مشاهده : 388تعبیر خواب حرف آRSSاشتراک:

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز
آواز خواندن در خواب می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد . در این مطلب تعبیر خواب آواز به روایت این سیرین , ابراهیم کرمانی , منوچهر تهرانی را می بینید.

ابن سیرین تعبیر خواب آواز را اینگونه بیان می کند که هر صدایی در خواب به معناب آواز است و منظور ,
فقط صدای خوش نیست . او می گوید اگر مردی در خواب بلند آواز بلند کند یعنب در میان مردم به بزرگی می رسد .
ابراهیم کرمانی می گوید آواز بلند برای زنان در خواب خوب نیست و تعبیر خوشایندی ندارد.

تعبیر خواب آواز

لیلا برایت: اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید، نشانه‌ی آن است که اتفاقات بسیار خوشحال‌کننده‌ای ,
در حال رخ دادن است.

اگر در خواب دیدید که با شخص دیگری در حال خواندن هستید، علامت آن است که با یک فرد,
بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد

اگر در خواب آواز شادی شنیدید، بدانید که در آینده خبرهای بسیار خوبی دریافت خواهید کرد. شنیدن آواز ,
غمگین در خواب نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه خواهد داشت. اگر دیدید که در جمعی در حال,
آواز خواندن دسته جمعی می‌باشید، علامت آن است که دارای دوستان بسیار خوب و وفاداری می‌باشید.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

بلندی آواز در خواب برای زنان ، دارای تعبیر خوشی نیست و آن را بر عکس خواب مردان تعبیر کرده اند,
یعنی دارای شهرت و آوازه

بلندی آواز در خواب برای مردان ، شرف و آوازه و نام آوری است

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب ببیند آوازش بلند شد ، به قدری بلندی آوازش صاحب نام و آوازه می شود.

در اینجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ایجاد لذت از طریق صدا

آواز بلند مرد در خواب ، به تعبیر مقام و بزرگی در میان مردم است.

اگر شخص در خواب ببیند آوازش ضعیف شد ، نام و آوازه اش به ضعف می گراید و در میان مردم به سوی فراموشی می رود.

تعبیر خواب آواز به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه‌های شکر آواز می‌خواند، نشانه ,
آن است که از موقعیتی ظاهراً کم اهمیت، منفعت زیادی به دست خواهید آورد.

آواز خواندن دو نفره در خواب، تعبیر خوبی بر عشاق دارد. تعبیر آن وصال و زندگی لبریز از صلح,
و صفا می‌باشد.

اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا می‌کنند، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس,
خبر بدی دریافت خواهید کرد، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما می‌دهد،
شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش ,
بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است,

و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند. ابن سیرین از کرمانی نقل می کند,
که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ,
ولی برای زنان نیکو نیست.

صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را,
نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید,
کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: آواز خواندن: شادمانی

همراه شدن با عده ای که آواز سر داده‌اند: شادمانی، بی غمی

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب رفتگر , دیدن رفتگر در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب رفتگر , دیدن رفتگر در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود رفتگری را ببینید و یا خواب ببینید خودتان رفتگر هستید .برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
بلیط رایگان رفت و برگشت به استانبول
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
تعبیر خواب رف , دیدن رف در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رشته , دیدن رشته در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رسن , دیدن رسن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رز , دیدن رز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راه , دیدن راه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رب , دیدن رب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ران , دیدن ران در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راسو , دیدن راسو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رازیانه , دیدن رازیانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رادیو , دیدن رادیو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رادار , دیدن رادار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دکتر , دیدن دکتر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیوانگی , دیوانگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیوار , دیدن دیوار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیو , دیدن دیو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیگ , دیدن دیگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دوربین , دیدن دوربین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دودکش , دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
فال روزانه
تعبیر خواب