علم تعبیر خواب علمی است که از گذشته توسط افراد مختلف در تفسیر خواب‌ها بکار گرفته شده و در زمان حال نیز به کار گرفته می‌شود. تعبیر خواب حرف الف به عنوان یکی از حروف الفبا را در این بخش به طور کامل تفسیر خواهیم کرد .

تعبیر خواب حرف الف

زمان دیدن خواب، نوع خواب و کیفیت آن همواره در تفسیر و تعبیر خواب‌ها بسیار تاثیر گذار است.

جدول زمانی تعبیر شدن خواب‌ها

تعبیر خواب ساعت 6-10 شب:
رويا نزديک مغرب درست نيست و تعبير ندارد، زيرا از پري شکم است تا يک سوم از شب هم بي تعبير است.
تعبیر خواب ساعت 10 شب تا 2 صبح:
در نيمه شب اگر خواب بين دچار امتلاء نباشد ، خواب از يک سال تا 50 سال تعبير مي شود.
تعبیر خواب ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح:
در يک سوم آخر شب خواب صحيح است و از 15 روز تا دو ماه و تا يک سال تعبير مي شود.
تعبیر خواب ساعت 5/4 صبح در سپيده دم:
از يک هفته تا يک ماه تعبير می‌شود.
ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپيده دم:
از يک روز تا يک هفته تعبير می‌شود.
تعبیر خواب ساعت 6 صبح:
در بر آمدن خورشيد همان روز تعبير شود. ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا يکي 2 روز تعبير می‌شود. در این مقاله با تعبیر خواب حرف الف در مجموعه تعبیر خواب سایت پرشین وی همراه ما باشید.