مشاهده : 402تعبیر خواب حرف آRSSاشتراک:

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب
معبران برای دیدن آسیاب در خواب تعابیر متفاوتی را گفته اند .امام صادق دیدن آسیاب در خواب را نشان از ثروت و پادشاهی می دانند و تعبیر خوبی برای آن در نظر گرفته اند .

ابن سیرین اینگونه معنقد است که اگر در خواب ببینی که به آسیاب نگاه می کنی یعنی به سفر می روی .
دیدن آسیابان در خواب معنای خوبی دارد و نشان از رزق و روزی دارد .بنا به اینکه آسیاب چگونه در خواب دیده می شود,
تعابیر متفاوتی دارد. در این مطلب تعبیر خواب آسیاب از نظر منوچهر تهرانی , ابن سیرین , امام صادق,
و حضرت دانیال را می خوانید .

تعبیر خواب آسیاب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک دستگاه آسیاب : پول فراوان
قهوه آسیاب می‌کنید : غم و دردسر در خانه
فلفل آسیاب می‌کنید : بیماری و غم
ذرت آسیاب می‌کنید : شانس
سنگهای رنگی آسیاب می‌کنید : امیدهایتان را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را,
به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود. اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب,
از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد.

اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود. شنیدن ,
صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند.

سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است. گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن.
در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.

تعبیر خواب آسیاب به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند آسیاب را با دست می گرداند ، دلالت دارد بر آنکه او شریک بی رحمی باشد که با وجود آن ,
شریک کارش به سامان نمی رسد.

آسیاب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمنی و دعوا است.

اگر خود را در آسیاب ببینید ، تعبیرش آن باشد که با کسی به نزاع بر خواهد خاست.

اگر در خواب ببیند که در آسیاب خودش است ، در دعوا پیروز می شود.

معنای تماشای آسیاب در خواب

اگر ببیند به تماشای آسیاب بی غله ایستاده است ، دلیل آن باشد که به سفر می رود.

اگر آسیابان را در خواب ببیند ، تعبیر آن نیکوست چرا که آسیابان در خواب مردی باشد که رزق و روزی مردم,
به دست اوست.

اگر سنگ آسیابی را فلزی ببیند ، دلیل جنگ و پیکار است.

اگر آسیابی که دیده است ، از شیشه باشد ، او را با زنان جنگ و دعوائی در میان باشد.

اگر ببیند سنگ و آهن آرد می کرد ، جنگ سختی در پیش است.

اگر ببیند آسیاب را خراب می کرد ، چیزی منسوب به آسیاب خراب خواهد شد.

اگر ببیند آسیاب جز با دست می گردد و آرد خوب از آن حاصل می شود ، نعمت و کامرانی برای آسیابان,
و مردم است.

اگر صدای گردش سنگ را بشنود ، دلیل آن باشد که کارش بالا می کیرد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می برد ، تعبیر آن باشد که فایده ای به او می رسد ، دانیال علیه السلام,
در باره خواب دیدن آسیاب بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب امروزه,
ضرورتی به طرح موضوع نیست.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است.

پادشاه , رئیس , ثروت ,مرد دلیر ,خوان سالاری پادشاه و امیر

تعبیرستان , ستاره

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟