مشاهده : 130سرگرمیRSS

جوک پ نه پ جدید و خنده دار (۱)

جوک پ نه پ جدید و خنده دار (۱)اس ام ا س ، داستان ، معما
پ نه پ جدید و خنده دار رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم ! پ نه پ جدید و خنده دار مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟!پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن […]

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه
مویتو ببینم بروم !

پ نه پ جدید و خنده دار

مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟!پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش
اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !

پ نه پ جدید و خنده دار

به یارو میگم حاجی, بزن تو دنده من هول میدم روشن شه.میگه
بزنم ۲ ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن ۳فوتبال داره !

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم مرغ فروشی به فروشنده میگم بال دارین،میگه بال مرغ؟پـَـَـ
نَ پـَـَــــ بال هواپیما، چندتا کوچه پایین تر سقوط کردیم میخوام درستش کنم !

پ نه پ جدید و خنده دار

پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم دوستم
زنگ زده میگه کجایی؟میگم بهشت زهرا ! میگه واسه چی ؟ میگم واسه پدر بزرگم.میگه اِ ؟ فوت کرده ؟
میگم پـَـــ نَ پـَـــــ تمرینی اومدیم مانور !

پ نه پ جدید و خنده دار

مامانم سفره پهن کرده بود
,بهش گفتم میخوای شام بیاری؟گفت: پـَــــــــ نَ پَـــــــــ میخوام گلای سفره رو اب بدم !

پ نه پ جدید و
خنده دار

دوستم تو خونه خوابیده بود داداشم ازراه اومده میگه خوابه؟میگم پَـــ نَ پَـــ رفته رو اسکرین سیور لگد
بزنی روشن میشه!

پ نه پ جدید و خنده دار

سر سفره عقد ، حاج آقا: آیا بنده وکیلم ؟عروس:
پـَـ نـَـ پـَـ متهمی !

پ نه پ جدید و خنده دار

به معلممون میگم آقا اجازه هست بریم دستشویی
؟!!! میگه واجبه ؟!پ ن پس مستحبه !!

پ نه پ جدید و خنده دار

همسایمون عروسی داشتندوستم خونمون بود
هی سروصداشون میومد.دوستم گفت عروسیه؟ پـَـ نـَـ پـَـ همسایمون سرخ پوسته مراسم خاص خودشونه !

پ نه پ جدید و
خنده دار

رفیقم اومده خونمون! وضو گرفته میخواد نماز بخونه!می پرسه قبله کدوم طرفه؟!میگم:میخوای نماز بخونی؟! میگه: پـَـ نـَـ پـَـ
میخوام دیش ماهوارتو تنظیم کنم!

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟گفتم
پَــــ نَ پَــــ من میکروبم ,اومدم خودمو معرفی کنم!

پ نه پ جدید و خنده دار

رفتم رستوران یارو میگه
غذا میل دارید قربان؟پ نه پ اومدم ببینم اینجا حقوق خوبه؟از کارت راضی هستی یا نه !

پ نه پ
جدید و خنده دار

داشتم میرفتم باشگاه وسط راه یادم اومد یه چیزی رو یادم رفته،برگشتم خونه.در زدم داداشم در
رو بازکرده با تعجب میپرسهقاسم تویی؟!!!نرفتی باشگاه؟میگم:پَــــ نَ پَــــ قاسم رسید من دیلیوریشم…

پ نه پ جدید و خنده دار

به دوستم میگم فهمیدی مریم جدا شد؟؟؟میگه از شوهرش؟؟؟؟؟ پـَــ نَ پـَـــ چسبیده بودکف ماهیتابه کفگیر زدم جدا شد… !

پ نه پ جدید و خنده دار

با دوستم رفتیم باغ وحش،جلوی قفسِ شیروایسادیم.دوستم میگه:شیرِ؟ میگم:پَــــ نَپَــــ… گربه اس باباشمرده
ریش گذاشته!

پ نه پ جدید و خنده دار

بعد از چند ساعت عمل بچم به دنیااومده با کلی ذوق
به بابامنشونش می دم.میگه بچته؟؟؟!! میگم پَــــ نَ پَــــ اینو الاناز اینترنت دانلود کردم نسخه آزمایشیه واسه تست تا اصلش
بیاد!!!

پ نه پ جدید و خنده دار

آهنگ اندی تو ماشین گذاشتم دوستم میگه اندیه ؟پَـــ نَ پَـــ داریوشه,داره
خودشو لوس میکنه بخندیم !

پ نه پ جدید و خنده دار

تصادف شده زنگ زدم اورژانس میگه کسی صدمه
دیدهپ نه پ زنگ زدم بگم همه سالمن نگران نشو !

پ نه پ جدید و خنده دار

تو جاده
بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده ۴ لیتری تکون میدیم !طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟میگیم:پـَـَـــ نه میگیم هورا
! ما هم از این دبـــّه ها داریم !

پ نه پ جدید و خنده دار

استاد: کی جواب این
سوالو میدونه؟من دستمو بردم بالااستاد: میخوای جواب بدی؟من: پــــَ نه پــــَ میخوام ببینم باد از کدوم ور میاد !

پ
نه پ جدید و خنده دار

عاقد سر سفره عقد : عروس خانم وکیلم؟پَ نه پَ دکتری ! دعوت کردیم
سطح مجلس بره بالا !

پ نه پ جدید و خنده دار

ساعته از بیرون صدای قار قار میاد…داداشم میگه
صدای کلاغه ؟میگم پــَ نَ پـــَ قناریه متال میخونه!

پ نه پ جدید و خنده دار

به بابام میگم تلویزیونو
بزن کانال دو … میگه روشنش کنم ؟پَـــ نَ پَــــ تو بزن دو … من هُل میدم روشن شه

پ
نه پ جدید و خنده دار

رفتیم کوه … دارم چوب جمع میکنم …میگه می خوای با چوبا آتیش درست
کنی؟پَـــ نَ پَـــ پشت دریاها شهریست قایقی خواهم ساخت !

پ نه پ جدید و خنده دار

شنگول سگشو میبره
دامپزشکی منشی میگه سگت مریضه ؟شنگول:پ ن پ خودم هاری گرفتم سگم گف من اینجا اشنا دارم بیا بریم دکتر
ببینتت !

پ نه پ جدید و خنده دار

پشت در اتاق عمل وایستادم منتظر دکترم که برم برای زایمانپرستاره
اومده نگام میکنه میگه زاءو شمایی؟…میگم پـَـ نـَـ پـَـ خواهرمه..
ترسیده منو فرستاده جاش!

پ نه پ جدید و خنده دار

تو اتوبوس از رو صندلی پا شدم جامو بدم
یه پیرمرده میگه پا شدی من بشینم؟پـَـ نـَـ پـَـ پا شدم با میله های اتوبوس استریپ تیز برقصم شما مسافرا
تا مقصد حال کنین.

پ نه پ جدید و خنده دار

ساعت ۸ صبح کلاس داریم.
منم خمیازه میکشم و دهنم یه متر باز میشه.
استاد میگه چیه خوابت میاد؟ پـَـ نـَـ پـَـ میخوام بخورمت

پ نه پ جدید و خنده دار

تو ایستگاه متروی
آزادی یکی ازم پرسید اینجا آخرشه؟ منم گفتم پـَـ نـَـ پـَـ نیمساعت برای ناهار و نماز نگه داشته بعد دوباره
راه میوفته

پ نه پ جدید و خنده دار

دوازده شب رسیدم دم خونه کلید نداشتم به داداشم زنگ زدممیگم
یواش درو باز کن بقیه بیدار نشن.
میگه در خونه رو؟پَـــ نَ پَـــ در یخچالو!!! سر شب گرمم بود رفتم پشت تخم مرغها !

پ نه پ
جدید و خنده دار

دارن گوسفندرو قربونی میکنن … یه آفتابه آوردن که بش آب بدناومده میگه میخوان با آفتابه
بش آب بدن؟!پَ نه پَ آفتابه آوردن ببرنش دستشویی استرسش از بین بره !

پ نه پ جدید و خنده
دار

رفتیم پایگاه انتقال خون میگه شمام اومدین خون بدین؟پـــ نه پــ ما پشه ایم اومدیم مهمونی…!

پ نه پ
جدید و خنده دار

تو خیابون با دوستم داشتم راه می رفتم ، یارو موتوریه گوشیمو از دستم قاپیددوستم گفت
گوشیتو دزدید ؟ گفتم پـَـــ نَ پـَــ برد سیستم عاملشو آپدیت کنه فردا میاره !

پ نه پ جدید و
خنده دار

شیشه رفته تو دستم , دارم از درد جیغ و داد می کنمبه رفیقم میگم در بیار, میگه
شیشه رو؟میگم پَــــ نَ پَــــ , ادای من و در بیار شاد شیم !

پ نه پ جدید و خنده
دار

تصادف کردم، زنگ زدم ۱۱۰ … پلیسه اومده میگه تصادف کردی؟!گفتم پـــ نَ پَـــــ اینا همش نقشه بود بیای
ببینمت !

پ نه پ جدید و خنده دار

یارو با ۱۶۰ تا سرعت زده به یه عابر پیاده ،
عابره پرت شده ۲۰ متر اونطرفتر افتاده زمینهیچ تکونیم نمیخوره.دوستم میگه یعنی مرده؟میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ داره تمارض میکنه پنالتی
بگیره !

پ نه پ جدید و خنده دار

بعد از کلی کلنجار رفتن با شریکم بهش گفتم باید از
هم جدا شیممیگه یعنی جداً ازهم جدا شیم؟پَـــ نَ پَــــ من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونمالکی بگم جدا شیم،
تو بگی که نمیتونم !

پ نه پ جدید و خنده دار

یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید.تا طبقه
سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره!!پَـــ نَ پَــــ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه
!

پ نه پ جدید و خنده دار

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند.
گل ادم بسرشتند و به پیمانه زدند(dot) پـَـ نـَـ پـَـ کچلی را بگرفتند و سرش شانه زدند!!!

پ نه پ
جدید و خنده دار

اومدم یه سوسکو تو آشپزخونه بکشم … رفیقم می گه : می خوای بکشیش ؟ گفتم
پـَـ نـَـ پـَـ می خوام باهاش وارده مذاکره بشم اجاره خونه رو شریکی بدیم

پ نه پ جدید و خنده
دار

رفتم سوپر مارکت میگم اقا ببخشید یه لامپ۱۰۰محبت کنین.اورده تست کرده میگه میبری؟میگم پـَـ نـَـ پـَـ همین جا میخورم!

راد اس ام اس

2015-08-21 / گردآوری:
برچسب ها:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
عکس پروفایل روز پدر با متن احساسی برای پدرانی که فوت شده اندعکس پروفایل روز پدر با متن احساسی برای پدرانی که فوت شده اند
اس ام اس های زیبای کردی با ترجمهاس ام اس های زیبای کردی با ترجمه
اس ام اس های زیبا به زبان ترکی + ترجمه فارسیاس ام اس های زیبا به زبان ترکی + ترجمه فارسی
تست هوش تصویری چهره دختر و پیرزنتست هوش تصویری چهره دختر و پیرزن
متن روز پدر برای پدرانی که در بین ما نیستندمتن روز پدر برای پدرانی که در بین ما نیستند
چیستان و معما قرآنی با جوابچیستان و معما قرآنی با جواب
معمای جالب | قتل در قطارمعمای جالب | قتل در قطار
اس ام اس دعای خیر و دعا کردناس ام اس دعای خیر و دعا کردن
تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۳)تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۳)
معمای سه مورچه در حال حرکتمعمای سه مورچه در حال حرکت
معمای المپیادی | عدد انتخاب نشده!معمای المپیادی | عدد انتخاب نشده!
داستان عاشقانه واقعی کوتاه و گریه آورداستان عاشقانه واقعی کوتاه و گریه آور
اس ام اس صبح بخیر (۳)اس ام اس صبح بخیر (۳)
تست هوش | چند مربع قابل شمارش است؟تست هوش | چند مربع قابل شمارش است؟
اس ام اس عید سعید قربان (۴)اس ام اس عید سعید قربان (۴)
داستان زیبای | ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ حافظداستان زیبای | ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ حافظ
اس ام اس تبریک ولادت امام هادی(ع) (۴)اس ام اس تبریک ولادت امام هادی(ع) (۴)
اس ام اس های زیبای غروب خورشیداس ام اس های زیبای غروب خورشید
اس ام اس حسادت (۱)اس ام اس حسادت (۱)
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۷)اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۷)
اس ام اس تبریک روز جهانی کودک (۱)اس ام اس تبریک روز جهانی کودک (۱)
داستان زیبای | اثرداستان زیبای | اثر
اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی (ع) (۲)اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی (ع) (۲)
داستان زیبای | هدیه ی روز پدرداستان زیبای | هدیه ی روز پدر
داستان جالب | نزاع چهار نفر بر سر انگورداستان جالب | نزاع چهار نفر بر سر انگور
داستان کوتاه و آموزنده کودک باهوشداستان کوتاه و آموزنده کودک باهوش
داستان زیبا و آموزنده چهار فصل زندگیداستان زیبا و آموزنده چهار فصل زندگی
اس ام اس قهر و آشتی (۱۳)اس ام اس قهر و آشتی (۱۳)
اس ام اس فصل بهاراس ام اس فصل بهار
تست هوش | ردیف مجهول!تست هوش | ردیف مجهول!
اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی (۷)اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی (۷)
انسان بدونه عشق همانند مرده متحرک می ماند روز عشق را بهانه ای کنیم برای عاشق شدن برای دوباره زنده شدن و دوباره نفس کشیدن ... سپندارمذگان روز عشق ایرانی مبارک باد
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
پیامک و عکس نوشته های روز عشق ۹۷
اس ام اس تبریک ۲۲ بهمن ماه (۵)
اس ام اس تبریک روز نیروی هوایی (۲)
اس ام اس های زیبای فاصله
اس ام اس های جدید گذشت و بخشش
اس ام اس های زیبا و دلنشین خرداد
اس ام اس خسته از روزگار
اس ام اس های زیبا مخصوص آبان ماهی ها
تست هوش به جای علامت سوال ها چه عددی قرار میگیرد؟
اس ام اس های زیبا در مورد دریا
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۶)
اس ام اس و متن های عاشقانه آسمان
تست هوش تصویری چهره دختر و پیرزن
اس ام اس سنگین معنی دار و ناب
اس ام اس های زیبا و دلنشین
اس ام اس خوشبختی عاشقانه
اس ام اس خنده دار غضنفر (۱)
تست هوش تصویری حروف انگلیسی
اس ام اس دلتنگی و دلگیر غروب
معمای یک چوب کبریت و اتاق سرد
اس ام اس روزگار بی وفا
معمای جملات درست و نادرست
اس ام اس روزگار تلخ
تست هوش تصویری گربه های مشابه
اس ام اس های معذرت خواهی و منت کشی (۲)
معمای جالب قتل خواهر
اس ام اس های جدید محبت آمیز
تست هوش جالب گواهینامه رانندگی
اس ام اس دوستی و رفاقتی (۸)
تست هوش جایگزینی علامت سوال
اس ام اس بوسه
معمای ریاضی مجموع ارقام متمایز
اس ام اس زیبا و عاشقانه (۶۳)
معمای جالب شرلوک هلمز و قاتل
اس ام اس های زیبا به زبان ترکی + ترجمه فارسی
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه