مشاهده : 2578تعبیر خواب حرف قافRSSاشتراک:

تعبیر خواب قلیان

تعبیر خواب قلیان
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید قلیان می کشید و یا قلیان چاق می کنید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب قلیان پرداخته است .او دیدن قلیان را در خواب نشان از غم و اندوه می داند .او می گوید اگر خواب ببینی در حال قلیان کشیدن هستی در حالیکه در بیداری قلیان نمی کشی یعنی دچار غم می شوی و قلیان چاق کردن به معنای انجام کاری است که عاقبت آن غم است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب قلیان از نظر معبران

تعبیر خواب قلیان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر قلیان کشیدن در خواب

قلیان مانند دیگر وسائل تدخین نشان غم و اندوه و تلخ کامی است. چنانچه در خواب ببینید که قلیان می کشید
و اهل کشیدن قلیان نباشید گرفتار ناراحتی فکر و خیال می شوید.

تعبیر اکراه داشتن از دود قلیان در خواب

اگر در خواب ببینید دیگران قلیان می کشند و به شما تعارف می کنند ولی شما از دود کردن آن اکراه دارید مشکلی
پیش می آید که دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می شوید.

تعبیر قلیان چاق کردن در خواب

اگر در خواب با رغبت قلیان را بگیرید و بکشید خودتان نیز مسئول و مقصر خواهید بود. اگر در خواب ببینید که قلیان چاق می کنید
دست به کاری می زنید که ناراحتی می آورد. روی هم رفته قلیان تلخ کامی است اما بلا و مصیبت نیست.

بیشتر بدانید آیا تعبیر خواب واقعیت دارد؟

شرایط بیننده خواب در تعبیر خواب او تاثیر دارد. حالات درونی، اتفاقات روزمره، زندگی پر استرس خواب های
آشفته و بدون معنی خاصی را برای فرد به دنبال دارد. حتی اگر دو نفر یک خواب مشابه ببینند،
تعبیر آن بسته به شرایط روحی آن ها، متفاوت خواهد بود.

بنابراین خواب شما براساس شرایط روحی و درونی شما تعبیر می شود. تعبیر خواب علم مهمی است
که از عهده هر کسی بر نمی آید. به استناد قرآنی، علم تعبیر خواب مختص اولیای الهی است.

همانطور که از در سوره یوسف پیامبر آمده است، حضرت یوسف با تعبیر خواب زندانیان و تعبیر خواب عزیز
مصر قومی را از فلاکت نجات داد. این علم خدایی است و از افراد عادی نباید انتظار تعبیر خواب داشت.

اما در میان مردم بسیار شایع است که برای شی و اجسام دیده شده
در خواب تعبیری در نظر می گیرند
و گاهاً درست معنی می شود. مانند آب که نماد زلالی و پاکی و روشنایی است.

آفتاب , باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب ینگهتعبیر خواب ینگه
تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نعرهتعبیر خواب نعره
تعبیر خواب قوچتعبیر خواب قوچ
تعبیر خواب ساطور , دیدن ساطور در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساطور , دیدن ساطور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کتابتعبیر خواب کتاب
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سس , خوردن سس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سس , خوردن سس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساعت , دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساعت , دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مگستعبیر خواب مگس
تعبیر خواب دزد , دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دزد , دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سنجدتعبیر خواب سنجد
تعبیر خواب کشکتعبیر خواب کشک
تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سقف , دیدن سقف در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سقف , دیدن سقف در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سگ , دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سگ , دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آغوشتعبیر خواب آغوش
تعبیر خواب کفشتعبیر خواب کفش
تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شب بوتعبیر خواب شب بو
تعبیر خواب وافورتعبیر خواب وافور
تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوهانتعبیر خواب سوهان
تعبیر خواب کوچهتعبیر خواب کوچه
تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هواپیماتعبیر خواب هواپیما
تعبیر خواب ساس , دیدن ساس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساس , دیدن ساس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خطمی , خوردن خطمی در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب خطمی , خوردن خطمی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مژگانتعبیر خواب مژگان
تعبیر خواب شبتعبیر خواب شب
تعبیر خواب زبان , دیدن زبان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زبان , دیدن زبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کرکرهتعبیر خواب کرکره
تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آسیابتعبیر خواب آسیاب
تعبیر خواب نمدتعبیر خواب نمد
تعبیر خواب قابتعبیر خواب قاب
تعبیر خواب سبوس , دیدن سبوس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سبوس , دیدن سبوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شالتعبیر خواب شال
تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زری , دیدن پارچه زری در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زری , دیدن پارچه زری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سپر , دیدن سپر در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سپر , دیدن سپر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کارتتعبیر خواب کارت
تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساق , دیدن ساق پا در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساق , دیدن ساق پا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب فیلهتعبیر خواب فیله
تعبیر خواب نقرهتعبیر خواب نقره
تعبیر خواب قارچتعبیر خواب قارچ
تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبادهتعبیر خواب کباده
تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زنبیل , دیدن زنبیل در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زنبیل , دیدن زنبیل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سالاد , خوردن سالاد در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سالاد , خوردن سالاد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کالباستعبیر خواب کالباس
تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب وضوتعبیر خواب وضو
تعبیر خواب یشمتعبیر خواب یشم
تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟
برای دانستن تعبیر خواب برگ ، تعبیر خواب برگ سبز ،تعبیر خواب خشک شدن برق و ریزش برگ وتعبیر خواب برگ درختان میوه و... باما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستبند ، دیدن دستبند در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عرق کردن ، دیدن عرق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشمن ، دیدن دشمن درخواب چه تعبیری دارد
تعبیر خواب دست , دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دزد , دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستمال , دیدن دستمال در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستکش , دیدن دستکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا , دیدن دریا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارچین , دیدن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟