سیمای امام زمان (عج )

سیمای امام زمان (عج ) چهره ها
صورت حضرت در روایات در وصف چهره و صورت حضرت مهدى (ع) چنین آمده است: سیمایى چون ماه تابان دارد و چهره اش گرد و درخشان است.(۱) پیشانى باز و نورانى، بینى کشیده و باریک دارد (۲) چهره ای چون دینار گرد وگلگون است.(۳) دیدگانش سرمه کشیده، محاسن مبارکش پر مو و برگونه راست او […]
صورت حضرت در روایات در وصف چهره و صورت حضرت مهدى (ع) چنین آمده است: سیمایى چون ماه تابان دارد
و چهره اش گرد و درخشان است.
(۱) پیشانى باز و نورانى، بینى کشیده و باریک دارد (۲) چهره ای چون دینار گرد وگلگون است.
(۳) دیدگانش سرمه کشیده، محاسن مبارکش پر مو و برگونه راست او خالى جذاب است.
(۴) ۱٫
بحار الانوار ج۵۰ ص ۷۸ منتخب الاثرص ۱۸۵٫
۲٫
کشف الغمه ج ۳ ص ۲۵۹ بحار الانوار ج ۵۱ ص ۸۰ و ۹۰٫
۳٫
بحار الانوار ج ۱ ۵ ص ۷۷ الزام الناصب ص ۱۳۹٫
۴٫
کشف الغمه ج ۳ ص ۲۶۰٫
——————————————— قد و قامت حضرت در وصف قد و قامت حضرت مهدى(ع) آمده است: راست قامت است، اما نه دراز
قد.
(۱) قد مبارکش مانند شاخه درخت بان که سروقدان را به آن تشبیه مى کنند و یا چوب ریحان است.
(۲) ۱٫
الزام الناصب ص ۱۳۸٫
۲٫
روزگار رهایی ج۱ ص۱۶۹٫
—————————————————- اندام حضرت(ع) ابو بصیر می گوید به امام صادق(ع) گفتم: از پدر شماشنیده ام که امام زمان(ع) سینه اى
گشاده وکتف هایى باز و عریض دارد.
حضرت فرمود: ای ابا محمد پدرم زره پیامبر(ص) را پوشید، ولى برایش بلند بود، به طورى که بر زمین مى
رسید.
من نیز آن را پوشیدم، ولى بر قامتم بلند بود، ولى آن زره بر قامت حضرت قائم(ع) چنان مناسب واندازه
است که بر بدن رسول خدا(ص) اندازه بود و قسمت پایین آن زره کوتاه است، به طورى که هر بیننده
گمان می کند، اطراف آن را گره زد ه اند.
(۱) ریان بن صلت می گوید: به امام رضا (ع) عرض کردم: آیا شما صاحب امر هستید؟ فرمود: من امام
وصاحب امر هستم، ولى نه آن صاحب امرى که زمین را از عدل وداد پر می کند.
حضرت قائم کسى است که وقتى ظهور می کند، در سن پیران است، ولى به نظر جوان مى آید.
اندامى قوى وتنومند دارد به طورى که اگر دست را به سوى بزرگترین درخت دراز کند، آن را از ریشه
بیرون مى آورد و اگر میان کوه ها فریاد برآورد، صخره ها را مى شکند واز جا کنده مى شود.(۲)
پیامبر(ص) فرمود: او از فرزندان من است، اندامش چونان مردان بنى اسرائیل سخت وستبر است.
(۳) در دیگر روایات آمده است: راست قامت است ولى نه دراز قد، چهار شانه است ولى نه کوتوله ،خلقت
او معتدل است.
شکمى چاق، ران هایى پرگوشت و اندامى متناسب دارد .
(۴) ۱٫
بحار الانوار ج۱۵۲ ص ۳۱۹ ، اثبات الهداه ج ۳ ص ۴۴۰ و ۵۲۰٫
۲٫
کمال الدین ج ۲ ص ۴۸، اعلام الوری ص ۴۰۷ ، کشف الغمه ج ۳ ص۳۱۴٫
۳٫
ملاحم ابن طاووس ص ۱۴۲٫
۴٫
روزگار رهایی ج ۱ ص ۱۲۱ ———————————————— ابروهاى حضرت در روایات در وصف ابروهاى حضرت مهدى (ع) چنین آمده است:
ابروهایش به طرف صورتش فرو هشته است.
(۱) ابروهایى کشیده دارد.
(۲) ابروانى به هم رسیده دارد.
(۳) ۱٫
الزام الناصب ص ۱۳۸٫
۲٫
همان ص ۱۳۸٫
۳٫
همان ص ۱۳۸٫
———————————— پیشانى حضرت روایات ، نشانى حضرت مهدى (ع) را چنین توصیف کرده است: پیشانى باز و درخشان.
————————————– چشمان حضرت در وصف چشمان حضرت آمده است: دیدگانى مشکى و سرمه کشیده دارد.
(۱) و از شب زنده دارى فرو رفته است.(۲) ۱٫
کشف الغمه ج۳ ص ۲۶۰ و۲۷۶ ، منتخب الاثر ۱۶۶ ، بحار الانوار ج ۵۲ ص ۵۱٫
۲٫
الزام الناصب ص ۳۸۱۰٫
—————————————— رنگ چهره حضرت در روایات رنگ چهره حضرت مهدى (ع) چنین آمده است: رنگش عربى گندم گون است .
(۱) هاله اى از نور او را احاطه کرده است.
(۲) صورتى نقره فام و چهره اى گلگون دارد.
(۳) ۱٫منتخب الاثر ص ۱۸۵بحار الانوار ج ۵۰ ص۷۸٫
۲٫
کشف الغمه ج ۳ ص ۲۵۹ و۲۶۹ منتخب الاثر ص۱۴۷٫
۳٫
منتخب الاثر ص۱۵۷ بحار الانوار ج ۵۱ ص۳۵٫
—————————- گونه حضرت در روایات آمده است که برگونه راست حضرت قائم (ع) خالى جذاب وجود دارد .
(۱) مانند دانه مشک که بر قطعه عنبر سائیده باشند.
(۲) ۱٫
کشف الغمه ج ۳ ص ۲۶۰ ، منتخب الاثر ص۱۶۶ ، ینابیع الموده ج ۳ ص ۳۵٫
۲٫
الزام النا صب ص ۱۳۸ ، الامام المهدى ص۳۳۷٫
————————————- محاسن حضرت در روایات آمده است: محاسن ریش(ع) مبارکش پر مو و مشکى است (۱) ۱٫
کشف الغمه ج ۳ ص۲۶۰ و۲۷۶، منتخب الاثر ص ۱۶۶، بحارالانوار ج۵۱ ص ۳۶٫
—————————————– دندان حضرت در روایات درباره دندان هاى حضرت چنین آمده است: دندان هایش چون شانه ظریف، منظم وجدا از
هم است.
(۱) دندان هایى شفاف دارد.
(۲) دندان هاى ثنایایش براق و از هم جدا است .
(۳) ۱٫
بحار الانوار ج ۱۵ ص ۷۷ ، کشف الغمه ج ۳ ص ۲۶۰ و ۲۷۷٫
۲٫
غیبه نعمانى ص ۱۴۱، منتخب الاثر ص ۱۵۰٫
۳٫منتخب الاثرص ۱۶۵٫
———————————– علامت پشت در پشت مبارک رسول خدا(ص) علامتى بودکه آن را ختم نبوت گویند.
حضرت مهدى (ع) نیز علامتى در پشت دارد مانند علامت پشت مبارک رسول خدا(ص) که برخى از آن به ختم
وصایت تعبیر کرده اند.
(۱) ۱٫
نجم الثاقب باب سوم.
——————————————- شمایل حضرت صفات ومشخصات حضرت مهدى (ع) که در احادیث وروایات آمده بسیار است .
مرحوم مجلسى درکتاب غیبت شیخ طوسى از امام باقر(ع) نقل مى کند که امیر المؤمنین (ع) در منبر فرمود: مردى
از دودمان من، در آخر الزمان ظهور مى کند که رنگش سفید مایل به سرخى وشکمش عریض، ران هایش پهن،
استخوان شانه هایش درشت و در پشت وى دو خال است: یکى به رنگ پوست بدنش و دیگرى شبیه خال
پیامبر(ص) است .
دو نام دارد: یکى مخفى ودیگرى ظاهر، نامى که مخفى است احمد ونامى که ظاهر است محمد مى باشد.(۱) روزى
امیرالمؤمنین (ع) نگاهى به امام حسین (ع) کرد و فرمود: این پسر من آقاست، چنان که پیغمبر نیز او را
آقا نامید، خداوند از دودمان او مردى همنام پیغمبر(ص) به وجود آورد که در خوى وسیرت مانند خود آن حضرت
است.
پیشانى اش باز، بینى اش کشیده، میان برآمده، شکمش فربه، ران هایش پرگوشت ودر ران راستش خالى است ومیان دندان
هاى ثنایایش باز ست….
(۲) درکتاب فصول المهمَه آمده است: مهدى موعود جوانى متوسط القامه، نیکورو و خوش موى است موى سرش بر روى
دوش هایش ریخته است.
بینى اش باریک و پیشانى اش باز است……
(۳) از جمله خصایص حضرت آن است که گذشت زمان باعث پیرى او نمى شود، لذا وقتى ظهور مى کند
با آن که سن مبارک اوسال ها از هزارگذشته، به صورت مردى چهل ساله ظاهر می شود.
(۴) به هر حال اوصافى وخصوصیاتى که براى آن حضرت بیان شده، مشخصاتى است که جز برآن شخصِ خاص امام
دوازدهم، یگانه فرزند امام حسن عسکرى (ع) بر احدى قابل انطباق نیست، لذا بطلان دعاوى مدعیان مهدویت با توجه به
این نشانه ها آشکار است.
۱٫
بحار الانوار ج ۵۱ باب ۴ حدیث ۴٫
۲٫
همان حدیث ۱۹٫
۳٫
سیماى آفتاب حبیب الله طاهری ص ۵۵٫
۵٫
منتخب الاثرص ۲۸۴٫
——————————————– شنوءه منطقه اى است دریمن که قبیله ازد به آن ها منسوب است.
مردان این منطقه در زیبائى ضرب المثل هستند.(۱) رسول اکرم (ص) در حدیثى سیماى درخشان حضرت مهدى (ع) را هنگام
ظهور چنین توصیف مى فرماید: گویى مردى است از شنوءه و بر دوش او دو عبا از قطوان است .
(۲) ۱٫
روزگار رهایی ج ۱ ص ۱۲۲٫
۲٫
بحار الانوار ج۵۲ ص ۸۰ اختصاص مفید ص ۲۰۸٫
منبع : سایت منتظر
2007-08-24 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
بارانا بهادری و خاله اش نسا به همراه مادر بزرگش اکی بارانا بهادری و خاله اش نسا به همراه مادر بزرگش اکی
در این تصویر بارانا بهادری و خاله اش را در کنار هم مشاهده می کنید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
وقتی هانا پاک نیت با شیرین زبونی از مامانش ماتیک واقعی می خواد
پخت املت خوشمزه صبا راد خانم مجری به سبک هتل پنج ستاره
بهنام بانی و خواهرش با ساعد سهیلی تا دومین سالگرد ازدواج سوگل طهماسبی
آواز خوانی مانی رهنما برای همسرش صبا راد در خیابان های استانبول
تغییر چهره جالب ستاره سادات قطبی با زمان جوانی اش
مونا کرمی و خانواده اش تا تولد سروش صحت با هومن سیدی و پانته آ پناهی ها
فیلم جدید از مراسم عروسی زنده یاد مهرداد میناوند با اجازه همسرش
بازیگران سریال اپیدمی با داستان کرونا از بازیگران تا زمان پخش آن
از لیندسی لوهان و نامزدی با پسر عرب تا موفقیت جدید سلنا گومز
عکس های عروسی سلما ارگچ بازیگر ترک فیلم سینمایی «مست عشق»
ست لباس سارا و نیکا فرقانی دوقلوی سریال پایتخت در سوئد
مدل موی عجیب رضا صادقی خواننده مشکی پوش پاپ
منوچهر هادی و دخترش سوفیا تا تیپ مهناز افشار با مینا وحید در جزیره
بازیگرانی که بعد از طلاق ازدواج مجدد کردند از آناهیتا درگاهی تا مهدی پاکدل
مریم مومن و مادرش تا خواهر نیلوفر کوخانی با الناز شاکردوست در کابل پلاک ۱۰
لباس بازیگران در اکران فیلم آتابای از الهه حصاری تا نیکی کریمی
فلایتیو