مشاهده : 275 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بره ،تعبیر خواب خوردن گوشت بره ،تعبیر خواب در آغوش گرفتن بره ،تعبیر خواب گم کردن بره در خواب و تعبیر خواب کشتن بره همراه ما باشید.

دیدن بره در خواب نشانه ی فرزند ،مال حلال و غم و اندوه است. اگربیند
بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد. اگر بیند گوشت بره بخورد او را به
سبب فرزند غم و اندوه رسد. اگر بیننده خواب ببیند که بره ای در آغوش
دارد و آن بره متعلق به خودش می باشد به زودی صاحب فرزند می شود.
در متن زیر تعبیر خواب بره را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بره ما
را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب بره

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن بره به خواب برچهار وجه است. اول: فرزند، دوم: مال حلال، سوم:
معیشت، چهارم: غم و اندوه.

تعبیر خواب گرفتن بره از دیگری

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

بره درخواب، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است. اگر بیند بره را فرا گرفت و یا
کسی بدو داد، دلیل که او را فرزندی آید. اگربیند بره را بکشت، دلیل که فرزند
او بمیرد. اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب کشتن بره

تعبیر خواب بره به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی
آن. اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن. اگر بیند بره یا بزغاله را
بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت، دلیل که او را مصیبتی رسد به
سبب فرزند.

تعبیر خواب دیدن بره در خواب

تعبیر خواب بره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است. معبران بره را در خواب خیر
و برکت تعبیر کرده اند. آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی
است که نتیجه زحمات خود را دریافت می دارند و سود می برند. برخی از معبران
بره را در خواب فرزند تعبیر کرده اند. اگر کسی در خواب ببیند که صاحب بره ای
شده برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت.

تعبیر خواب گم کردن بره در خواب

تعبیر خواب بره به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب بره ای گم کنید ، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان
شما گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید .
دیدن پوست بره در خواب ، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران
سلب خواهد شد

تعبیر خواب در آغوش گرفتن بره

در آغوش گرفتن بره از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که بره ای در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش
می باشد به زودی صاحب فرزند می شود. اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز
خوبی پیش رو خواهد داشت. اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده
و ذبح کرده زیانی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می شود.

تعبیر خواب بره از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت لوک اوینتهاو

بره داشتن یک بره : دلداری، تسلی
بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکارشعف آور
بره را روی دوش بردن : خوشبختی
بدنبال آن جستجو کردن : رضایت
بره ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودن
کشتن بره : رحمت خدا
بره گمشده : همسر عابد

تعبیر خواب خوردن گوشت بره

خوردن گوشت بره از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

خوردن گوشت بره غم خوردن است. داشتن بره های بسیار فراوانی نعمت
است. به هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که
بره هایی در میان آنست.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن