نیت کنید و اشاره ای بفرمایید.

فال قران آنلاین

نشانه ی مسلمان بودن یک فرد اعتقادش بر کتابی است که پیامبر اکرم آن را معجزه ی الهی معرفی کرده است یک مسلمان باید بر قرآن و محتوای درونی اش اعتقاد و باور قلبی داشته باشد . این کتاب ، کتابی است که خداوندش در آن با او سخن گفته است و از همه ی رازهای خلقتش در آن پرده برداری کرده است.فال قران

فال قران

قرآن ، معجزه ایی بزرگ

پیامبر اسلام که آمد با خود قرآن را آورد ، معجزه ای بزرگ که هیچ بشری نتوانست حتی آیه ای مثل آیه های آن را بیاورد ؛ بزرگان مکه که سعی در انکار آن داشتند جادوگران بسیاری را احظار کردند تا سوره ای همانند سوره های قرآن بسازند ولی قدرت بشری هچ وقت به آن حد نرسید که بتواند حتی ذره ای مانند قدرت الهی شود. قرآن کتابی است که خداوند گوشه ای از قدرتش را به رخ بشر کشیده است و به او فهمانده که هیچ وقت نمی تواند با خداوند در قدرت آزمایی مسابقه دهد و همیشه این خداوند بوده که برتر بوده و بشر ساخته ی همان خداوند است و از او بسیار ضعیف تر است.

فال قرانگرفتن فال قران

رمز و رازهای پنهان کتاب قرآن

کتاب قرآن پر از رمز و رازهای نهفته ای است که بشر در طی سالیان دراز توانسته فقط ذره ای از علم نهفته در این کتاب را کشف کند و هر روز دنبال علمی جدید در پس هر کلمه ی این کتاب پر ارزش می گردد تا شاید بتواند با دست یافتن به رمز و رازهای پنهان این گنجینه ی باارزش ، بیشتر به خداوند خود نزدیک تر شود ؛ این بشر در هر زمینه ای به این باور رسیده است که می تواند از کتابی که خدایش برای او فرستاده یاری بجوید در زمان ها و مکان های مختلف به صورت های گوناگون ، یک روز وقتی عازم کاری مهم در زندگیش است با گذشتن از زیر قرآن و یاری جستن از خدای خود ، آن روز خود را بیمه می کند ؛ بیمه ای که ضامنش خداوند بزرگ است و دلش قرص است به اینکه هیچ وقت خالقش بد او را در زندگی نمی خواهد و همیشه و همه جا قصد یاری کردن او را دارد.

تعبیر و تفسیر سخنان خداوند در قرآن

یک روز دیگر برای رهایی از ترس ها و دلهره های گوناگونی که به سراغش می آید چند آیه ای از کتاب خداوندش را می خواند و آرام می گیرد ؛ وقتی قرآن می خواند احساس می کند خالقش کنارش نشسته درست در کنار زانوهای او زانو زده و او را تماشا می کند و مانند مادری مهربان گرمای نگاهش هر آنچه دل مشغولی در سر و ذهنش دارد را می زداید و دست یاری اش بر پشت اوست و او را حمایت و پشتیبانی می کند.

کار بشر با قرآن از این نیز فراتر می رود و به جایی می رسد که بشر دوست دارد با خداوند خود همانند آدم های دیگر سخن بگوید برای او داستان زندگیش را تعریف کند و او هم در پاسخ به او ، او را حمایت کند و با او سخن بگوید ؛ بشر دوست دارد سخنان خداوند را که در قرآن برای او آمده تعبیر و تفسیر کند تا شایداز این روش ارتباط بین خود و خدایش را صمیمی تر از قبل حس کند و این رابطه را قوی تر کند .

تفسیر انسان از آیه های قرآن کریم

اینجاست که صحنه ای جدید در رابطه ی بین خالق و مخلوق صورت می گیرد و بشر آیه های کتاب خداوندش را برای خود معنی می کند و از هر کدام تفسیری برای خود می سازد او ابتدا برای این کار و نزدیک تر شدن به خداوند خود و جوابدهی بهتر خالقش دو رکعت نماز می گزارد و از خداوند خود در این دو رکعت نماز طلب استغفار می کند و از او می خواهد راه چاره را به او نشان دهد بعد از اینکه نمازش تمام شد و راز و نیازهایش با خالقش تا حدودی انجام گشت به سراغ قرآن می آید ، حمد و سوره ای می خواند و در دل مشکل خود را برای پروردگارش توضیح می دهد

فال قران

هرچند که او نگفته ، خالقش از مشکلش آگاه است ولی او با بیان این حرفها به نوعی از خالق خود درخواست یاری و کمک دارد و به او التماس می کند تا او را یاری کند و بهترین راه را به او نشان دهد . در پی این راز و نیازها با خالقش چشمانش را می بندد و انگشتش را لای قرآن می برد و به شانس صفحه ای را باز می کند این بهترین روش است برای شنیدن حرف ها و راهنمایی های معبودش که سعی در راهنمایی او دارد.

فال قرانفال قران

آدمی که سردرگم است و نمی داند کدام کار را انجام دهد و کدام را نه و به این ایمان دارد که خداوندی که خالق اوست هیچ گاه بد او را در زندگی نمی خواهد بهترین راه را همین فال قرآن گرفتن می داند چون می داند قرآن سخن خداوند با اوست و خودش گفته که در این کتاب با مخلوقش سخن گفته است.
پس از اینکه آیه ای به اتفاق برایش آمد ، با خواندن آیه و تفسیر کلمات آیه می فهمد که منظور خداوند چیست و چگونه او را راهنمایی کرده است .

استخاره با قرآن ( فال قران )

هرچند این کار کمی دشوار است و فهمیدن دقیق معنی آیات برای انسان خارج از درک اوست ولی او با همان کلمات مثبت و منفی که در آیه آمده سخنان خداوند را برای خود تفسیر و ترجمه می کند و می فهمد منظور خالق او چه بوده است .

در برخی از مواقع به کنار عالمی که بیشتر از آیات خداوند درک دارد و بیشتر مفهوم و معنی آیات را می داند می رود و از او می خواهد تا برای او فال قرآن ( استخاره قرانی ) بگیرد و رابطی بشود بین او و خدایش تا سخنان خدایش را برای او ترجمه کند.

فال قران

در کار خیر حاجت هیچ استخاره ای نیست !

بیشتر انسان های مومن و خداباور هر وقت در کارهایشان گرهی ایجاد می شود و یا به بن بستی در مسیر زندگیشان بر می خورند فال قرآن می گیرند و آیه های قرآن را که همان سخنان خداوندشان خطاب به آنهاست را ترجمه و تفسیر می کنند .

امام صادق ( ع) نیز در سخنی می فرماید که بر انسانها لازم و ضروری است تا هنگام سختی و گرفتاری به سراغ قرآن بروند و از آن طلب کمک کنند. البته این کار استثنایی هم دارد و به قول مثل قدیمی که می گوید «در کار خیر حاجت هیچ استخاره ای نیست» در انجام کار خیر فال قرآن گرفتن و استخاره کردن برای انسان ممنوع شده و او را به انجام این کار خیر دعوت و ترغیب کرده است.