طالع بینی ماه های ازدواج عروس وداماد

طالع بینی ماه های ازدواج عروس ودامادفال و طالع بینی
شما متولد کدام ماهید؟ آیا فردی که برای ازدواج انتخاب کرده اید با معیار های شما همخوانی دارد؟ همسر شما متولد چه ماهیست؟ طالع بینی زیر را بخوانید تا با هم بررسی کنیم که آیا اینکه متولد چه ماهی هستید بر انتخاب همسر شما می تواند تاثیر بگذارد ؟
ازدواج بزرگترنی دغدغه بسیاری از افراد است و کسانی که در شرف ازدواج اند همواره به دنبال بررسی معیار های خود برای ازدواج هستند اما طالع بینی گاهی با تمام تفکرات شما متفاوت است. آیا اینکه مثلا متولد ماه خرداد باشید تاثیری بر انتخاب همسر آینده شما دارد؟ طالع بینی ازدواج ماه ها را با هم در ادامه ببینیم.

طالع بینی ازدواج ما ه ها

فروردین با فروردین :

( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر

فروردین با اردیبهشت:

(متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد

فروردین با خرداد :

(بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش

فروردین با تیر :

( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد

فروردین با مرداد :

(خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد

فروردین با شهریور:

( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب

فروردین با مهر :

(بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

فروردین با آبان :

( بد ) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

فروردین با آذر :

( عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

فروردین با دی :

(بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند

فروردین با بهمن :

( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند

فروردین با اسفند:

( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها اردیبهشت با سایر ماه ها

اردیبهشت با فروردین : (متوسط )

ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است

اردیبهشت با اردیبهشت : ( متوسط )

نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید

اردیبهشت با خرداد : ( متوسط )

تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند

اردیبهشت با تیر : ( بسیار خوب )

خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار

اردیبهشت با مرداد : ( بسیار خوب )

عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش

اردیبهشت با شهریور : ( خوب )

جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل

اردیبهشت با مهر : ( متوسط )

اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت

اردیبهشت با آبان 🙁 خوب )

آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار

اردیبهشت با آذر : ( متوسط )

جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم

اردیبهشت با دی : ( بسیار خوب )

با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

اردیبهشت با بهمن : ( بد )

کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر

اردیبهشت با اسفند : ( خوب )

اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی خرداد با سایر ماه ها

خرداد با فروردین : ( بد )

افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم

خرداد با اردیبهشت : ( متوسط )

تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند

خرداد با خرداد : ( خوب )

مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات

خرداد با تیر : ( متوسط )

با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند

خرداد با مرداد : (بسیار خوب )

زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان

خرداد با شهریور : ( متوسط )

چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد

خرداد با مهر : ( بسیار خوب )

خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند

خرداد با آبان : ( متوسط )

برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند

خرداد با آذر : ( بسیار خوب )

سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

خرداد با دی : ( خوب )

خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

خرداد با بهمن : ( بسیار خوب )

با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر

خرداد با اسفند : ( بد )

خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگر

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها تیر با سایر ماه ها

تیر با فروردین : (متوسط )

برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد

تیر با اردیبهشت : ( بسیار خوب )

نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند

تیر با خرداد : ( متوسط )

یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی

تیر با تیر : ( خوب )

علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد

تیر با مرداد : ( خوب )

خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق

تیر با شهریور (بسیار خوب)

یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ

تیر با مهر : ( بسیار خوب)

هر دو مهربان انسان دوست و توانمند

تیر با آبان : ( متوسط )

در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند

تیر با آذر : (بد )

یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

تیر با دی : (خوب )

از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود

تیر با بهمن : ( متوسط )

ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

تیر با اسفند : ( بسیار خوب )

پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها مرداد با سایر ماه ها

مرداد با فروردین : ( خوب )

پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد

مرداد با اردیبهشت : ( بسیار خوب )

مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار

مرداد با خرداد : ( بسیار خوب )

اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت

مرداد با تیر : ( خوب )

اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنند

مرداد با مرداد :  ( خوب )

صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود

مرداد با شهریور : ( متوسط )

یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند

مرداد با مهر : (خوب )

در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

مرداد با آبان : (متوسط )

یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران

مرداد با آذر : ( متوسط )

یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

مرداد با دی (متوسط )

به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

مرداد با بهمن : (خوب )

هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

مرداد با اسفند : ( خوب )

با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها شهریور با سایر ماه ها

شهریور با فروردین : (بد )

یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب شهریور با

اردیبهشت : ( خوب )

صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت

شهریور با خرداد : (متوسط )

یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص

شهریور با تیر : ( بسیار خوب )

در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان

شهریور با مرداد : ( متوسط )

نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند

شهریور با شهریور : ( بسیار خوب )

هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند

شهریور با مهر : ( خوب )

مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا

شهریور با آبان : ( متوسط )

جسور و بی پروا.سرشار از انرژی و بلند پرواز

شهریور با آذر : ( بد ) تنوع

طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

شهریور با دی : ( خوب )

یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

شهریور با بهمن : ( متوسط )

چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد

شهریور با اسفند ( خوب )

بسیار با صبرو حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی مهر با سایر ماه ها

مهر با فروردین : (بسیار خوب )

خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

مهر با اردیبهشت : ( خوب )

انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند

مهر با خرداد : (بسیار خوب )

آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند

مهر با تیر : ( بسیار خوب )

اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا

مهر با مرداد : ( خوب )

در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

مهر با شهریور : ( خوب )

پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند

مهر با مهر : ( خوب )

به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشند

مهر با آبان : ( متوسط )

اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند

مهر با آذر : ( بسیار خوب )

دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند

مهر با دی : ( متوسط )

نسبتا خودرای بلندپرواز.ممکن است با مشکل روبرو شوند

مهر با بهمن : ( بد )

پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش

مهر با اسفند : (بسیار خوب )

پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی آبان با سایر ماه ها

آبان با فروردین : ( بد )

آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

آبان با اردیبهشت : ( خوب )

آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری

آبان با خرداد : (متوسط )

برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند

طالع بینی ازدواج ماه ها

سرنوشت و طالع بینی ازدواج ماه ها

آبان با تیر : (متوسط )

در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند

آبان با مرداد : ( متوسط )

یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران

آبان با شهریور : ( متوسط )

جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز

آبان با مهر : ( متوسط )

اگرچه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند

آبان با آبان : ( بد )

مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات

آبان با آذر : ( متوسط )

یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

آبان با دی : ( بد )

هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

آبان با بهمن : ( بد )

یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

آبان با اسفند : (بد )

یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها آذر با سایر ماه ها

آذر با فروردین : (عالی )

کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

آذر با اردیبهشت : (متوسط )

جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم

آذر با خرداد: ( بسیار خوب )

سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

آذر با تیر: ( بد )

یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

آذر با مرداد : (متوسط )

یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

آذر با شهریور: (بد )

تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

آذر با مهر : ( بسیار خوب )

دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشد

آذر با آبان : ( متوسط )

یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

آذر با آذر: ( بسیار خوب )

پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی

آذر با دی : ( متوسط )

خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند

آذر با بهمن : ( بسیار خوب )

از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

آذر با اسفند :

( متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی دی با سایر ماه ها

دی با فروردین : (بد )

تفاهم چندانی با هم ندارند.مرموز و محافظه کار می باشند

دی با اردیبهشت : ( بسیار خوب)

با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

دی با خرداد : ( خوب )

خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

دی با تیر : (خوب )

از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند

طالع بینی ازدواج ماه ها

نتایج و طالع بینی ازدواج ماه ها

دی با مرداد : (متوسط )

به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

دی با شهریور : ( خوب )

یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

دی با مهر : ( متوسط )

نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشند

دی با آبان : ( بد )

هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

دی با آذر : ( متوسط )

خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند

دی با دی : (متوسط )

خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود

دی با بهمن : ( متوسط )

یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

دی با اسفند : ( متوسط )

یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها بهمن با سایر ماه ها

بهمن با فروردین : ( بد )

سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند

بهمن با اردیبهشت : ( بد)

کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر

بهمن با خرداد : ( بسیار خوب )

با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر

بهمن با تیر : ( متوسط )

ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

بهمن با مرداد : ( خوب )

هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

بهمن با شهریور : ( متوسط )

چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد

بهمن با مهر : ( بد )

پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش

بهمن با آبان : ( بد )

یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

بهمن با آذر : ( بسیار خوب )

از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

بهمن با دی : (متوسط )

یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

بهمن با بهمن : ( خوب )

پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف

بهمن با اسفند : (خوب)

یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها اسفند با سایر ماه ها

اسفند با فروردین : ( متوسط)

با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

اسفند با اردیبهشت : ( خوب )

اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

اسفند با خرداد : (بد )

خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر

اسفند با تیر : ( بسیار خوب )

پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل

اسفند با مرداد : (خوب )

هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

اسفند با شهریور : ( خوب )

بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشوند

اسفند با مهر : ( بسیار خوب )

پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

اسفند با آبان : ( بد )

یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی

اسفند با آذر : ( متوسط)

یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد

اسفند با دی : ( متوسط )

یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

اسفند با بهمن : ( خوب )

یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

اسفند با اسفند : ( بد )

به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.

راسخون

2018-07-01 / گردآوری:

نو عروس

دکتر طاهری

مسابقه گردشگری

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
طالع بینی سال ۲۰۱۹ برای متولدین ماه های سالطالع بینی سال ۲۰۱۹ برای متولدین ماه های سال
بررسی شخصیت افراد جذاب و دوستداشتنیبررسی شخصیت افراد جذاب و دوستداشتنی
غزل شماره ۳۱۷ حافظ : فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادمغزل شماره ۳۱۷ حافظ : فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
راه های موفقیت آمیز، رسیدن به رویا هایتانراه های موفقیت آمیز، رسیدن به رویا هایتان
خصوصیات عدد هشت (۸)خصوصیات عدد هشت (۸)
غزل شماره ۳۴۵ حافظ : بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنمغزل شماره ۳۴۵ حافظ : بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم
غزل شماره ۳۶۴ حافظ : ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایمغزل شماره ۳۶۴ حافظ : ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم
غزل شماره ۳۴۰ حافظ : من که از آتش دل چون خم می در جوشمغزل شماره ۳۴۰ حافظ : من که از آتش دل چون خم می در جوشم
شخصیت شناسی از روی فرم بینی که شما را شگفت زده می کندشخصیت شناسی از روی فرم بینی که شما را شگفت زده می کند
غزل شماره ۱۳۲ حافظ : به آب روشن می عارفی طهارت کردغزل شماره ۱۳۲ حافظ : به آب روشن می عارفی طهارت کرد
شخصیت شناسی با آدامسی که می جویدشخصیت شناسی با آدامسی که می جوید
فال و طالع بینی براساس ادویه ماه تولد!فال و طالع بینی براساس ادویه ماه تولد!
غزل شماره ۲۴۶ حافظ : عید است و آخر گل و یاران در انتظارغزل شماره ۲۴۶ حافظ : عید است و آخر گل و یاران در انتظار
تست جالب شخصیت شناسی، ایا شما متعصب هستید؟؟تست جالب شخصیت شناسی، ایا شما متعصب هستید؟؟
غزل شماره ۳۵۹ حافظ : خرم آن روز کز این منزل ویران برومغزل شماره ۳۵۹ حافظ : خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
غزل شماره ۳۶۷ حافظ : فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیمغزل شماره ۳۶۷ حافظ : فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم
غزل شماره ۳۳۶ حافظ : مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزمغزل شماره ۳۳۶ حافظ : مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
غزل شماره ۳۷۲ حافظ : بگذار تا ز شارع میخانه بگذریمغزل شماره ۳۷۲ حافظ : بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم
غزل شماره ۳۵۵ حافظ : حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینمغزل شماره ۳۵۵ حافظ : حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم
طالع بینی از روی حروف اول اسم !!طالع بینی از روی حروف اول اسم !!
غزل شماره ۱۲۳ حافظ : مطرب عشق عجب ساز و نوایی داردغزل شماره ۱۲۳ حافظ : مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
غزل شماره ۱۳۳ حافظ : صوفی نهاد دام و سر حقه باز کردغزل شماره ۱۳۳ حافظ : صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
تست خودافشاگری در روانشناسیتست خودافشاگری در روانشناسی
غزل شماره ۱۳۱ حافظ : بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کردغزل شماره ۱۳۱ حافظ : بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
غزل شماره ۳۵۸ حافظ : غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینمغزل شماره ۳۵۸ حافظ : غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم
داستان ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید!داستان ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید!
غزل شماره ۱۲۷ حافظ : روشنی طلعت تو ماه نداردغزل شماره ۱۲۷ حافظ : روشنی طلعت تو ماه ندارد
غزل شماره ۲۴۳ حافظ : بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنیدغزل شماره ۲۴۳ حافظ : بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
فال و پیشگویی های کهن در مورد عشقفال و پیشگویی های کهن در مورد عشق
غزل شماره ۳۶۱ حافظ : آن که پامال جفا کرد چو خاک راهمغزل شماره ۳۶۱ حافظ : آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم