مشاهده : 842 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بادیه ،تعبیر خواب شکستن بادیه ،تعبیر خواب بادیه آهنی ،تعبیر خواب دیدن بادیه خالی و تعبیر خواب دیدن بادیه نو در خواب همراه ما باشید.

دیدن بدیه در خواب دلالت بر کدبانوی خانه دارد.چنان چه بادیه ای نو و شسته و تمیز
و براق در دست داشته باشیم گویای این است که روابط مرد و زن بر مبنای استواری
قرار دارد و چنان چه بادیه کثیف و نشسته بود این را می گوید که نقار و کدورتی پیش
می آید.در متن زیر تعبیر خواب بادیه را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بادیه ما
را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب بادیه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بادیه دو معنی دارد. یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد مصرف
دارد و مایعات را در آن می ریزند. در مورد نخست به همین قسمت کلمه بیابان مراجعه کنید
اما در مورد دوم یعنی بادیه فلزی مطبخ، کهن بادیه و پیاله و این نوع ظروف را که در قسمت
طباخی خانه مورد مصرف دارد به خادم و کنیزک نسبت داده اند. بخصوص در مورد بادیه و پیاله
نوشته اند کنیزک.امروز کنیزک نداریم و حتی نمی شناسیم و جز نامی که در کتابها نوشته اند
اطلاعی در مورد آن نداریم. بطور کلی پیاله و بادیه به خانم بر می گردد و سودی که از جانب او
عاید ما می شود.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب بید ، دیدن بید در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دیدن بادیه نو در خواب

دیدن بادیه نو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بادیه در خواب معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخلاقی و عاطفی با او داریم.
چنان چه بادیه ای نو و شسته و تمیز و براق در دست داشته باشیم گویای این است که
روابط مرد و زن بر مبنای استواری قرار دارد و چنان چه بادیه کثیف و نشسته بود این را
می گوید که نقار و کدورتی پیش می آید.

تعبیر خواب شستن بادیه درخواب

شستن بادیه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه بیننده خواب جوان و مجرد باشد، شستن پیاله نیکو است و نشان دهنده این است
که زنی در زندگی او ظاهر می شود که خانه دار و کدبانو است. اگر این خواب را دختر جوانی
ببیند باز هم خوب است زیرا به شخصیت خودش بر می گردد و تمایلات نهفته او را نشان
می دهد. چنین دختری شائق تشکیل یک زندگی خوب خانوادگی است و در خود این آمادگی
را می بیند که مردی را خوشبخت کند. نصیبی که از زندگی خانوادگی می بریم به اندازه بادیه
مشخص می شود بادیه کوچک سهم اندک است و بزرگ نصیب بیشتر ما را نشان می دهد.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دیدن بادیه خالی

دیدن بادیه خالی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بادیه پر توفیق است.بادیه خالی بی نصیبی است. پیاله شکسته غم و اندوه است و اندوهی
که در محیط خانواده پیش می آید چنان چه بادیه ای از نقره داشتید کسی در محدوده خانه
در صدد فریب شما بر می آید.

تعبیر خواب بادیه آهنی

دیدن بادیه آهنی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بادیه آهنی بیان کننده استحکام روابط خانوادگی است و بادیه چینی شکنندگی و ظرافت
این علائق و روابط را بیان می کند و به ما هشدار می دهد که موجب شکستن این پیوند
عاطفی نشویم. داشتن تعداد زیادی بادیه تعدد کدبانو را نشان نمی دهد بل که مبین
وسعت و توانائی زن خانه است.

تعبیر خواب شکستن بادیه

شکستن بادیه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

نوشته اند اگر بادیه ای را به عمد به زمین بزنید، بشکنید یا دور بیاندازید زن را طلاق
میدهید و اگر زنی این خواب را ببیند زن دیگری بین او و شوهرش اختلاف به وجود
می آورد که شکستن و دور افکندن بادیه گویای نفرتی است که از آن زن مجهول دارد.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟