فال ازدواج ، کدام ازدواج موفق است ؟

اشتراک:
فال ازدواج ابجد فال و طالع بینی
حروف ابجد از مهم ترین حروفی است که همواره درباره آن شنیده ایم اما طالع بینی با یان حروف می تواند بسیار جالب باشد . شاید برای شما هم پیش آمده است که بخواهید از این حروف بیشتر بدانید.

ازدواج موضوعی مهم و اساسی است که نیاز به شناخت دقیق طرفین دارد. اما برخی افراد علاقه زیادی به طالع بینی دارند و تصور می کنند که می توانند با فال و طالع بینی همسر مورد نظر خود را بیابند. با پرشین وی  همراه باشید تا فال ازدواج ابجد را بخوانید.

طالع بینی و فال ازدواج ابجد

ولی اگر شماره های باقی مانده دو (۲) و یا چهار (۴) باشد، آن ازدواج سر نمی
گیرد و اگر هم بگیرد میمنت و سروری در آن نیست…

در این مورد یک قائده مخصوص را ارائه می‌دهیم :
هر مرد و زنی که می‌خواهند باهم ازدواج کنند، بهتر است این قائده مخصوص را در نظر داشته باشند، اسم
هر دو را بحساب (ابجد) شماره بندی کنندی و سپس شماره ها را با هم جمع نمایند و بعد پنج
پنج آن شماره ها را طرح کنند و بیندازند اگر مابقی یک (۱) یا سه (۳) یا پنج (۵) بماند،
بدانید که آن ازدواج سر می گیرد و هر دو تا آخر عمر با هم با خوشی زندگی خواهند کرد،
ولی اگر شماره های باقی مانده دو (۲) و یا چهار (۴) باشد، آن ازدواج سر نمی‌گیرد و اگر هم
بگیرد میمنت و سروری در آن نیست.

فال ازدواج ابجدفال ازدواج ابجد

(این حساب ابجد کبیر است ):
ا:(۱) ب :(۲) ج :(۳) د:(۴) ه‍:(۵) و:(۶) ز:(۷) ح :(۸) ط:(۹) ی :(۱۰) ک :(۲۰) ل :(۳۰) م :(۴۰)
ن :(۵۰) س :(۶۰) ع :(۷۰) ف :(۸۰) ص :(۹۰) ق :(۱۰۰) ر:(۲۰۰) ش :(۳۰۰) ت :(۴۰۰) ث :(۵۰۰) خ
:(۶۰۰) ذ:(۷۰۰) ض :(۸۰۰) ظ:(۹۰۰) غ :(۱۰۰۰).

فال ازدواج ابجدطالع بینی فال ازدواج ابجد

این حساب ابجد کبیر بود که برایتان نوشتیم ولی در پایان می‌نویسیم هر کاری دست خداست و هر چه خدا
بخواهد همان خواهد شد.و یقینا بدانید هر کاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی‌باشد و ما
این قائده را از کتاب ریاض الانس نوشتیم.

درباره ابجد بیشتر بدانید

حروف اَبجَد همان حروف تهجّی الف، با اَند که به قرار ذیل ترکیب یافته اند:

«اَبجَد، هَوَّز، حُطّی، کَلَمَن، سَعفَص، قَرَشَت ثَخِذ، ضَظِغ» و حساب ابجدی را این قرار است: «الف ۱ ب ۲ ج ۳ د ۴ هـ ۵ و ۶ ز ۷ ح ۸ ط ۹ ی ۱۰ ک ۲۰ ل ۳۰ م ۴۰ ن ۵۰ س ۶۰ ع ۷۰ ف۸۰ ص ۹۰ ق ۱۰۰ ر ۲۰۰ ش ۳۰۰ ت ۴۰۰ ث ۵۰۰ خ ۶۰۰ ذ ۷۰۰ ض ۸۰۰ ظ ۹۰۰ غ ۱۰۰۰»، حساب ابجدی را حساب جُمَّل نیز می گویند. (۱)
حساب ابجد در اشعار فارسی برای ساختن مادّه تاریخ بکار می رود و قاعده اش آن است که حروف کلمه یا مصراعی را که مادّه تاریخ در آن گنجانیده شده تجزیه می کنند و اعدادی را که مخصوص آن حروف است، زیر هم می نویسند و جمع می بندند. از حاصل جمع آنها، تاریخی که منظور شاعر بوده به دست می آید.

ایران ـ اسمانی

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فرادرس