مشاهده : 2520 تعبیر خواب حرف الف RSS اشتراک:

تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب انجیر ،تعبیر خواب دیدن انجیر سیاه ،تعبیر خواب دیدن درخت انجیر در خواب ،تعبیر خواب دیدن انجیر زرد در خواب و انواع تعبیر خواب انجیر همراه ما باشید.

دیدن انجیر در خواب نشانه ی غم و اندوه است.انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه
انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران
نباشید که نیکو است.انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه،
دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.در
متن زیر تعبیر خواب انجیر را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب انجیر ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا
جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری
کند که از آن پشمیانی خورد.انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام
که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام
می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب اتاق

انواع تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

دیدن انجیر در خواب ، نشانه ی آن است که با دیگران روابط خوبی خواهید داشت . دیدن
برگ انجیر در خواب ، نشانه ی آن است که فرد با ایمانی هستید . اگر در خواب ببینید که
مشغول چیدن انجیر هستید ، بدین معنا است که برای رسیدن به هدفتان تلاش کرده و
موفق می شوید .

تعبیر خواب دیدن انجیر زرد در خواب

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و
انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

تعبیر خواب دیدن انجیر در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب
بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را
بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از
میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن
آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود
مورد توجه قرار دهد.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب ایوان ، دیدن ایوان در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دیدن درخت انجیر در خواب

اچ میلر می گوید :

اگر دختری خواب درخت انجیر را ببیند ، نشانه ی آن است که با فرد مهمی پیمان ازدواج
می بندد . اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد می خورید ، به این
معنا است که احتمالا بیمار می شوید

تعبیر خواب دیدن انجیر سیاه

انجیر سیاه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از
دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi