مشاهده : 1234 تعبیر خواب حرف الف RSS اشتراک:

تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب اندام ،تعبیر خواب بریدن دست و پا ،تعبیر خواب داشتن دو دهن در خواب ،تعبیر خواب زیاد شدن اندام ها در خواب و تعبیر خواب بریدن اندام همراه ما باشید.

اگر ببینید اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده نشان آن است که یاران و دوستان و احبا
شما زیاد خواهند شد.چنانچه در عالم خواب عضوی از بدن خویش را متالم و دردناک
احساس کنید در صورتی که در بیداری دردی نداشته باشید و نگرانی بیمار شدن هم
برایتان وجود نداشته باشد.در متن زیر تعبیر خواب اندام را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب اندام ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب اندام از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اندام های انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته می شود .
دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر یک از اعضا و اندام ما تجسم چیزی
هستند که به جای آن چیز در خواب ما شکل می گیرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص
و اشیا اشاراتی می دهند. روی هم رفته اگر ببینید اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده
نشان آن است که یاران و دوستان و احبا شما زیاد خواهند شد. متعدد شدن دستها از
تشدید اعمال شما خبر می دهد. اعمالی که مبتنی بر نفس و ذات بیننده خواب هستند
و از سرشت و طینت او نشات می گیرند.

تعبیر خواب بریدن اندام

 یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن بریدن اندام از خویشان وی کسی جدا گردد
بیشتر بخوانید

تعبیر خواب داشتن چندین دست در خواب

دیدن چندین دست در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

برای نمونه اگر دیدید که به جای دو دست چندین دست دارید خواب شما می گوید
بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می دهید . چنانچه آدم خوبی باشید بیشتر
نیکی می کنید و اگر بد باشید و تا کنون بدی کرده اید اعمال بد شما فزونی می یابد
که البته زیان آن اعمال بد به خودتان باز می گردد. چنانچه در خواب ببینید پایتان بریده
شده سفری در پیش داریدو اگر دست و پایتان را بریده دیدید یاران شما بخصوص
متعلقانتان متفرق می گردند.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب زیاد شدن اندام ها در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو در
موضع خویش مقیم بود.

تعبیر خواب بریدن گوشت بدن در خواب

بریدن گوشت بدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید که گوشت بدن خود را می برید نفعی عاید شما می شود و چنانچه دیگری
گوشت شما را می برد از شما به او سودی می رسد که خودتان راضی نیستید. چنانچه
در عالم خواب عضوی از بدن خویش را متالم و دردناک احساس کنید در صورتی که در
بیداری دردی نداشته باشید و نگرانی بیمار شدن هم برایتان وجود نداشته باشد خواب
شما از یک ببیماری نزدیک خبر می دهد ولی اگر واقعا دردی داشته باشید اما در خواب
عضو دیگری را دردناک احساس نمائید این خواب تعبیرندارد زیرا واکنش نگرانی شماست.

تعبیر خواب دیدن اندام در خواب

جابر مغربی درباره تعبیر خواب اندام گوید

اگر بیند که اندامی از تن او با وی سخن می گفت دلیل است که در میان خلق رسوا گردد.
اگر بیند اندامی از اندامهای خویش به راهی همی رفت دلیل است کاری کند که برآن اعتماد
دارد.

تعبیر خواب حرف زدن دست و پا

حرف زدن دست و پا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه کسی در خواب ببیند دستهایش اضافه شده اما دستهای اضافه زنانه است نه
مردانه کسی او را فریب می دهد یا زنی وسوسه گر و فتنه انگیز در مسیر زندگیش
قرار می گیرد. اگر ببینید که دست یا پایتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان آن است
که مردم درباره شما بد قضاوت می کنند و بد می گویند و انگشت نما می شوید و رسوائی
به بار می آورید.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب ابرو
تعبیر خواب داشتن دو دهن در خواب

داشتن دو دهن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مشاهده کنید که یکی از اعضا بدن شما در جای خودش نیست و در عالم خواب ندانید
برای آن عضو چه اتفاقی افتاده و کجاست خوابتان می گوید که یکی از اقربا و نزدیکان
شما به جائی می رود که یا نمی دانید آن جا کجاست و یا آنقدر دور است که نمی توانید
از او خبر بگیرید. اگر در خواب دیدید که دو دهان دارید خواب شما می گوید که آمادگی
دارید تا فردی آزمند و طماع باشید. داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال
دنیا که پسندیده نیست.

تعبیر خواب بریدن دست و پا

بریدن دست و پا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینید که مرغی ناشناخته (مشروط بر اینکه کلاغ یا کرکس نباشد) و
شما ندانید نام آن مرغ چیست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان آن است که
چیزی از شما به جبرو عنف گرفته می شود . اگر در عالم خواب ببینید که دست یا پای
شما را بریده اند ولی مجددا آن عضو در جای خودش روئیده و به وجود آمده صاحب فرزند
می شوید و اگر در شرایط پدر و مادر شدن نیستید یکی از اقربانتان فرزندی می آورد که
او به شما خیلی نزدیک است.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi