مشاهده : 1348 تعبیر خواب حرف الف RSS اشتراک:

تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب استخوان ،تعبیر خواب شکستن استخوان ،تعبیر خواب دیدن استخوان چرب ،تعبیر خواب دادن استخوان به دیگران ،تعبیر خواب دیدن استخوان بدون گوشت و انواع تعبیر خواب استخوان همراه ما باشید.

دیدن استخوان در خواب نشانه فرزند و مال است.اگردر خواب ببینید که استخوانی
چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما
می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتی
می کند.اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که
بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد.در متن زیر تعبیر خواب استخوان را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب استخوان ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب استخوان از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر
اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی
غالبا آن را (مال) تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است. به
دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت
استخوان های محکم تر مجسم می شود. (نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام)
دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت
استخوان ظاهر می شود. یافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر
گوشی به آن چسبیده باشد.

انواع تعبیر خواب استخوان

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال، دوم: خویشان، سوم: فرزند،
چهارم: قیم خانه، پنجم: مال، ششم: برادران، هفتم: یار و انباز بود.

تعبیر خواب دیدن استخوان با گوشت

دیدن استخوان با گوشت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب اتاق

اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش
برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست
می آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد. داشتن استخوان در
جیب، تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می شود. بزرگ باشد
تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر.

تعبیر خواب دیدن استخوان بدون گوشت

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که استخوان فراگرفت
و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد. اگر بیند که
بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسی استخوان
داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.

تعبیر خواب دادن استخوان به دیگران

دادن استخوان به دیگران از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما. اگر شما به کسی
استخوان می دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که
آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس
باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.

تعبیر خواب بستن استخوان شکسته

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می بست، دلیل کند که بزرگی و
صنعتهای گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته اند: کار بینوائی از او
به نوا گردد.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دیدن استخوان چرب

دیدن استخوان چرب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید
موردی پیش می آید که منع خیر می کنید. نه سودی به شما می رسد و نه راضی
می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند. اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است
به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق
غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان رااز
انجام آن کار سرزنش می کنید.

تعبیر خواب شکستن استخوان

شکستن استخوان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید.
اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و
حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را
بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه ای
پیش می آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به
خرج دهید میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران
نیکو کاری است که از جانب شما انجام می گیرد.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi