کنگر
تعبیر خواب غولتعبیر خواب غول
تعبیر خواب لامپتعبیر خواب لامپ
تعبیر خواب گندمتعبیر خواب گندم
تعبیر خواب گوشوارهتعبیر خواب گوشواره
تعبیر خواب غورهتعبیر خواب غوره
تعبیر خواب قوریتعبیر خواب قوری
تعبیر خواب لاستیکتعبیر خواب لاستیک
تعبیر خواب عسلتعبیر خواب عسل
تعبیر خواب شترتعبیر خواب شتر
تعبیر خواب قربانیتعبیر خواب قربانی
تعبیر خواب قناریتعبیر خواب قناری
تعبیر خواب کلیدتعبیر خواب کلید
تعبیر خواب قبرتعبیر خواب قبر
تعبیر خواب کلوچهتعبیر خواب کلوچه
تعبیر خواب قمریتعبیر خواب قمری
تعبیر خواب عنابتعبیر خواب عناب
تعبیر خواب کوکوتعبیر خواب کوکو
تعبیر خواب قرآنتعبیر خواب قرآن
تعبیر خواب کمربندتعبیر خواب کمربند
تعبیر خواب شمعتعبیر خواب شمع
تعبیر خواب سوسکتعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب قصرتعبیر خواب قصر
تعبیر خواب عنقاتعبیر خواب عنقا
تعبیر خواب فسنجانتعبیر خواب فسنجان
تعبیر خواب کریستالتعبیر خواب کریستال
تعبیر خواب گلابیتعبیر خواب گلابی
تعبیر خواب آبنوستعبیر خواب آبنوس
تعبیر خواب گِلتعبیر خواب گِل
تعبیر خواب کفگیرتعبیر خواب کفگیر
تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که خود را در حال طبل زدن ببینید و یا خواب ببینید کسی طبل می زند .برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تعبیر خواب طبق , دیدن طبق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طاووس , دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صنوبر , دیدن صنوبر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندوق , دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صفحه , دیدن صفحه گرامافون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صبح , دیدن دمیدن صبح در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صافی , دیدن صافی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندلی , دیدن صندلی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صاعقه , دیدن صاعقه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکنجه
تعبیر خواب شکنبه
تعبیر خواب صابون
تعبیر خواب شکلات
تعبیر خواب شکر
تعبیر خواب شکار
تعبیر خواب شیطان
تعبیر خواب شیشه
تعبیر خواب شیرخشت
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه