شوهرم هیچوقت در مورد احساسش با من حرف نمیزنه

مشاهده : 1083
شوهرم هیچوقت در مورد احساسش با من حرف نمیزنه زنان
اگر شما هم در زندگی زناشویی خود دچار مشکل هستید و نمیدانید که چگونه باید با شریک زندگیتان ارتباط درستی برقرار کنید این مطلب را تا انتها بخوانید

خیلی از خانم ها در رابطه زناشویی خود احساس سردی و دوری می کنند برخی از خانم ها شکایت از این دارند که شوهرانشان
همواره در منزل صحبت نمی کنند و حرف نمی زنند و همیشه در خودشان هستند و خانم ها این حس ناخوشایند را در خودشان دارند
که چرا همسرانشان با بقیه افراد حرف می زنند اما با آن ها خیر ، باید گفت که این که شوهرم باهام حرف نمیزنه دلایل و ریشه های
مختلفی دارد و هر کسی در زندگی شخصی خود به راحتی می تواند جواب این سوال را بدهد در ادامه مطلب از پرشین وی ما به بررسی
این موضوع خواهیم پرداخت

شوهرم باهام حرف نمیزنه

“نمیدونم به چی فکر میکنه چون اون هیچوقت درمورد احساسش با من حرف نمیزنه.” ایـن جـمـله بـه گـوشتان آشنا است؟
برای اکثر زنان واداشتن شـوهـرشـان بـرای ایـنکه احـساسات درونی خود را با آنها در میـان بـگـذارنـد، کـار مشکلی بنظر میرسد.
در این شرایط زن احساس میکند که ناموفق بوده و برای مرد سوء تعبیر پـیــش می آید.
اما در این میان موضوعی وجود دارد که اغلب زن هـا از آن بـی اطـلاع هستند.
مردها میخواهند صحبت کنـنـد.

تحـت شـرایـط منـاسـب، آنـهـا سرتاسر شب به صحبت میپردازند.
اکثر مردان نیاز دارند که با همسرشان درد دل نموده و کمی سبک شوند.
اما رمز و راز واداشتن همسرتان برای بیان احساساتش چـیسـت؟ راز شماره ۱ مردان حقیقی از عدم پذیرش وحشت دارند
— واقعا! این درست است.

اغـلب مـردها احساس می کنند که زنها در مورد آنها بسیار منتقدانه رفتار می نمایند، و نگران این هستند که
نکند بعد از بیـان آنچـه کـه در ذهنشان میگذرد توسط همسرشان مورد استهزاء قرار گرفته و به عـلت عـدم پذیش
او تحقیر شوند.
برای زنها مهم اسـت بدانند کـه نفس و شخصیت یک مرد شکننده تر از نفس و شخصیت آنها بوده و
آسانتر مورد تهدید قرار میگیرد.

این موضوع بخصوص زمانیـکه یک مرد در رابطه ای نـزدیـک و صمـیـمانه بـا هـمسرش قـرار گرفته است بیشتر نمود پیدا
می کند: او مشتاق تصدیق و عکس العملهای مثبت همسرش بوده و دوست داردبداند که موجب خشنودی او شده است.بنابراین
اگر مردی احساس نماید که شما تصمیم دارید در موردش قضاوت کنید، و یا بدلیل گفتـه هـایش به گونه ای
متفاوت به او نگاه کنید، مطمئن باشید که وی صحبت نخواهد کرد.

شوهرم باهام حرف نمیزنه

شوهرم باهام حرف نمیزنه

یک مرد جهت بازگو نمودن درونش لازم است احساس کند بدلیل آنچه کـه هست مورد پذیرش حقیقی قرار گرفته، نه
به دلیـل آنـچه که ممکن است شما دوست دارید باشد.
صبر و بردباری نمایید.
اگـر عـجـولانـه تـوسط پیشنهاد دادن نقطه نـظرات خـود با گفتن جملاتی از قبیل “خوب، اشتباه میکنی، من قبول ندارم” یا
“از کجا این فکر مسخره بـه ذهنـت رسیــده”، در برابر عقاید او عکس العمل نشـان دهیـد، هـر مـردی از سـخـن
گفـتن بـاز خواهد ایستاد.

آنها نگران آن هستند که مبادا حرفی بسیار خصوصی از دهانشان خارج شـود کـه مطابق با تصور ذهنی شما از
آنها نبوده و یا تصویری که بروز از خودشان در ذهن شما ایـجاد کرده اند را مخدوش کند.
یـک مرد دارای ایده های متفاوت بسیاری در موضوعات مختلف زندگیش اسـت — حتـی در طـول یـک هفـتـه و یـا
یـک روز می تواند بسیار متفاوت عمل نماید.

به او اجـازه دهـیـد جنبه های مختلف خود را بشما نشان دهد.اگر بتوانید از انتظارات خود صرفه نظر نموده و
حقیقتا سعی در شناخت هویت و ماهیت او نمایید،وی فورا این موضوع را حس کرده، احساس راحتی زیادی نموده و
از صحبت کردن با شما لذت خواهد برد.

این جـا شـما در حال ایجاد سازگاری و تفاهم می باشیـد، احساسی که هر دوی شما سیاره ای یکسان را
اشغال نموده و در دنیایی متشابه زندگی می کند.
اینکه چه تعدادی از مردان احساس تنهایی شدید مینمایند، شگفت انگیز است.

نه تنها بـه آنهـا آمـوزش داده شـده اسـت کـه هـمیشه سـاکـت بـاشـنـد، ایـن تـصور غلط نیز در ذهـنشان پـرورانده شـده
که صحـبـت نـمودن در مورد احساسات درونی عملی به دور از شان و منزلت مردان بشمار میرود.عـکس العملهای مثبت و
صادقانه شما بسیار ضروری است.

چرا شوهرم باهام حرف نمیزنه

راز شماره  ۲ گذشته را فراموش کنید آیـا تـا بـه حـال بـا شـوهـر خـود “گـفـتـگویی” داشـتـه ایـد که به بگو
مگوهای مـربـوط بـه نارضایتی های گذشته،اشتباهاتی که انجام داده،اذیت و آزارهایی که بشما روا داشته، و آنچه که اکنون مدیون
شما است، منتهی شده باشـد؟ چنـیـن مـوضوعی تقریبا در هر رابـطـه ای اتــفاق می افتند اما واقعیت باقی می مـاند؛
مـردها وقـتـی آمـدنـش را حـس میکنند، آشفته حال شده و عقب می نشینند.

وقتی مردی از این وحشت دارد که صحبتهایش در آینده تـحـریف و سـوء تـعبـیر شده، به دیـگران گــفته شده و
یا علیه خودش مورد استفاده قرار گیرد، بیان احسـاسـات بـرایـش غیر ممکن می شود.
و تنها راه عبور از این تله ارتباطی این اسـت کـه بدانید آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، و هــر
آنچه که او انجام داده و یا گفته، شما نیز درگـیـرش بوده اید.
روابط همگی مانند رقص هستند.
هیچکس خوب مطلق و یا بد مطلق نیست.

در واقـع، بجای در نظر گرفتن یک فرد به عـنـوان شخصی بد یا خوب، بهتر است که نقشهای بازی شده
در روابط و نحوه گرفتار شدنمان در نـقشهایـی که قدرت رها ساختن خود را از آنها نداریم، مورد توجه قرار
داده شوند.
بـرای مثـال بـرخـی از زنـها عـاشق بازی نمودن با قربانی عشق خود هستند.
آنها برای اعتبار بخشیدن و توجیه کردن احساسـات خودشان و نیز احساس قدرتـمندی در بـرابـر شریک زندگی خود، اشتباهات و
خطاهای گذشته او را بهانه میــکنند.

همسرداری

شوهرم باهام حرف نمیزنه

در حقیقت ممکن است با این روش مدتی او را برای خود نگه دارند ولی آنچه که مشخص است این
رابطه متزلزل بوده و در آستانه شکست قرار دارد.
اگر میخواهید این وضعیت تاسف بار زندگی زناشویی را تغیـیـر داده و یـا از آن پیشگیری کرده و به شوهرتان
کمک نمایید تا راحت با شـما حـرف بـزند، این راه را امتحان کنید: به سهم خود در شرایطی که پیش
آمده مسئولیتی را بعهده بگیرید و ببینید که به چه نحو در مورد اتفاقی که روی داده مـمکن است دخیل
بوده باشید.

البته این موضوع به معنای مقصر دانستن خود نیست.
به شرایـط با دیدی باز بـنـگرید.
به روی تمام مسـائلی که او “درست،” و نه “غلط” انـجـام داده، تمرکـز کـنـیـد.
اگـر نــیاز به راهنمایی بیشتر داشتید، لیستی از آنچه که در رابطه تان عاید شما شده است، و آنـچـه که
شما در عوض نصیب شـوهـرتـان نـموده اید، تـهیه کنیـد.

بـه زمان هـایی کـه شما نیز مرتکب کوتاهی و قصور شده اید، و به راه هایی کـه هـر دوی شـما
تـوسـط آن رشد یافته و تغییر کرده اید، توجه نمایید.
توانایی بخشش دیگران ممکن است فقط بـسادگی دانستن این باشد که آنچه در مورد او یکسال پیش حقیقت داشته (
و نیز در مورد خـود شما ) شاید اکنون حقیقت نداشته باشد.
در زمان حال متمرکز باشید.

نکات یک رابطه ماندگار زناشویی

یک ارتباط ماندگار و راستین مستلزم داشتن قابلیت ماندن در زمان حال و فراموش کردن گذشته میباشد.
راز شماره ۳ شنونده ای استوار و ایمن باشید آیـا داشتن روابط صادقانه امکان پذیر است؟ فرض بر این است
که همه افراد بـرای صـادق بودن تلاش می کنـنـد.
حـقیـقت این است که تعداد اندکی چنین هستند.

و دلیل عمده عدم صداقت این است که عواقب و نتایج آن خوب و قابل توجه می بـاشد.
اغـلـب مردان احساس می کنند که زنهـا می خواهد و نیاز دارند که دروغ بشنوند چون قادر به پذیرش صادقانه
حقیقت نیستند.
برخی از مردها تصور میکنند که از بیان حقایق زندگی خود به هـمسرشان وحشت دارند چـرا کـه باعث آشفتگی و
اضطراب وی خواهد شـد.

در واقـع، بسیاری از زنان برای کنترل شوهر — و رابطه — خود از احساساتشان استفاده میکنند.
آنها پاسخهای بخصوصی را از شوهر خود طلب می کـنند و در صورتی که آن پاسخها را دریافت ندارند، احساس
پریشانی خواهندنمود.سپس وقتی شوهرشان دهان نگشوده و صحبتی نمی کند، متعجب میگردند.

متاسفانه، بسیاری از زنان تصوراتی قدرتمند از چگونگی احسـاس و تـفکر یک مرد را نیز در سـر مـی پرورانند که
این نـوع خـیـال پـردازی بـاعث ویرانی حقیقت شده، و بـنـابـراین این گـونه بـه مردان اجازه میدهند که از طریق طرز
برخوردهای مختلف متوجه شوند کـه نیازی به بیان حقیقت نداشته و آنها نیز تمایلی به دانستن حقیقت ندارند.واضح است؟ اکثر
زنها در این مـورد مقصرند، امـا اشـتیاق بـرای گوش دادن به آنچه که او مجبور است بگویید سرآغاز یک رابطه
کامل حقیقی محسوب میگردد.

همسرداری

شوهرم باهام حرف نمیزنه

این باعث می شود تا یک مرد احـساس کند شریکی ثابت قدم دارد که در پستی بلندی های زندگی همراه
او خـواهـد بود.
اگر برای خروج از ایـن تصورات غیر واقعی آمادگی دارید، زمان آن رسیده که سه چیز را از خـود سـؤال
کنـید.
چه میزان از حقیقت را میتوانید تحمل کنید؟چقدر واقعا نیاز داریـد؟ آیا از شوهر خود می خواهـیـد کـه تـصـویری خیالی
بـرای شما باشید، و آیـا مشتاقید به او اجـازه دهیـد حقیقی گردد؟ اینها سؤالاتی بزرگ هستند.
شاید نتوانید همین حالا تمام واقعیت را به یک باره دریابید، اما قطـعـا مـی توانید عـضلات بردباری خود را پرورش
داده و در مسیری مستقیم حرکت نمایید.

به طرز عجیبی، همه تصور می کنیم که تخـیـلات بـاعـث ایـجاد احساسی شگرف در ما میگـردد، اما در واقع، هر
قدر بتوانیم حقایق بیشتری را دریابیم، نیرومندتر رشد خواهیم کـرد.
تـوانـایی پـذیرش حقیقت از دیگران همچنان که متوجه می شویم امنیت واقعی نه از تصدیق دیگران بلکه از صادق بودن
با خود نشات میگیرید، افزایش می یابد.

راز شماره ۴ با خودتان صادق باشید — آگاه باشید این پرسشی قدیمی ولی خـوب است: اگر با خودمان صادق
نباشیم چگونه میتوانیم با دیگران صداقت داشته باشیم؟بهترین روش کمک بـهر مـرد برای بیان راحت احساساتش این است که ابتدا
خود شما راحـت بـوده، طبـیعی رفـتـار نـمـوده صادق بوده و جو گرم و قابل پذیرشی ایجاد کنید.
کسانی کـه در زنـدگـی بـا آنـهـا مـواجـه مـی شویم انـعــکاس بـخشهای مختلف خودمان هستند و ما افرادی را جذب می
کنیم که هرکدام بنـحوی ما را در عشق ورزیدن به بخش دیگری از خودمان یاری می کنند.
به همین دلیل است که عناوین مصرح شده در این مقاله را نه تنها در مورد مردان، بلکه باید در
رابطه با خـودمـان هـم بکـار بـبـندیم.

رازهای همسرداری

بــرای مثال آیا شما قادرید از قضاوت درمورد خودتان بگذرید؟ آیـا نارضـایـتی حـاصـل از اشتـبـاهاتی کـه در گذشته مرتکب شده
اید را پایان میدهید؟ و آیا همیشه در انجام اشتباهاتی که مرتکب شده اید پافشاری میکنید؟ وقتی با خود به
این طریق رفتار می نـمایـیـد، طبـعـتا با شریک زندگی خود نیز به همین مـنوال رفــتار خواهید کرد..

اگر می خواهید فضای پویاتر و باز تری را بین خود و شوهرتان ایجاد کنید، فهرست دقیقی از نـحوه رفـتار
و مراعات خود با خود و نحوه برخورد نـزدیکانتان در گذشته با خود را تهیـه کنـید.
اگر صدمه دیده اید، این فرصتی برای شما خواهد بود که تصمیم بگیرید دیگر زندگی خود را بر اسـاس معـیـارهـای
گذشته بنا نکنید. آنرا تغییر دهید.

تصمیم بگیرید در بـرابـر خـود و کـسی کـه با او هستید، مهربان و پذیرا باشید.
گاهی اوقات ما در برابر فرد دیگری تسلیم میشویم به این انتظار کـه او نـیـز همین کار را انجام دهد.
وقتی آن محقق نمیشود، خشمی پنهانی شروع به پیدایش میکند.
چنـیـن حالتی باعث بروز رفتارهای متـنـاقـص و عـدم صـداقـت با خود و دیگران خواهد شد.
برای رسیـدن بـه عدالت واقعی باید بدانید که به همان اندازه ای که می بـخشید، بـه هـمـان انـدازه هم بدست
می آورید.
وقتی به فردی احترام و توجهی مطلق را روا می داریـد، آن احترام و توجه را به خود نیز مبذول
می نمایید.

شما بهترین روش را در پیش گرفته اید و اثرات و نتایج سودمنـد آن دیـر یـا زود نـمایـان خواهند شد.
زمانیکه با دیگران طوری رفتار میکنید کـه مـورد احـترامتان است، درحقیقت حسی از ارزش و اعتبار را ایجاد مینمایید.
با خودتان صادق باشید و متوجه خواهید شد که این عمل مسری است.
شریک زندگـی شما به همین منوال رفتارش را پیش خواهد گرفت.
او بصورتی راحت و طبیعی صحبــت کرده و احساست واقعیش را ابراز خواهد نمود.

بیشتر بدانید از دلایل کم حرفی همسر

رضا زیبایی، کار‌شناس ارشد روان‌شناسی بالینی، شما را با دلایل احتمالی کم حرفی
یکی از همسران بخصوص مردان بیشتر آشنا می‌کند:

نیاز به صحبت کردن و یا به عبارت دیگر توانایی بالا‌تر خانم‌ها در «بیشتر صحبت کردن»
و حتی «بهتر گوش کردن» یک خصوصیت زیستی – تکاملی است. به زبان ساده
خانم‌ها این گونه متولد شده‌اند و در طول زمان طولانی و به دلیل نقش متفاوت آن‌ها
در قیاس با مردان در خصوص خانه و خانواده، این مهارت‌ها در آنان تقویت شده است.

در باب کم حرفی یکی از زوجین، حال چه مرد و چه زن، دلایل بسیاری وجود
دارد که اولین و مهم‌ترین آن‌ها را به خصوص درباره مردان ذکر کردیم و دلایل دیگر عبارت است از:

۱ – وجود اختلافات:
وجود کدورت‌های‌ عیان وبه ویژه پنهان بین زوجین ناخودآگاه تمایل دو طرف را برای
هم کلامی به شدت کاهش می‌دهد وحتی‌‌ همان مقدار کم نیز از سر وظیفه و
با سردی انجام می‌گیرد. برای مثال مردی که پس از مدتی زندگی با همسرش
به دلایل درست یا نادرست به این نتیجه رسیده که انتخاب درستی نکرده است
وعلاقه‌ای‌ به همسرش ندارد ممکن است کم حرف شود.

۲ – مشکلات شغلی:
یکی دیگر از دلایل شایع کم حرفی، بی‌حوصلگی، بدخلقی و حتی بی‌میلی‌های
عاطفی در مردان، ریشه در موضوع شغل آن‌ها دارد. بیکاری، نارضایتی شغلی،
نداشتن امنیت شغلی و اضطراب تعدیل و اخراج شدن، بی‌مهارتی و ورشکستگی
مالی، مشکل با شریک و در مجموع نگرانی دائم در باب شغل که انرژی مضاعفی
از آن‌ها می‌گیرد، می‌تواند باعث کم حرفی و در خود فرو رفتن و انزوا شود.

شوهرم باهام حرف نمیزنه

شوهرم باهام حرف نمیزنه

لذا تا علل ذکر شده، مشخص و حل و فصل نشود عوارض آن پا برجاست؛ البته
ناگفته نماند تغییر شرایط این مردان در بیشتر مواقع کار سختی نیست‌گاه فردی
که دچار نارضایتی شغلی است با تغییر نگرش (شناخت درمانی) به سازگاری
بیشتر و بهتری با شغل خود می‌رسد و یا با افزایش مهارت‌های‌ حرفه‌ای‌ خود مانع ورشکستگی وترک شغل خود می‌شود.

۳ – مشکلات جسمی – روحی:
علل جسمی مانند پرکاری یا کم کاری تیروئید، وجود یک بیماری مزمن وگاه صعب العلاج،
کم خونی شدید وضعف وخستگی پیاپی و این قبیل بیماری‌های جسمی و یا برخی
اختلالات روحی مانند افسردگی و… می‌تواند باعث کم حرفی شود که البته با
مراجعه به پزشک یا روانپزشک و ارزیابی دقیق، علت بیماری مشخص و درمان‌های متناسب دارویی یا تغذیه‌ای‌ ارائه خواهد شد.

مهارت‌های ارتباطی با شوهر کم حرف

معمولاً نوع گفت‌و‌گوی زنان، گفت‌و‌گوی آزاد است و این موضوع اغلب باعث می‌شود
که مردان دنبال حرف را نگیرند. همشهری با این توضیح می‌نویسد: برای اینکه شوهرتان با شما درد دل کند این راهبرد‌ها را به کار گیرید:

* زمان مناسبی را برای گفت‌و‌گو انتخاب کنید:
این مسئله بسیار مهم است. شما ممکن است که بسیار علاقه‌مند باشید که
بعد از بازگشت از کار، با شوهرتان صحبت کنید، اما او در آن موقع به آرامش نیاز دارد. پس بهترین راه این است که بعداً گفت‌و‌گو کنید.

* در مقابل سکوت شوهرتان سکوت نکنید:
گاهی اوقات سکوت مرد باعث ایجاد احساس ناکامی و عصبانیت در زن می‌شود.
برای اجتناب از این موقعیت، هنگامی که شوهرتان پاسخ نمی‌دهد سکوت نکنید.
به او بگویید: «می‌توانی به من بگویی چرا برای تو سخت است که به من بگویی
به چه فکر می‌کنی؟» اگر او باز هم پاسخ نداد، راحت از کنار سکوتش رد نشوید.
به او بگویید تمایل دارید درباره آینده صحبت کنید. او را متوجه کنید که شما انتظار شنیدن پاسخ دارید.

منبع: مردمان / jamejamonline

2020-06-27 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
هواوی
logo-samandehi