شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

آیا زوجه میتواند تمکین را منوط به دریافت مهریه کند؟

اشتراک:
تمکین منوط به دریافت مهریه خانواده
تمکین منوط به دریافت مهریه , در زمان استفاده زن از حق حبس باید گفت در صورتیکه مهریه عندالمطالبه باشد و زن مطالبه کند شوهر باید بپردازد و اگر نپردازد و زن تمکین نکرده باشد، حق حبس دارد.

تمکین منوط به دریافت مهریه

تمکین منوط به دریافت مهریه , در مورد اینکه آیا زن می تواند تمکین را مشروط به پرداخت کل اقساط
مهریه اش کند یا خیر باید بگوییم که با توجه به اینکه امروزه مهریه ها بالاست و پرداخت قسطی آن
هم سالها به طول می انجامد نمی توان برای زن مجوز عدم تمکین صادر کرد.

تمکین منوط به دریافت مهریه

به عبارتی دیگر هرگاه زوج از پرداخت یکجای مهریه ناتوان بوده و به حکم دادگاه ملزم به پرداخت مهریه
به صورت قسطی شده باشد اگر زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی داشته باشد در این صورت نمی تواند به
بهانه پرداخت مهریه تمکین نکند و اگر زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی نداشته باشد که در صورت قسط بندی
و دریافت اولین قسط، زن باید تمکین کند.

در زمان استفاده زن از حق حبس (خودداری از تمکین تا زمان دریافت مهریه) باید گفت در صورتیکه مهریه عندالمطالبه
باشد و زن مطالبه کند شوهر باید بپردازد و اگر نپردازد و زن تمکین نکرده باشد، حق حبس دارد؛ یعنی می تواند تا
پرداخت مهریه از تمکین ممانعت کند، اما اگر برای دادگاه ثابت شود که شوهر توان پرداخت نقدی مهریه را ندارد،
آن را مطابق توان مالی زوج تقسیط می کند و زوجه با دریافت اولین قسط باید تمکین کند و گرنه ناشزه است
و حق نفقه ندارد.

دادرس

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس