اس ام اس های زیبای اشعار خیام

مشاهده : 451
اس ام اس های زیبای اشعار خیام اس ام ا س ، داستان ، معما
اس ام اس های زیبای اشعار خیام افسوس که نامه جوانی طی شدو آن تازه بهار زندگانی دی شدوآن مرغطرب که نام او بود شبابفریاد ندانم کی آمدوکی شدسالروز بزرگداشت خیام مبارک* اس ام اس اشعار خیام * بر کوزه‌گری پریر کردم گذری،از خاک همی‌نمود هر دَم هنری؛من دیدم اگر ندید هر بی‌بصری،خاک پدرم در […]

اس ام اس های زیبای اشعار خیام

افسوس که نامه جوانی طی شدو آن تازه بهار زندگانی دی شدوآن مرغطرب که نام او بود شبابفریاد ندانم کی
آمدوکی شدسالروز بزرگداشت خیام مبارک*

اس ام اس اشعار خیام

*

بر کوزه‌گری پریر کردم گذری،از خاک همی‌نمود هر دَم هنری؛من دیدم اگر ندید هر
بی‌بصری،خاک پدرم در کف هر کوزه‌گریتبریک بزرگداشت خیام*

اس ام اس اشعار خیام

*

یک عمر به کودکی به استاد
شدیمیک عمر زاستادی خود شاد شدیمافسوس ندانیم که ما را چه رسیداز خاک بر آمدیم و بر باد شدیمبزرگداشت خیام
بر شما مبارک

*

اس ام اس اشعار خیام

*

تا کی غم آن خورم که دارم یا نهوین عمر
به خوشدلی گذارم یا نهپرکن قدح باده که معلومم نیستکاین دم که فرو برم برآرم یا نهبزرگداشت خیام مبارک باد*

اس ام اس اشعار خیام

*

در کارگه کوزه گری بودم دوشدیدم دو هزار کوزه گویا و خموشهر یک به
زبان حال با من گفتندکو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فروشبزرگداشت خیام تبریک میگوییم*

اس ام اس اشعار خیام

*

برخیز و مخور غم جهان گذرانبنشین و دمی به شادمانی گذراندر طبع جهان اگر وفایی بودینوبت بتو خود نیامدی
از دگرانبزرگداشت خیام مبارک باشد*

اس ام اس اشعار خیام

*

اسرار ازل را نه تو دانی و نه منوین
حرف معما نه تو دانی و نه منهست از پس پرده گفتگوی من و توچون پرده برافتد نه تو مانی
و نه منبزرگداشت خیام مبارک باد*

اس ام اس اشعار خیام

*

ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریمبا این همه
مستی زتو هُشیار تریمتو خون کسان خوری و ما خون رزانانصاف بده کدام خونخوار تریم؟سالروز بزرگداشت خیام*

اس ام اس اشعار خیام

*

از جمله رفتگان این راه درازباز آمده کیست تا بما گوید بازپس بر سر این دو راههٔ
آز و نیازتا هیچ نمانی که نمی‌آیی بازبزرگداشت خیام مبارک*

اس ام اس اشعار خیام

*

بر خیر و مخور
غم جهان گذرانخوش باشو دمی به شادمانی گذراندر طبع جهان اگر وفایی بودینوبت به تو خود نیامدی از دگرانبزرگداشت خیام
بر شما تبریک عرض میکنیم*

اس ام اس اشعار خیام

*

در کارگه کوزه گری کردم رایبر پله چرخ دیدم
استاد بپایمی کرد دلیر کوزه را دسته و سراز کله پادشاه و از دست گدایبزرگداشت خیام مبارک باد*

اس ام اس اشعار خیام

*

هنگام سپیده دم خروس سحریدانی که چرا همی کند نوحه گرییعنی که نمودند در آیینه صبحکز
عمر شبی گذشت و تو بی خبریتبریک بزرگداشت خیام*

اس ام اس اشعار خیام

*

قانع به یک استخوان چو
کرکس بودنبه ز آن که طفیل خوان ناکس بودنبا نان جوین خویش حقا که به استکالوده و پالوده هر خس
بودنبزرگداشت خیام مبارک باشد*

اس ام اس اشعار خیام

*

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستیهر لحظه به دام دگری
پا بستیگفتا شیخا هر آن چه گویی هستمآیا تو چنان که می نمایی هستیسالروز بزرگداشت خیام مبارک*

اس ام اس اشعار خیام

*

با تو به خرابات اگر گویم رازبه زانکه به محراب کنم بی تو نمازای اول و ای
آخر خلقان همه توخواهی تو مرا بسوز و خواهی بنوازبزرگداشت خیام*

اس ام اس اشعار خیام

*

آن به که
در این زمانه کم گیری دوستبا اهل زمانه صحبت از دور نکوستآنکس که به جمگی ترا تکیه بر اوستچون چشم
خرد باز کنی دشمنت اوستبزرگداشت خیام مبارک*

اس ام اس اشعار خیام

*

در هر دشتی که لاله زاری بوده
استآن لاله ز خون شهریاری بوده استچو برگ بنفشه کز زمین می رویدخالیست که بر رخ نگاری بوده استتبریک بزرگداشت
خیام*

اس ام اس اشعار خیام

*

ایدل تو به اسرار معـما نرسیدر نکـتـه زیرکان دانا نرسیاینجا به می لعل
بهشتی می سازکانجا که بهشت است رسی یا نرسیسالروز بزرگداشت خیام*

اس ام اس اشعار خیام

*

می خوردن و
شاد بودن آیین منستفارغ بودن ز کفر و دین دین منستگفتم به عروس دهر کابین تو چیستگفتا دل خرم تو
کابین منستتبریک بزرگداشت خیام*

اس ام اس اشعار خیام

*

چون آب به جویباروچون باد به دشتروزی دگر از نوبت
عمرم بگذشتهرگز غم دوروز مرا یاد نگشتروزی که نیامدست و روزی که گذشتسالروز بزرگداشت خیام*

اس ام اس اشعار خیام

*

ای دل ز زمانه رسم احسان مطلبوز گردش دوران سرو سامان مطلبدرمان طلبی درد تو افزون گرددبا درد بسازو
هیچ درمان مطلببزرگداشت خیام مبارک باد*

اس ام اس اشعار خیام

*

تا کی غم آن خورم که دارم یا
نهوین عمر به خوشدلی گذارم یا نهپرکن قدح باده که معلومم نیستکاین دم که فرو برم برآرم یا نهسالروز بزرگداشت
خیام به شما تبریک عرض مینماییم*

اس ام اس اشعار خیام

*

از منزل کفر تا به دین یک قدم
استوز عالم شک تا یقین یک نفس استاین یک نفس عزیز را خوش میدارکز حاصل عمر ما همین یک نفس
استبزرگداشت خیام مبارک باد*

اس ام اس اشعار خیام

*

نیکی و بدی که در نهاد بشر استشادی و غمی
که در قضا و قدر استبا چرخ مکن حواله کاندر ره عقلچرخ از تو هزار بار بیچاره تر استتبریک بزرگداشت
خیام*

اس ام اس اشعار خیام

*

ساقی ، گل و سبزه بس طربناک شده استدریاب که هفته دگر خاک
شده استمی نوش و گلی بچین که تا درنگریگل خاک شده است سبزه خاشاک شده استبزرگداشت خیام بر شما و
خانواده محترم مبارک باد*

اس ام اس اشعار خیام

*

افسوس که سرمایه زکف بیرون شددر پای اجل بسی جگرها
خون شدکس نامد از آن جهان که پرسم از ویکاحوال مسافران دنیا چون شدامیر اف بی بزرگداشت خیام به شما
تبریک میگوید

*

اس ام اس اشعار خیام

*

عمرت تا کی به خودپرستی گذردیا در پی نیستی و
هستی گذردمی خور که چنین عمر که غم در پی اوستآن به که بخواب یا به مستی گذردسایت امیر اف
بی بزرگداشت خیام به شما تبریک میگویید*

اس ام اس اشعار خیام

*

ای بس که نباشیم و جهان خواهد
بودنی نام زما و نه نشان خواهد بودزین پیش نبودیم و نبد هیچ خللزین پس چو نباشیم همان خواهد بودتبریک
بزرگداشت خیام*

اس ام اس اشعار خیام

*

دیدم به سر عمارتی مردی فردکو گِل بلگد می زد و خوارش
می کردوان گِل با زبان حال با او می گفتساکن ، که چو من بسی لگد خواهی کردبزرگداشت خیام مبارک*

اس ام اس اشعار خیام

*این قافله عمر عجب می گذرددریاب دمی که با طرب می گذردساقی غم فردای حریفان
چه خوریپیش آر پیاله را که شب می گذردسالگرد بزرگداشت خیام بر شما مبارک باشد*

اس ام اس اشعار خیام

*

یک قطره آب بود و با دریا شدیک ذره خاک و با زمین یکتا شدآمد شدن تو اندرین عالم
چیست؟آمد مگسی پدید و ناپیدا شدبزرگداشت خیام مبارک*

اس ام اس اشعار خیام

*

از جمله رفتگان این راه درازباز
آمده ای کو که به ما گوید بازهان بر سر این دو راهه از سوی نیازچیزی نگذاری که نمی آیی
بازسالگرد بزرگداشت خیام مبارک

amirfb.ir

2015-11-04 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی