مشاهده : 138سرگرمیRSS

جوک پ نه پ جدید و خنده دار (۱)

جوک پ نه پ جدید و خنده دار (۱)اس ام ا س ، داستان ، معما
پ نه پ جدید و خنده دار رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم ! پ نه پ جدید و خنده دار مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟!پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن […]

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه
مویتو ببینم بروم !

پ نه پ جدید و خنده دار

مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟!پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش
اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !

پ نه پ جدید و خنده دار

به یارو میگم حاجی, بزن تو دنده من هول میدم روشن شه.میگه
بزنم ۲ ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن ۳فوتبال داره !

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم مرغ فروشی به فروشنده میگم بال دارین،میگه بال مرغ؟پـَـَـ
نَ پـَـَــــ بال هواپیما، چندتا کوچه پایین تر سقوط کردیم میخوام درستش کنم !

پ نه پ جدید و خنده دار

پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم دوستم
زنگ زده میگه کجایی؟میگم بهشت زهرا ! میگه واسه چی ؟ میگم واسه پدر بزرگم.میگه اِ ؟ فوت کرده ؟
میگم پـَـــ نَ پـَـــــ تمرینی اومدیم مانور !

پ نه پ جدید و خنده دار

مامانم سفره پهن کرده بود
,بهش گفتم میخوای شام بیاری؟گفت: پـَــــــــ نَ پَـــــــــ میخوام گلای سفره رو اب بدم !

پ نه پ جدید و
خنده دار

دوستم تو خونه خوابیده بود داداشم ازراه اومده میگه خوابه؟میگم پَـــ نَ پَـــ رفته رو اسکرین سیور لگد
بزنی روشن میشه!

پ نه پ جدید و خنده دار

سر سفره عقد ، حاج آقا: آیا بنده وکیلم ؟عروس:
پـَـ نـَـ پـَـ متهمی !

پ نه پ جدید و خنده دار

به معلممون میگم آقا اجازه هست بریم دستشویی
؟!!! میگه واجبه ؟!پ ن پس مستحبه !!

پ نه پ جدید و خنده دار

همسایمون عروسی داشتندوستم خونمون بود
هی سروصداشون میومد.دوستم گفت عروسیه؟ پـَـ نـَـ پـَـ همسایمون سرخ پوسته مراسم خاص خودشونه !

پ نه پ جدید و
خنده دار

رفیقم اومده خونمون! وضو گرفته میخواد نماز بخونه!می پرسه قبله کدوم طرفه؟!میگم:میخوای نماز بخونی؟! میگه: پـَـ نـَـ پـَـ
میخوام دیش ماهوارتو تنظیم کنم!

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟گفتم
پَــــ نَ پَــــ من میکروبم ,اومدم خودمو معرفی کنم!

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم رستوران یارو میگه
غذا میل دارید قربان؟پ نه پ اومدم ببینم اینجا حقوق خوبه؟از کارت راضی هستی یا نه !

پ نه پ
جدید و خنده دار

داشتم میرفتم باشگاه وسط راه یادم اومد یه چیزی رو یادم رفته،برگشتم خونه.در زدم داداشم در
رو بازکرده با تعجب میپرسهقاسم تویی؟!!!نرفتی باشگاه؟میگم:پَــــ نَ پَــــ قاسم رسید من دیلیوریشم…

پ نه پ جدید و خنده دار

به دوستم میگم فهمیدی مریم جدا شد؟؟؟میگه از شوهرش؟؟؟؟؟ پـَــ نَ پـَـــ چسبیده بودکف ماهیتابه کفگیر زدم جدا شد… !

پ نه پ جدید و خنده دار

با دوستم رفتیم باغ وحش،جلوی قفسِ شیروایسادیم.دوستم میگه:شیرِ؟ میگم:پَــــ نَپَــــ… گربه اس باباشمرده
ریش گذاشته!

پ نه پ جدید و خنده دار

بعد از چند ساعت عمل بچم به دنیااومده با کلی ذوق
به بابامنشونش می دم.میگه بچته؟؟؟!! میگم پَــــ نَ پَــــ اینو الاناز اینترنت دانلود کردم نسخه آزمایشیه واسه تست تا اصلش
بیاد!!!

پ نه پ جدید و خنده دار

آهنگ اندی تو ماشین گذاشتم دوستم میگه اندیه ؟پَـــ نَ پَـــ داریوشه,داره
خودشو لوس میکنه بخندیم !

پ نه پ جدید و خنده دار

تصادف شده زنگ زدم اورژانس میگه کسی صدمه
دیدهپ نه پ زنگ زدم بگم همه سالمن نگران نشو !

پ نه پ جدید و خنده دار

تو جاده
بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده ۴ لیتری تکون میدیم !طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟میگیم:پـَـَـــ نه میگیم هورا
! ما هم از این دبـــّه ها داریم !

پ نه پ جدید و خنده دار

استاد: کی جواب این
سوالو میدونه؟من دستمو بردم بالااستاد: میخوای جواب بدی؟من: پــــَ نه پــــَ میخوام ببینم باد از کدوم ور میاد !

پ
نه پ جدید و خنده دار

عاقد سر سفره عقد : عروس خانم وکیلم؟پَ نه پَ دکتری ! دعوت کردیم
سطح مجلس بره بالا !

پ نه پ جدید و خنده دار

ساعته از بیرون صدای قار قار میاد…داداشم میگه
صدای کلاغه ؟میگم پــَ نَ پـــَ قناریه متال میخونه!

پ نه پ جدید و خنده دار

به بابام میگم تلویزیونو
بزن کانال دو … میگه روشنش کنم ؟پَـــ نَ پَــــ تو بزن دو … من هُل میدم روشن شه

پ
نه پ جدید و خنده دار

رفتیم کوه … دارم چوب جمع میکنم …میگه می خوای با چوبا آتیش درست
کنی؟پَـــ نَ پَـــ پشت دریاها شهریست قایقی خواهم ساخت !

پ نه پ جدید و خنده دار

شنگول سگشو میبره
دامپزشکی منشی میگه سگت مریضه ؟شنگول:پ ن پ خودم هاری گرفتم سگم گف من اینجا اشنا دارم بیا بریم دکتر
ببینتت !

پ نه پ جدید و خنده دار

پشت در اتاق عمل وایستادم منتظر دکترم که برم برای زایمانپرستاره
اومده نگام میکنه میگه زاءو شمایی؟…میگم پـَـ نـَـ پـَـ خواهرمه..
ترسیده منو فرستاده جاش!

پ نه پ جدید و خنده دار

تو اتوبوس از رو صندلی پا شدم جامو بدم
یه پیرمرده میگه پا شدی من بشینم؟پـَـ نـَـ پـَـ پا شدم با میله های اتوبوس استریپ تیز برقصم شما مسافرا
تا مقصد حال کنین.

پ نه پ جدید و خنده دار

ساعت ۸ صبح کلاس داریم.
منم خمیازه میکشم و دهنم یه متر باز میشه.
استاد میگه چیه خوابت میاد؟ پـَـ نـَـ پـَـ میخوام بخورمت

پ نه پ جدید و خنده دار

تو ایستگاه متروی
آزادی یکی ازم پرسید اینجا آخرشه؟ منم گفتم پـَـ نـَـ پـَـ نیمساعت برای ناهار و نماز نگه داشته بعد دوباره
راه میوفته

پ نه پ جدید و خنده دار

دوازده شب رسیدم دم خونه کلید نداشتم به داداشم زنگ زدممیگم
یواش درو باز کن بقیه بیدار نشن.
میگه در خونه رو؟پَـــ نَ پَـــ در یخچالو!!! سر شب گرمم بود رفتم پشت تخم مرغها !

پ نه پ
جدید و خنده دار

دارن گوسفندرو قربونی میکنن … یه آفتابه آوردن که بش آب بدناومده میگه میخوان با آفتابه
بش آب بدن؟!پَ نه پَ آفتابه آوردن ببرنش دستشویی استرسش از بین بره !

پ نه پ جدید و خنده
دار

رفتیم پایگاه انتقال خون میگه شمام اومدین خون بدین؟پـــ نه پــ ما پشه ایم اومدیم مهمونی…!

پ نه پ
جدید و خنده دار

تو خیابون با دوستم داشتم راه می رفتم ، یارو موتوریه گوشیمو از دستم قاپیددوستم گفت
گوشیتو دزدید ؟ گفتم پـَـــ نَ پـَــ برد سیستم عاملشو آپدیت کنه فردا میاره !

پ نه پ جدید و
خنده دار

شیشه رفته تو دستم , دارم از درد جیغ و داد می کنمبه رفیقم میگم در بیار, میگه
شیشه رو؟میگم پَــــ نَ پَــــ , ادای من و در بیار شاد شیم !

پ نه پ جدید و خنده
دار

تصادف کردم، زنگ زدم ۱۱۰ … پلیسه اومده میگه تصادف کردی؟!گفتم پـــ نَ پَـــــ اینا همش نقشه بود بیای
ببینمت !

پ نه پ جدید و خنده دار

یارو با ۱۶۰ تا سرعت زده به یه عابر پیاده ،
عابره پرت شده ۲۰ متر اونطرفتر افتاده زمینهیچ تکونیم نمیخوره.دوستم میگه یعنی مرده؟میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ داره تمارض میکنه پنالتی
بگیره !

پ نه پ جدید و خنده دار

بعد از کلی کلنجار رفتن با شریکم بهش گفتم باید از
هم جدا شیممیگه یعنی جداً ازهم جدا شیم؟پَـــ نَ پَــــ من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونمالکی بگم جدا شیم،
تو بگی که نمیتونم !

پ نه پ جدید و خنده دار

یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید.تا طبقه
سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره!!پَـــ نَ پَــــ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه
!

پ نه پ جدید و خنده دار

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند.
گل ادم بسرشتند و به پیمانه زدند(dot) پـَـ نـَـ پـَـ کچلی را بگرفتند و سرش شانه زدند!!!

پ نه پ
جدید و خنده دار

اومدم یه سوسکو تو آشپزخونه بکشم … رفیقم می گه : می خوای بکشیش ؟ گفتم
پـَـ نـَـ پـَـ می خوام باهاش وارده مذاکره بشم اجاره خونه رو شریکی بدیم

پ نه پ جدید و خنده
دار

رفتم سوپر مارکت میگم اقا ببخشید یه لامپ۱۰۰محبت کنین.اورده تست کرده میگه میبری؟میگم پـَـ نـَـ پـَـ همین جا میخورم!

راد اس ام اس

2015-08-21 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
تست هوش بیشترین حجمتست هوش بیشترین حجم
با توجه به شکل داده شده به ترتیب بیشترین حجم رنگ مربوط به کدام رنگ ها می باشد با کمی دقت می توانید به پاسخ این تست هوش جالب دست یابید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
آشپزی ماه رمضان ( سحر و افطار )
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
فال روزانه
تست هوش | جدول نقاط متقاطع !
تست هوش جالب عدد مفقوده در شکل!
تست هوش تصویری | مسابقه سرعت!
اس ام اس و متن های زیبای شب قدر (۵)
اس ام اس و متن های زیبای شب قدر (۴)
اس ام اس و متن های زیبای شب قدر (۳)
اس ام اس و متن های زیبای شب قدر (۲)
اس ام اس های تسلیت شهادت حضرت علی (ع) (۲)
اس ام اس و متن های زیبای شب قدر (۱)
اس ام اس های تسلیت شهادت حضرت علی (ع) (۱)
اس ام اس های جدید و خنده دار ماه رمضان
اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان
اس ام اس و جوک های خنده دار ماه رمضان
اس ام اس های زیبای ماه رمضان (۶)
اس ام اس های زیبای ماه رمضان (۵)
اس ام اس های زیبای ماه رمضان (۴)
اس ام اس های زیبای ماه رمضان (۳)
اس ام اس های زیبای ماه رمضان (۲)
اس ام اس های زیبای ماه رمضان (۱)
اس ام اس و متن های تبریک روز معلم و استاد (۳)
اس ام اس و متن های تبریک روز معلم و استاد (۲)
اس ام اس و متن های تبریک روز معلم و استاد (۱)
تبریک تولد عمه و خاله با عکس نوشته و متن زیبا
تبریک تولد اردیبهشت ماهی ها با متن و عکس نوشته
تبریک تولد داداشی با متن زیبا و عکس نوشته
تبریک تولد دخترانه با متن جالب و عکس نوشته های زیبا
متن زیبای تبریک تولد مادر با عکس نوشته
متن جالب تبریک تولد پدر با عکس نوشته های زیبا
تبریک تولد برادر با متن جالب و عکس نوشته زیبا
تبریک تولد به خواهر با عکس نوشته های زیبا
تبریک تولد فروردین ماهی ها
تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۲۵)
تست هوش | هوش ریاضی خودتان را بیازمایید
تست هوش | مکعب اعداد!
تست هوش | خلاقانه اعداد
تعبیر خواب