طرز تهیه معجون جوانی

مشاهده : 3157
طرز تهیه معجون جوانی پزشکی
اگر شما هم به دنبال یک معجون سلامتی خوشمزه و پرخاصیت هستید ما در این مطلب قصد داریم برای شما طرز تهیه معجون جوانی سیر و لیمو را به اشتراک خواهیم گذاشت

ما در این این مطلب از پرشین وی قصد داریم  برای شما از دو ماده بسیار مفید در طبیعت لیمو ، سیر
یک معجون جوانی به اشتراک گذاریم ، سیر سرشار از آنتی بیوتیک های طبیعی است و
همچنیین لیمو سرشار از ویتامین های سی است ما در این مطلب از پرشین وی قصد داریم برای شما عزیزان
این معجون بسیار سالم آموزش دهیم تا همواره با خوردن آن از بیماری ها مصون بمانید

معجون جوانی

سرشار از فولیک اسید، ویتامین C، کلسیم، آهن، منیزیم، پتاسیم و مقدار کمی روی و ویتامین‌هایB1 ی، B2
وB3 است.اینها مواردیست که برای خواص سیر گفته میشود اما سیر اگر با لیمو مخلوط شود خواص بینظیر دیگری پیدا
میکند که در اینجا به آن اشاره میکنیم: ۱ – ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره : اﮔﺮ دﭼﺎر رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در رﮔﻬﺎی ﺑﺪن
ﺷﺪه ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز وﺟﻮد ﻧﺪارد .

زﯾـﺮا ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽ رﮔﻬﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ، ﺷﻤﺎ را آزار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .
ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ، روزی ﻧﺼﻒ اﺳﺘﮑﺎن ( ﻣﻌﺎدل ۳۰ CC )از اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﻏﻠﯿﻆ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ؛
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد .
۲ – ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ : ﺗﻌﺪاد ۳۰ ﺣﺒﻪ ی ﺳﯿﺮ را ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ۵ ﻋﺪد ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ( ﺷﯿﺮازی
) ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻗـﺒﻼ ﻫـﺴﺘﻪ ﻫﺎی آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ، در ﻫﻢ زن ( ﻣﯿﮑﺴﺮ )
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .

ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺤﺘﻮﯾـﺎت در ﻣﯿﮑـﺴﺮ ﻟـﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده وﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ( ﻧﮑﺘﻪ
ی ﻣﻬﻢ : ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ، ﯾﮏ ﺑـﺎر ﺟـﻮش ﺑﺨـﻮرد) .
ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ، آن را از ﺻﺎﻓﯽ رد ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت را داﺧـﻞ ﯾـﮏ ﺷﯿـﺸﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾـﺪ و در
ﯾﺨﭽـﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .

۳ – ﻣﺼﺮف : ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ، روزاﻧﻪ ﻧﺼﻒ اﺳﺘﮑﺎن ( ﻣﻌﺎدل ۳۰ CC ) از اﯾﻦ
ﻣﺎﯾﻊ ( ﺑـﻪ اﺧﺘﯿـﺎرﺧـﻮد ﺗﺎن ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠﯽ ) ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺳﻪ ( ۳ ) ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ی ﻃﺒﯿﻌﯽ ، اﺣﺴﺎس ﺟﻮاﻧﯽ و
ﺷﺎداﺑﯽ در ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺪﻧﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ .
ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽﻫﺎی رگ ﻫﺎی ﺑﺪن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﯾﺪ ﮐﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮔﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی
ﺧﻮد ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .

معجون جوانی

معجون جوانی

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ؛ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﯾﮏ دوره ی ﺳﻪ ﻫﻔﺘـﻪ ای ، ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫـﺸﺖ( ۸ )
روز اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ دوﻣﯿﻦ دوره ی ﻣﺼﺮف ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ای را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﯾـﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻣـﻮﺛﺮاﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﯾﻦ دوره ی درﻣﺎن ، ارزان ، ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﯽ ﺿﺮر را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .
۴ – ﺑﻮی ﺳﯿﺮ : ﺑﺎ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ، ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﯿﺮ را ﺣﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد (
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ) .

۵ – ﺧﻮاص ﺷﺮﺑﺖ : ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺮ و ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ، ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ
، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .
اﻓـﺮادی که ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮل ﺑﺪ ( LDL ) ﺑﻮده و رگ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽ دارد و ﯾـﺎ اﯾـﻦ
ﮐـﻪ ﻣـﺸﮑﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن دارﻧﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ؛ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺪون ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاب راﺣﺖ و آﺳﻮده ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ، ورزش ﭘﺮداﺧﺘﻪ ، زﯾﺮا اﻧﺴﺪاد رﮔﻬﺎی آﻧﻬﺎ ، ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮفاﯾﻦ ﻋﺼﺎره را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺶ دﻧﺪان ( دﻧﺪان ﮐﺮوﭼﻪ ) داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺟﺮم دﻧﺪان دارﻧﺪ ،
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .

در آﺧﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺮ را ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ ، در ﮐﺎﺳﻪ ای آب رﯾﺨﺘـﻪ و ﭘﺲ از
آن ﭘﻮﺳﺖ ﺳﯿﺮ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .

بیشتر بدانید از خواص سیر

سیر، به طور گسترده به عنوان طعم دهنده در غذا استفاده می شود

۱٫ سیر دارای ترکیباتی با خواص دارویی قوی است :

سیر یک گیاه از خانواده پیاز است. هر بخش یک بوته سیر را میخک می نامند.
در حدود ۱۰-۲۰ میخک در یک بوته سیر وجود دارد. سیر در بسیاری از نقاط جهان
استفاده می شود و به دلیل بوی قوی و طعم خوشمزه یک ماده محبوب در پخت و پز است.

با این حال ، در طول تاریخ باستان ، اصلی ترین کاربرد سیر از نظر سلامتی و داروهای آن بوده است.

دانشمندان اکنون می دانند که بیشتر فواید سلامتی سیر ناشی از ترکیبات گوگرد
است که در هنگام خرد شدن یک میخک سیر ایجاد می شود. شاید مشهورترین
آن معروف به آلیسین باشد. با این حال ، آلیسین یک ترکیب ناپایدار است که فقط به طور خلاصه در سیر تازه وجود دارد.

ترکیبات دیگری که ممکن است در مزایای سلامتی سیر نقش داشته باشند عبارتند از:
دیالیل دی سولفید و اس-آلل سیستئین. ترکیبات گوگرد حاصل از سیر از دستگاه
گوارش وارد بدن شده و در تمام بدن پخش می کند ، جایی که اثرات بیولوژیکی قوی خود را اعمال می کند.

۲٫ سیر بسیار مغذی است اما کالری کمی دارد :

یک میخک (۳ گرم) سیر خام حاوی:

منگنز: ۲٪ از ارزش روزانه (DV)

ویتامین B6 : 2٪ از DV

ویتامین C:  ۱٪ DV

سلنیوم: ۱٪ DV

فیبر: ۰٫۰۶ گرم

سیر ولیمو

معجون جوانی

مقادیر قابل توجهی کلسیم ، مس ، پتاسیم ، فسفر ، آهن و ویتامین B1

این دارای ۴٫۵ کالری ، ۰٫۲ گرم پروتئین و ۱ گرم کربوهیدرات است.

سیر همچنین حاوی مقادیر کمی از مواد مغذی دیگر است. در حقیقت ، تقریباً همه چیز مورد نیاز شما را شامل می شود.

سیر تأثیر قابل توجهی در کاهش فشار خون در افراد دارای فشار خون بالا دارد

۳٫ سیر می تواند با بیماری از جمله سرماخوردگی مبارزه کند :

مکمل های سیر برای تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن شناخته شده است.

یک مطالعه بزرگ ۱۲ هفته ای نشان داد که یک مکمل سیر روزانه ۶۳
درصد سرماخوردگی را در مقایسه با داروها کاهش می دهد. میانگین طول علایم سرماخوردگی نیز ۷۰٪ کاهش یافت.

یک مطالعه دیگر نشان داد که مصرف سیر (۲٫۵۶ گرم در روز) تعداد روزهای
بیمار مبتلا به سرماخوردگی یا آنفولانزا را ۶۱٪ کاهش داده است. با این حال ،
یک بررسی نتیجه گیری کرد که شواهد کافی نیست و تحقیقات بیشتری لازم است.
علیرغم نداشتن شواهد قوی ، افزودن سیر به رژیم غذایی اگر اغلب دچار سرماخوردگی
شوید ممکن است ارزش امتحان کردن را داشته باشد.

avishaan / سوشا

2020-07-03 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
چطور با شخص مبتلا به کرونا ویروس زندگی کنیم چطور با شخص مبتلا به کرونا ویروس زندگی کنیم
اگر در خانواده فرد مبتلا به کرونا ویروس دارید که در قرنطینه خانگی است باید نکات زیر را رعایت کنید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
سندرم دست بیقرار چیست؟ علایم و روش درمان
درد پشت سر نشانه چیست و چگونه درمان می شود
مراحل اهدای تخمک و عوارض اهدای تخمک
یافته های جدید درمورد ویروس کرونا و نحوه سرایت بیماری
انواع دستکش یکبار مصرف و بهترین دستکش برای ویروس کرونا
علت درد سینه چیست و چه زمانی نشان دهنده سرطان سینه است
آشنایی با بیماری کرونا ، ویروس کرونا چگونه منتقل می شود
بیماری آنفولانزا، علائم آنفولانزا ، پیشگیری و درمان آنفولانزا
بهترین حرکات اصلاحی برای گردی پشت ، قوز پشت یا کیفوز
هر آنچه باید درباره مصرف ویتامین E ، فواید و عوارض آن بدانید
کمر درد هنگام نشستن , از علت تا درمان های خانگی
۹ جایگزین آسپرین برای مصرف بجای این دارو
۸ علامت وجود حفره و خرابی دندان که نباید نادیده گرفته شود
۸ دمنوش برای سرماخوردگی و موثر در درمان آنفولانزا
۸ دمنوش گیاهی موثر برای درمان خلط گلو
تشخیص عفونت سینوس , علایم و درمان آن
پیشگیری از آنفولانزا با راهکارهای جدید برای حفظ سلامت
پاکسازی روده بزرگ با روش های طبیعی در خانه
مراقبت پوست در پاییز ، فصل سرما و تغییرات پوست از تابستان به پاییز
کمبود منیزیم دارید علائم و نشانه ها , چه موقع باید مکمل منیزیم مصرف کنید
کاشت ابروی طبیعی و راهنمای جراحی با موهای طبیعی به صورت دائمی
التهاب ریه یا پلوریسی ، اشتباه درد قفسه سینه با درد قلب
بیماری وزوز گوش یا تینیتوس از علت تا علایم بیماری
فرق اکستنشن ابرو با میکروبلیدینگ ، کدام یک بهتر است ؟!
عادت های متخصصین قلب برای سلامت قلب و عروق شان !
موثرترین روش ها برای لاغری پایین تنه
ایمپلنت دندان چیست و مراقبت های لازم پس از عمل
۱۲ درمان خانگی تعریق زیاد بدن
۱۱ اشتباه رایج در بدنسازی که باید از آن ها اجتناب کنید
ماساژ کف دست و بهترین روش ها برای آرامش دست ها
جلوگیری از پیری پوست با ۱۸ روش جدید
ماسک جلبک برای لیفتینگ و جوانسازی پوست و طرز تهیه آن
افزایش پلاکت خون با تغذیه
قرص گاباپنتین , روش مصرف ، عوارض و تداخلات دارویی
علائم واسکولیت چیست و چه عوارضی دارد
هر آنچه باید درباره دندان عقل و کشیدن دندان عقل بدانید
logo-samandehi