مشاهده : 112سرگرمیRSS

جوک پ نه پ جدید و خنده دار (۱)

جوک پ نه پ جدید و خنده دار (۱)اس ام ا س ، داستان ، معما
پ نه پ جدید و خنده دار رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم ! پ نه پ جدید و خنده دار مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟!پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن […]

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه
مویتو ببینم بروم !

پ نه پ جدید و خنده دار

مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟!پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش
اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !

پ نه پ جدید و خنده دار

به یارو میگم حاجی, بزن تو دنده من هول میدم روشن شه.میگه
بزنم ۲ ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن ۳فوتبال داره !

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم مرغ فروشی به فروشنده میگم بال دارین،میگه بال مرغ؟پـَـَـ
نَ پـَـَــــ بال هواپیما، چندتا کوچه پایین تر سقوط کردیم میخوام درستش کنم !

پ نه پ جدید و خنده دار

پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم دوستم
زنگ زده میگه کجایی؟میگم بهشت زهرا ! میگه واسه چی ؟ میگم واسه پدر بزرگم.میگه اِ ؟ فوت کرده ؟
میگم پـَـــ نَ پـَـــــ تمرینی اومدیم مانور !

پ نه پ جدید و خنده دار

مامانم سفره پهن کرده بود
,بهش گفتم میخوای شام بیاری؟گفت: پـَــــــــ نَ پَـــــــــ میخوام گلای سفره رو اب بدم !

پ نه پ جدید و
خنده دار

دوستم تو خونه خوابیده بود داداشم ازراه اومده میگه خوابه؟میگم پَـــ نَ پَـــ رفته رو اسکرین سیور لگد
بزنی روشن میشه!

پ نه پ جدید و خنده دار

سر سفره عقد ، حاج آقا: آیا بنده وکیلم ؟عروس:
پـَـ نـَـ پـَـ متهمی !

پ نه پ جدید و خنده دار

به معلممون میگم آقا اجازه هست بریم دستشویی
؟!!! میگه واجبه ؟!پ ن پس مستحبه !!

پ نه پ جدید و خنده دار

همسایمون عروسی داشتندوستم خونمون بود
هی سروصداشون میومد.دوستم گفت عروسیه؟ پـَـ نـَـ پـَـ همسایمون سرخ پوسته مراسم خاص خودشونه !

پ نه پ جدید و
خنده دار

رفیقم اومده خونمون! وضو گرفته میخواد نماز بخونه!می پرسه قبله کدوم طرفه؟!میگم:میخوای نماز بخونی؟! میگه: پـَـ نـَـ پـَـ
میخوام دیش ماهوارتو تنظیم کنم!

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟گفتم
پَــــ نَ پَــــ من میکروبم ,اومدم خودمو معرفی کنم!

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم رستوران یارو میگه
غذا میل دارید قربان؟پ نه پ اومدم ببینم اینجا حقوق خوبه؟از کارت راضی هستی یا نه !

پ نه پ
جدید و خنده دار

داشتم میرفتم باشگاه وسط راه یادم اومد یه چیزی رو یادم رفته،برگشتم خونه.در زدم داداشم در
رو بازکرده با تعجب میپرسهقاسم تویی؟!!!نرفتی باشگاه؟میگم:پَــــ نَ پَــــ قاسم رسید من دیلیوریشم…

پ نه پ جدید و خنده دار

به دوستم میگم فهمیدی مریم جدا شد؟؟؟میگه از شوهرش؟؟؟؟؟ پـَــ نَ پـَـــ چسبیده بودکف ماهیتابه کفگیر زدم جدا شد… !

پ نه پ جدید و خنده دار

با دوستم رفتیم باغ وحش،جلوی قفسِ شیروایسادیم.دوستم میگه:شیرِ؟ میگم:پَــــ نَپَــــ… گربه اس باباشمرده
ریش گذاشته!

پ نه پ جدید و خنده دار

بعد از چند ساعت عمل بچم به دنیااومده با کلی ذوق
به بابامنشونش می دم.میگه بچته؟؟؟!! میگم پَــــ نَ پَــــ اینو الاناز اینترنت دانلود کردم نسخه آزمایشیه واسه تست تا اصلش
بیاد!!!

پ نه پ جدید و خنده دار

آهنگ اندی تو ماشین گذاشتم دوستم میگه اندیه ؟پَـــ نَ پَـــ داریوشه,داره
خودشو لوس میکنه بخندیم !

پ نه پ جدید و خنده دار

تصادف شده زنگ زدم اورژانس میگه کسی صدمه
دیدهپ نه پ زنگ زدم بگم همه سالمن نگران نشو !

پ نه پ جدید و خنده دار

تو جاده
بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده ۴ لیتری تکون میدیم !طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟میگیم:پـَـَـــ نه میگیم هورا
! ما هم از این دبـــّه ها داریم !

پ نه پ جدید و خنده دار

استاد: کی جواب این
سوالو میدونه؟من دستمو بردم بالااستاد: میخوای جواب بدی؟من: پــــَ نه پــــَ میخوام ببینم باد از کدوم ور میاد !

پ
نه پ جدید و خنده دار

عاقد سر سفره عقد : عروس خانم وکیلم؟پَ نه پَ دکتری ! دعوت کردیم
سطح مجلس بره بالا !

پ نه پ جدید و خنده دار

ساعته از بیرون صدای قار قار میاد…داداشم میگه
صدای کلاغه ؟میگم پــَ نَ پـــَ قناریه متال میخونه!

پ نه پ جدید و خنده دار

به بابام میگم تلویزیونو
بزن کانال دو … میگه روشنش کنم ؟پَـــ نَ پَــــ تو بزن دو … من هُل میدم روشن شه

پ
نه پ جدید و خنده دار

رفتیم کوه … دارم چوب جمع میکنم …میگه می خوای با چوبا آتیش درست
کنی؟پَـــ نَ پَـــ پشت دریاها شهریست قایقی خواهم ساخت !

پ نه پ جدید و خنده دار

شنگول سگشو میبره
دامپزشکی منشی میگه سگت مریضه ؟شنگول:پ ن پ خودم هاری گرفتم سگم گف من اینجا اشنا دارم بیا بریم دکتر
ببینتت !

پ نه پ جدید و خنده دار

پشت در اتاق عمل وایستادم منتظر دکترم که برم برای زایمانپرستاره
اومده نگام میکنه میگه زاءو شمایی؟…میگم پـَـ نـَـ پـَـ خواهرمه..
ترسیده منو فرستاده جاش!

پ نه پ جدید و خنده دار

تو اتوبوس از رو صندلی پا شدم جامو بدم
یه پیرمرده میگه پا شدی من بشینم؟پـَـ نـَـ پـَـ پا شدم با میله های اتوبوس استریپ تیز برقصم شما مسافرا
تا مقصد حال کنین.

پ نه پ جدید و خنده دار

ساعت ۸ صبح کلاس داریم.
منم خمیازه میکشم و دهنم یه متر باز میشه.
استاد میگه چیه خوابت میاد؟ پـَـ نـَـ پـَـ میخوام بخورمت

پ نه پ جدید و خنده دار

تو ایستگاه متروی
آزادی یکی ازم پرسید اینجا آخرشه؟ منم گفتم پـَـ نـَـ پـَـ نیمساعت برای ناهار و نماز نگه داشته بعد دوباره
راه میوفته

پ نه پ جدید و خنده دار

دوازده شب رسیدم دم خونه کلید نداشتم به داداشم زنگ زدممیگم
یواش درو باز کن بقیه بیدار نشن.
میگه در خونه رو؟پَـــ نَ پَـــ در یخچالو!!! سر شب گرمم بود رفتم پشت تخم مرغها !

پ نه پ
جدید و خنده دار

دارن گوسفندرو قربونی میکنن … یه آفتابه آوردن که بش آب بدناومده میگه میخوان با آفتابه
بش آب بدن؟!پَ نه پَ آفتابه آوردن ببرنش دستشویی استرسش از بین بره !

پ نه پ جدید و خنده
دار

رفتیم پایگاه انتقال خون میگه شمام اومدین خون بدین؟پـــ نه پــ ما پشه ایم اومدیم مهمونی…!

پ نه پ
جدید و خنده دار

تو خیابون با دوستم داشتم راه می رفتم ، یارو موتوریه گوشیمو از دستم قاپیددوستم گفت
گوشیتو دزدید ؟ گفتم پـَـــ نَ پـَــ برد سیستم عاملشو آپدیت کنه فردا میاره !

پ نه پ جدید و
خنده دار

شیشه رفته تو دستم , دارم از درد جیغ و داد می کنمبه رفیقم میگم در بیار, میگه
شیشه رو؟میگم پَــــ نَ پَــــ , ادای من و در بیار شاد شیم !

پ نه پ جدید و خنده
دار

تصادف کردم، زنگ زدم ۱۱۰ … پلیسه اومده میگه تصادف کردی؟!گفتم پـــ نَ پَـــــ اینا همش نقشه بود بیای
ببینمت !

پ نه پ جدید و خنده دار

یارو با ۱۶۰ تا سرعت زده به یه عابر پیاده ،
عابره پرت شده ۲۰ متر اونطرفتر افتاده زمینهیچ تکونیم نمیخوره.دوستم میگه یعنی مرده؟میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ داره تمارض میکنه پنالتی
بگیره !

پ نه پ جدید و خنده دار

بعد از کلی کلنجار رفتن با شریکم بهش گفتم باید از
هم جدا شیممیگه یعنی جداً ازهم جدا شیم؟پَـــ نَ پَــــ من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونمالکی بگم جدا شیم،
تو بگی که نمیتونم !

پ نه پ جدید و خنده دار

یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید.تا طبقه
سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره!!پَـــ نَ پَــــ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه
!

پ نه پ جدید و خنده دار

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند.
گل ادم بسرشتند و به پیمانه زدند(dot) پـَـ نـَـ پـَـ کچلی را بگرفتند و سرش شانه زدند!!!

پ نه پ
جدید و خنده دار

اومدم یه سوسکو تو آشپزخونه بکشم … رفیقم می گه : می خوای بکشیش ؟ گفتم
پـَـ نـَـ پـَـ می خوام باهاش وارده مذاکره بشم اجاره خونه رو شریکی بدیم

پ نه پ جدید و خنده
دار

رفتم سوپر مارکت میگم اقا ببخشید یه لامپ۱۰۰محبت کنین.اورده تست کرده میگه میبری؟میگم پـَـ نـَـ پـَـ همین جا میخورم!

راد اس ام اس

2015-08-21 / گردآوری:

نو عروس

تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !
تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !
تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !
پیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابریپیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابری
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!
تعداد عجیب و غریب فالور بازیگران زن ایران و تاثیری که بر گیشه دارند! |از مهناز افشار تا سحر قریشی!تعداد عجیب و غریب فالور بازیگران زن ایران و تاثیری که بر گیشه دارند! |از مهناز افشار تا سحر قریشی!
اینستاگرام ستاره های خارجی ۳۰ از مسی تا تدارکات کریسمسی جنیفر لوپزاینستاگرام ستاره های خارجی ۳۰ از مسی تا تدارکات کریسمسی جنیفر لوپز
تیپ و استایل چهره های ایرانی ۶ | از تم بنفش تولد بهاره تا النگوی بهنوش !تیپ و استایل چهره های ایرانی ۶ | از تم بنفش تولد بهاره تا النگوی بهنوش !
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۹) از گل بهنام بانی به پرسپولیس تا کامبک تیم آرمین تشکری!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۹) از گل بهنام بانی به پرسپولیس تا کامبک تیم آرمین تشکری!
پانته آ پناهی ها ؛ از نقش شربت در سریال شهرزاد تا بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۸)پانته آ پناهی ها ؛ از نقش شربت در سریال شهرزاد تا بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۸)
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
اس ام اس فلسفی و معنی دار (۶۰)اس ام اس فلسفی و معنی دار (۶۰)
تا می توانی محبت کن زیرا محبت کردن ارزش تو را کم نخواهد کرد بلکه تو را به خدا نزدیک خواهد کرد کسی که می تواند بدونه هیچ چشم داشتی محبت کند بدونه تردید ایمانش به خدا بیشتر است...
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اس ام اس تبریک روز دانشجو (۳)
اس ام اس تبریک روز حسابدار (۱)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۲)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۱)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۱۱)
اس ام اس طنز امتحانات دانشجویی (۱)
پیامک‌های ویژه شهادت امام عسگری (ع)
اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اس ام اس های خنده دار شب یلدا (۱)
اس ام اس های جدید دانشجویی
اس ام اس های عاشقانه و زیبای شب یلدا (۲)
اس ام اس های عاشقانه و زیبای شب یلدا (۱)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۶)
اس ام اس های زیبا و خنده دار دانشجویی (۱)
اس ام اس سرکاری و خنده دار شب یلدا
اس ام اس طنز و خنده دار روز دانشجو
جوک های جدید شب یلدا و چله
اس ام اس و جمله های خنده دار دانشجویی
اس ام اس های زیبای تبریک روز دانشجو (۱)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۵)
اس ام اس خنده دار دانشجویی (۲)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۷)
اس ام اس تبریک روز دانشجو
اس ام اس عاشقانه شب یلدا
اس ام اس خنده دار دانشجویی
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۵)
اس ام اس تبریک روز جهانی کودک (۱)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۴)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۳)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۲)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۱)
اس ام اس شهادت امام حسن عسکری (ع ) (۳)
اس ام اس تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع) (۱)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۴)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۳)
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
اس ام اس فلسفی و معنی دار (۶۰)
اس ام اس فلسفی و معنی دار (۶۰)
اس ام اس تبریک روز دانشجو (۳)
اس ام اس تبریک روز دانشجو (۳)
اس ام اس تبریک روز حسابدار (۱)
اس ام اس تبریک روز حسابدار (۱)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۲)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۲)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۱)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۱)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۱۱)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۱۱)
اس ام اس طنز امتحانات دانشجویی (۱)
اس ام اس طنز امتحانات دانشجویی (۱)
پیامک‌های ویژه شهادت امام عسگری (ع)
پیامک‌های ویژه شهادت امام عسگری (ع)
فیلم پرشین ویامیران پرواز