مشاهده : 62تعبیر خواب حرف پRSSاشتراک:

پروانه

پروانه
تعبیر خواب پروانه تعبیر خواب پروانه به روایت محمد بن سیرین پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد. تعبیر خواب پروانه  به روایت ابراهیم کرمانی اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند […]

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه به روایت محمد بن سیرین

پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد.

تعبیر خواب پروانه  به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد. اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد، دلیل که فرزندش هلاک شود.

تعبیر خواب پروانه  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می دهد و این که به پیروی از این هوس شان خویش را تخفیف می دهید. اگر به دنبال پروانه ای می دویدید و می خواستید او را بگیرید خواب شما می گوید که به دنبال هوس می روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی آورد. چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید که به دنبال پروانه ای می رود یا پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خود را بروز می دهد که در شان و مرتبه او نیست. حال اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید خواب شما می گوید که باطنا نمی خواهید هوس باز و متلون شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می آید که باید با هوشیاری و دانائی با آن برخورد کنید. به طور کلی پروانه بیشتر هوس است و داشتن آن هوس بازی است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی فتان است و نوشته اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه است. اگر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسی شما را اغوا می کند و فریب می دهد. گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری استنظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب ملختعبیر خواب ملخ
تعبیر خواب کبابتعبیر خواب کباب
تعبیر خواب مگستعبیر خواب مگس
تعبیر خواب قابتعبیر خواب قاب
تعبیر خواب قارچتعبیر خواب قارچ
تعبیر خواب فنچتعبیر خواب فنچ
تعبیر خواب وضوتعبیر خواب وضو
تعبیر خواب هواپیماتعبیر خواب هواپیما
تعبیر خواب گلوتعبیر خواب گلو
تعبیر خواب نقرهتعبیر خواب نقره
تعبیر خواب کشکتعبیر خواب کشک
تعبیر خواب کبادهتعبیر خواب کباده
تعبیر خواب وافورتعبیر خواب وافور
تعبیر خواب شبتعبیر خواب شب
تعبیر خواب کاهوتعبیر خواب کاهو
تعبیر خواب قوچتعبیر خواب قوچ
تعبیر خواب موشتعبیر خواب موش
تعبیر خواب کابلتعبیر خواب کابل
تعبیر خواب کرستتعبیر خواب کرست
تعبیر خواب نمدتعبیر خواب نمد
تعبیر خواب مورچهتعبیر خواب مورچه
تعبیر خواب مرواریدتعبیر خواب مروارید
تعبیر خواب کاریزتعبیر خواب کاریز
تعبیر خواب سینهتعبیر خواب سینه
تعبیر خواب کفشتعبیر خواب کفش
تعبیر خواب کتابتعبیر خواب کتاب
تعبیر خواب سمورتعبیر خواب سمور
تعبیر خواب یشمتعبیر خواب یشم
تعبیر خواب سنجدتعبیر خواب سنجد
تعبیر خواب وانتتعبیر خواب وانت
تعبیر خواب شب بوتعبیر خواب شب بو
تعبیر خواب کوچهتعبیر خواب کوچه
تعبیر خواب سوهانتعبیر خواب سوهان
تعبیر خواب نعلتعبیر خواب نعل
تعبیر خواب مژگانتعبیر خواب مژگان
تعبیر خواب قورمهتعبیر خواب قورمه
تعبیر خواب کرکرهتعبیر خواب کرکره
تعبیر خواب فالودهتعبیر خواب فالوده
تعبیر خواب آسیابتعبیر خواب آسیاب
تعبیر خواب شالتعبیر خواب شال
تعبیر خواب قمقمهتعبیر خواب قمقمه
تعبیر خواب کارتتعبیر خواب کارت
تعبیر خواب ارهتعبیر خواب اره
تعبیر خواب فیلهتعبیر خواب فیله
تعبیر خواب وزغتعبیر خواب وزغ
تعبیر خواب قناتتعبیر خواب قنات
تعبیر خواب کالباستعبیر خواب کالباس
تعبیر خواب ینگهتعبیر خواب ینگه
تعبیر خواب نعرهتعبیر خواب نعره
تعبیر خواب قیرتعبیر خواب قیر
تعبیر خواب فرغانتعبیر خواب فرغان
تعبیر خواب جاجیمتعبیر خواب جاجیم
تعبیر خواب ویرانیتعبیر خواب ویرانی
تعبیر خواب کاه گلتعبیر خواب کاه گل
تعبیر خواب قابلمهتعبیر خواب قابلمه
تعبیر خواب آغوشتعبیر خواب آغوش
تعبیر خواب مومتعبیر خواب موم
تعبیر خواب طلا , دیدن طلا در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طلا , دیدن طلا در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن طلا در خواب یکی از خواب های رایجی است که توسط انسان دیده می شود و افراد بدنبال تعبیر آن هستند که آیا این خواب نشان از ثروتمند شدن دارد . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طبق , دیدن طبق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طاووس , دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صنوبر , دیدن صنوبر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندوق , دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صفحه , دیدن صفحه گرامافون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صبح , دیدن دمیدن صبح در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صافی , دیدن صافی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندلی , دیدن صندلی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صاعقه , دیدن صاعقه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکنجه
تعبیر خواب شکنبه
تعبیر خواب صابون
تعبیر خواب شکلات
تعبیر خواب شکر
تعبیر خواب شکار
تعبیر خواب شیطان
تعبیر خواب شیشه
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه