مشاهده : 621 تعبیر خواب حرف آ RSS اشتراک:

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب
معبران برای دیدن آسیاب در خواب تعابیر متفاوتی را گفته اند .امام صادق دیدن آسیاب در خواب را نشان از ثروت و پادشاهی می دانند و تعبیر خوبی برای آن در نظر گرفته اند .

ابن سیرین اینگونه معنقد است که اگر در خواب ببینی که به آسیاب نگاه می کنی یعنی به سفر می روی .
دیدن آسیابان در خواب معنای خوبی دارد و نشان از رزق و روزی دارد .بنا به اینکه آسیاب چگونه در خواب دیده می شود,
تعابیر متفاوتی دارد. در این مطلب تعبیر خواب آسیاب از نظر منوچهر تهرانی , ابن سیرین , امام صادق,
و حضرت دانیال را می خوانید .

تعبیر خواب آسیاب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک دستگاه آسیاب : پول فراوان
قهوه آسیاب می‌کنید : غم و دردسر در خانه
فلفل آسیاب می‌کنید : بیماری و غم
ذرت آسیاب می‌کنید : شانس
سنگهای رنگی آسیاب می‌کنید : امیدهایتان را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را,
به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود. اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب,
از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد.

اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود. شنیدن ,
صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند.

سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است. گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن.
در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.

تعبیر خواب آسیاب به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند آسیاب را با دست می گرداند ، دلالت دارد بر آنکه او شریک بی رحمی باشد که با وجود آن ,
شریک کارش به سامان نمی رسد.

آسیاب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمنی و دعوا است.

اگر خود را در آسیاب ببینید ، تعبیرش آن باشد که با کسی به نزاع بر خواهد خاست.

اگر در خواب ببیند که در آسیاب خودش است ، در دعوا پیروز می شود.

معنای تماشای آسیاب در خواب

اگر ببیند به تماشای آسیاب بی غله ایستاده است ، دلیل آن باشد که به سفر می رود.

اگر آسیابان را در خواب ببیند ، تعبیر آن نیکوست چرا که آسیابان در خواب مردی باشد که رزق و روزی مردم,
به دست اوست.

اگر سنگ آسیابی را فلزی ببیند ، دلیل جنگ و پیکار است.

اگر آسیابی که دیده است ، از شیشه باشد ، او را با زنان جنگ و دعوائی در میان باشد.

اگر ببیند سنگ و آهن آرد می کرد ، جنگ سختی در پیش است.

اگر ببیند آسیاب را خراب می کرد ، چیزی منسوب به آسیاب خراب خواهد شد.

اگر ببیند آسیاب جز با دست می گردد و آرد خوب از آن حاصل می شود ، نعمت و کامرانی برای آسیابان,
و مردم است.

اگر صدای گردش سنگ را بشنود ، دلیل آن باشد که کارش بالا می کیرد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می برد ، تعبیر آن باشد که فایده ای به او می رسد ، دانیال علیه السلام,
در باره خواب دیدن آسیاب بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب امروزه,
ضرورتی به طرح موضوع نیست.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است.

پادشاه , رئیس , ثروت ,مرد دلیر ,خوان سالاری پادشاه و امیر

تعبیرستان , ستاره

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن