طالع بینی ماه های ازدواج عروس وداماد

طالع بینی ماه های ازدواج عروس ودامادفال و طالع بینی
شما متولد کدام ماهید؟ آیا فردی که برای ازدواج انتخاب کرده اید با معیار های شما همخوانی دارد؟ همسر شما متولد چه ماهیست؟ طالع بینی زیر را بخوانید تا با هم بررسی کنیم که آیا اینکه متولد چه ماهی هستید بر انتخاب همسر شما می تواند تاثیر بگذارد ؟
ازدواج بزرگترنی دغدغه بسیاری از افراد است و کسانی که در شرف ازدواج اند همواره به دنبال بررسی معیار های خود برای ازدواج هستند اما طالع بینی گاهی با تمام تفکرات شما متفاوت است. آیا اینکه مثلا متولد ماه خرداد باشید تاثیری بر انتخاب همسر آینده شما دارد؟ طالع بینی ازدواج ماه ها را با هم در ادامه ببینیم.

طالع بینی ازدواج ما ه ها

فروردین با فروردین :

( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر

فروردین با اردیبهشت:

(متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد

فروردین با خرداد :

(بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش

فروردین با تیر :

( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد

فروردین با مرداد :

(خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد

فروردین با شهریور:

( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب

فروردین با مهر :

(بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

فروردین با آبان :

( بد ) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

فروردین با آذر :

( عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

فروردین با دی :

(بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند

فروردین با بهمن :

( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند

فروردین با اسفند:

( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها اردیبهشت با سایر ماه ها

اردیبهشت با فروردین : (متوسط )

ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است

اردیبهشت با اردیبهشت : ( متوسط )

نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید

اردیبهشت با خرداد : ( متوسط )

تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند

اردیبهشت با تیر : ( بسیار خوب )

خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار

اردیبهشت با مرداد : ( بسیار خوب )

عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش

اردیبهشت با شهریور : ( خوب )

جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل

اردیبهشت با مهر : ( متوسط )

اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت

اردیبهشت با آبان 🙁 خوب )

آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار

اردیبهشت با آذر : ( متوسط )

جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم

اردیبهشت با دی : ( بسیار خوب )

با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

اردیبهشت با بهمن : ( بد )

کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر

اردیبهشت با اسفند : ( خوب )

اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی خرداد با سایر ماه ها

خرداد با فروردین : ( بد )

افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم

خرداد با اردیبهشت : ( متوسط )

تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند

خرداد با خرداد : ( خوب )

مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات

خرداد با تیر : ( متوسط )

با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند

خرداد با مرداد : (بسیار خوب )

زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان

خرداد با شهریور : ( متوسط )

چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد

خرداد با مهر : ( بسیار خوب )

خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند

خرداد با آبان : ( متوسط )

برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند

خرداد با آذر : ( بسیار خوب )

سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

خرداد با دی : ( خوب )

خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

خرداد با بهمن : ( بسیار خوب )

با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر

خرداد با اسفند : ( بد )

خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگر

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها تیر با سایر ماه ها

تیر با فروردین : (متوسط )

برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد

تیر با اردیبهشت : ( بسیار خوب )

نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند

تیر با خرداد : ( متوسط )

یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی

تیر با تیر : ( خوب )

علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد

تیر با مرداد : ( خوب )

خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق

تیر با شهریور (بسیار خوب)

یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ

تیر با مهر : ( بسیار خوب)

هر دو مهربان انسان دوست و توانمند

تیر با آبان : ( متوسط )

در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند

تیر با آذر : (بد )

یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

تیر با دی : (خوب )

از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود

تیر با بهمن : ( متوسط )

ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

تیر با اسفند : ( بسیار خوب )

پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها مرداد با سایر ماه ها

مرداد با فروردین : ( خوب )

پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد

مرداد با اردیبهشت : ( بسیار خوب )

مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار

مرداد با خرداد : ( بسیار خوب )

اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت

مرداد با تیر : ( خوب )

اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنند

مرداد با مرداد :  ( خوب )

صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود

مرداد با شهریور : ( متوسط )

یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند

مرداد با مهر : (خوب )

در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

مرداد با آبان : (متوسط )

یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران

مرداد با آذر : ( متوسط )

یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

مرداد با دی (متوسط )

به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

مرداد با بهمن : (خوب )

هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

مرداد با اسفند : ( خوب )

با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها شهریور با سایر ماه ها

شهریور با فروردین : (بد )

یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب شهریور با

اردیبهشت : ( خوب )

صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت

شهریور با خرداد : (متوسط )

یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص

شهریور با تیر : ( بسیار خوب )

در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان

شهریور با مرداد : ( متوسط )

نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند

شهریور با شهریور : ( بسیار خوب )

هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند

شهریور با مهر : ( خوب )

مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا

شهریور با آبان : ( متوسط )

جسور و بی پروا.سرشار از انرژی و بلند پرواز

شهریور با آذر : ( بد ) تنوع

طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

شهریور با دی : ( خوب )

یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

شهریور با بهمن : ( متوسط )

چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد

شهریور با اسفند ( خوب )

بسیار با صبرو حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی مهر با سایر ماه ها

مهر با فروردین : (بسیار خوب )

خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

مهر با اردیبهشت : ( خوب )

انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند

مهر با خرداد : (بسیار خوب )

آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند

مهر با تیر : ( بسیار خوب )

اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا

مهر با مرداد : ( خوب )

در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

مهر با شهریور : ( خوب )

پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند

مهر با مهر : ( خوب )

به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشند

مهر با آبان : ( متوسط )

اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند

مهر با آذر : ( بسیار خوب )

دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند

مهر با دی : ( متوسط )

نسبتا خودرای بلندپرواز.ممکن است با مشکل روبرو شوند

مهر با بهمن : ( بد )

پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش

مهر با اسفند : (بسیار خوب )

پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی آبان با سایر ماه ها

آبان با فروردین : ( بد )

آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

آبان با اردیبهشت : ( خوب )

آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری

آبان با خرداد : (متوسط )

برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند

طالع بینی ازدواج ماه ها

سرنوشت و طالع بینی ازدواج ماه ها

آبان با تیر : (متوسط )

در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند

آبان با مرداد : ( متوسط )

یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران

آبان با شهریور : ( متوسط )

جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز

آبان با مهر : ( متوسط )

اگرچه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند

آبان با آبان : ( بد )

مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات

آبان با آذر : ( متوسط )

یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

آبان با دی : ( بد )

هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

آبان با بهمن : ( بد )

یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

آبان با اسفند : (بد )

یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها آذر با سایر ماه ها

آذر با فروردین : (عالی )

کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

آذر با اردیبهشت : (متوسط )

جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم

آذر با خرداد: ( بسیار خوب )

سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

آذر با تیر: ( بد )

یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

آذر با مرداد : (متوسط )

یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

آذر با شهریور: (بد )

تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

آذر با مهر : ( بسیار خوب )

دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشد

آذر با آبان : ( متوسط )

یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

آذر با آذر: ( بسیار خوب )

پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی

آذر با دی : ( متوسط )

خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند

آذر با بهمن : ( بسیار خوب )

از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

آذر با اسفند :

( متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی دی با سایر ماه ها

دی با فروردین : (بد )

تفاهم چندانی با هم ندارند.مرموز و محافظه کار می باشند

دی با اردیبهشت : ( بسیار خوب)

با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

دی با خرداد : ( خوب )

خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

دی با تیر : (خوب )

از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند

طالع بینی ازدواج ماه ها

نتایج و طالع بینی ازدواج ماه ها

دی با مرداد : (متوسط )

به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

دی با شهریور : ( خوب )

یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

دی با مهر : ( متوسط )

نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشند

دی با آبان : ( بد )

هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

دی با آذر : ( متوسط )

خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند

دی با دی : (متوسط )

خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود

دی با بهمن : ( متوسط )

یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

دی با اسفند : ( متوسط )

یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها بهمن با سایر ماه ها

بهمن با فروردین : ( بد )

سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند

بهمن با اردیبهشت : ( بد)

کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر

بهمن با خرداد : ( بسیار خوب )

با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر

بهمن با تیر : ( متوسط )

ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

بهمن با مرداد : ( خوب )

هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

بهمن با شهریور : ( متوسط )

چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد

بهمن با مهر : ( بد )

پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش

بهمن با آبان : ( بد )

یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

بهمن با آذر : ( بسیار خوب )

از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

بهمن با دی : (متوسط )

یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

بهمن با بهمن : ( خوب )

پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف

بهمن با اسفند : (خوب)

یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

طالع بینی ازدواج ماه ها اسفند با سایر ماه ها

اسفند با فروردین : ( متوسط)

با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

اسفند با اردیبهشت : ( خوب )

اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

اسفند با خرداد : (بد )

خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر

اسفند با تیر : ( بسیار خوب )

پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل

اسفند با مرداد : (خوب )

هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

اسفند با شهریور : ( خوب )

بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشوند

اسفند با مهر : ( بسیار خوب )

پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

اسفند با آبان : ( بد )

یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی

اسفند با آذر : ( متوسط)

یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد

اسفند با دی : ( متوسط )

یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

اسفند با بهمن : ( خوب )

یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

اسفند با اسفند : ( بد )

به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.

راسخون

2018-07-01 / گردآوری:

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویچارخونه
طالع بینی سال ۲۰۱۹ برای متولدین ماه های سالطالع بینی سال ۲۰۱۹ برای متولدین ماه های سال
پیش بینی شخصیت از روی ظاهر بدنپیش بینی شخصیت از روی ظاهر بدن
غزل شماره ۲۴۹ حافظ : ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیارغزل شماره ۲۴۹ حافظ : ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
غزل شماره ۳۳۶ حافظ : مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزمغزل شماره ۳۳۶ حافظ : مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
غزل شماره ۲۴۵ حافظ : الا ای طوطی گویای اسرارغزل شماره ۲۴۵ حافظ : الا ای طوطی گویای اسرار
غزل شماره ۵۷ حافظ : آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوستغزل شماره ۵۷ حافظ : آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست
غزل شماره ۳۵۵ حافظ : حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینمغزل شماره ۳۵۵ حافظ : حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم
داستان ضرب المثل از هفت خان رستم گذشتهداستان ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته
داستان ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید!داستان ضرب المثل درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید!
غزل شماره ۳۱۷ حافظ : فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادمغزل شماره ۳۱۷ حافظ : فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
غزل شماره ۳۴۰ حافظ : من که از آتش دل چون خم می در جوشمغزل شماره ۳۴۰ حافظ : من که از آتش دل چون خم می در جوشم
بگو روتختی ات چه رنگی است تا بگویم کیستی!بگو روتختی ات چه رنگی است تا بگویم کیستی!
غزل شماره ۳۵۰ حافظ : به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنمغزل شماره ۳۵۰ حافظ : به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
غزل شماره ۱۳۵ حافظ : چو باد عزم سر کوی یار خواهم کردغزل شماره ۱۳۵ حافظ : چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد
داستان ضرب المثل خواندنی ، اگر پیش همه شرمنده ام پیش دزده رو سفیدمداستان ضرب المثل خواندنی ، اگر پیش همه شرمنده ام پیش دزده رو سفیدم
غزل شماره ۱۲۵ حافظ : شاهد آن نیست که مویی و میانی داردغزل شماره ۱۲۵ حافظ : شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد
غزل شماره ۳۵۲ حافظ : روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنمغزل شماره ۳۵۲ حافظ : روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم
غزل شماره ۵۵ حافظ : خم زلف تو دام کفر و دین استغزل شماره ۵۵ حافظ : خم زلف تو دام کفر و دین است
غزل شماره ۲۴۲ حافظ : بیا که رایت منصور پادشاه رسیدغزل شماره ۲۴۲ حافظ : بیا که رایت منصور پادشاه رسید
غزل شماره ۱۲۲ حافظ : هر آن که جانب اهل خدا نگه داردغزل شماره ۱۲۲ حافظ : هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
غزل شماره ۵۶ حافظ : دل سراپرده محبت اوستغزل شماره ۵۶ حافظ : دل سراپرده محبت اوست
شخصیت شناسی بر اساس علاقه به نوع و طعم قهوهشخصیت شناسی بر اساس علاقه به نوع و طعم قهوه
داستان ضرب المثل جالب ، شتر دیدی ، ندیدیداستان ضرب المثل جالب ، شتر دیدی ، ندیدی
غزل شماره ۲۴۱ حافظ : معاشران ز حریف شبانه یاد آریدغزل شماره ۲۴۱ حافظ : معاشران ز حریف شبانه یاد آرید
غزل شماره ۲۴۷ حافظ : صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدارغزل شماره ۲۴۷ حافظ : صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
غزل شماره ۵۸ حافظ : سر ارادت ما و آستان حضرت دوستغزل شماره ۵۸ حافظ : سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
غزل شماره ۱۲۳ حافظ : مطرب عشق عجب ساز و نوایی داردغزل شماره ۱۲۳ حافظ : مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
غزل شماره ۳۶۴ حافظ : ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایمغزل شماره ۳۶۴ حافظ : ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم
غزل شماره ۲۵۰ حافظ : روی بنمای و وجود خودم از یاد ببرغزل شماره ۲۵۰ حافظ : روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
غزل شماره ۵۹ حافظ : دارم امید عاطفتی از جناب دوستغزل شماره ۵۹ حافظ : دارم امید عاطفتی از جناب دوست
فال کارت ( فال احساس )فال کارت ( فال احساس )
یکی از معروف ترین روش های طالع بینی گرفتن فال با پاسور است. پاسور به شدت مورد استقبال افرادی که به طالع بینی اعتقاد دارند قرار گرفته است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
آرشیو برنامه های خارجی و ایرانی - داغ داغ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
فال جالب و پیشگویی برای ازدواج
غزل شماره ۴۳۵ حافظ : با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
غزل شماره ۴۳۴ حافظ : ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
غزل شماره ۴۳۳ حافظ : ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی
غزل شماره ۴۳۲ حافظ : مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
غزل شماره ۴۳۱ حافظ : لبش می‌بوسم و در می‌کشم می
غزل شماره ۴۳۰ حافظ : به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می
غزل شماره ۴۲۹ حافظ : ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می
غزل شماره ۴۲۸ حافظ : سحرگاهان که مخمور شبانه
غزل شماره ۴۲۷ حافظ : چراغ روی تو را شمع گشت پروانه
غزل شماره ۴۲۶ حافظ : از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه
غزل شماره ۴۲۵ حافظ : دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده
غزل شماره ۴۲۴ حافظ : از من جدا مشو که توام نور دیده‌ای
غزل شماره ۴۲۳ حافظ : دوش رفتم به در میکده خواب آلوده
غزل شماره ۴۲۲ حافظ : ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای
غزل شماره ۴۲۱ حافظ : در سرای مغان رفته بود و آب زده
غزل شماره ۴۲۰ حافظ : ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه
غزل شماره ۴۱۹ حافظ : وصال او ز عمر جاودان به
غزل شماره ۴۱۸ حافظ : گر تیغ بارد در کوی آن ماه
غزل شماره ۴۱۷ حافظ : عیشم مدام است از لعل دلخواه
غزل شماره ۴۱۶ حافظ : خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه
غزل شماره ۴۱۵ حافظ : ای پیک راستان خبر یار ما بگو
آدمهای قد بلند موفق ترند یا قد کوتاه !! (شخصیت شناسی)
داستان ضرب المثل حلوای لن ترانی ، تا نخوری ندانی
غزل شماره ۴۱۴ حافظ : گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو
غزل شماره ۴۱۳ حافظ : خط عذار یار که بگرفت ماه از او
غزل شماره ۴۱۲ حافظ : مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو
غزل شماره ۴۱۱ حافظ : تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو
غزل شماره ۴۱۰ حافظ : ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو
غزل شماره ۴۰۹ حافظ : ای خونبهای نافه چین خاک راه تو
غزل شماره ۴۰۸ حافظ : ای آفتاب آینه دار جمال تو
غزل شماره ۴۰۷ حافظ : مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
غزل شماره ۴۰۶ حافظ : گفتا برون شدی به تماشای ماه نو
غزل شماره ۴۰۵ حافظ : به جان پیر خرابات و حق صحبت او
غزل شماره ۴۰۴ حافظ : می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه
فال کارت ( فال احساس )
فال کارت ( فال احساس )
فال جالب و پیشگویی برای ازدواج
فال جالب و پیشگویی برای ازدواج
غزل شماره ۴۳۵ حافظ : با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
غزل شماره ۴۳۵ حافظ : با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
غزل شماره ۴۳۴ حافظ : ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
غزل شماره ۴۳۴ حافظ : ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
غزل شماره ۴۳۳ حافظ : ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی
غزل شماره ۴۳۳ حافظ : ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی
غزل شماره ۴۳۲ حافظ : مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
غزل شماره ۴۳۲ حافظ : مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
غزل شماره ۴۳۱ حافظ : لبش می‌بوسم و در می‌کشم می
غزل شماره ۴۳۱ حافظ : لبش می‌بوسم و در می‌کشم می
غزل شماره ۴۳۰ حافظ : به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می
غزل شماره ۴۳۰ حافظ : به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می