مشاهده : 261 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تاب ، دیدن تاب در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تاب ، دیدن تاب در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تاب ،تعبیر خواب تاب خوردن ،تعبیر خواب تاب دادن ریسمان ،تعبیر خواب دیدن تاب در خواب و انواع تعبیر خواب تاب همراه ما باشید.

تعبیر خواب تاب دادن ریسمان و طناب نشانه ی سفر و تحول است.اگر کسی
بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر
درازی و کوتاهی رسن یا ریسمان است.اگر در خواب فقط به تماشای کسی که
تاب می خورد ایستاده باشید خواب شما می گوید در آستانه یک ریسک قرار
گرفته اید.در متن زیر تعبیر خواب تاب دادن را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب تاب ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تاب از نظر معبران

تعبیر خواب تاب به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر شود و سفرش
به قدر درازی و کوتاهی رسن یا ریسمان است. اگر بیند دراز بود، سفر دراز کند. اگر
کوتاه بود، سفرش کوتاه است. اگر از برای دوختن ریسمان را تاب می داد، دلیل که
به

ر مصلحتی کاری کند یا از بهر راحت نفس ریاضت کشد.

تعبیر خواب دیدن تاب در خواب

تعبیر خواب تاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تاب، بی اعتباری و تزلزل در رای و اراده و بی اعتمادی به کار یا وضع اجتماعی است.
اگر بگویید _ مراتاب می دادند _ مورد تهدید قرار می گیرید و از ناحیه کسی به شما
حسن نیت ندارد تشویش خاطر پیدا می کنید و اگر بگویید _ تاب خوردم _ خودتان نگران
موقعیت خویش می شوید بی آن که انگیزه خارجی وجود داشته باشد.

انواع تعبیر خواب تاب

تعبیر خواب تاب به روایت امام جعفر صادق

تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است.

اول: سفر و تحویل. دوم: ریاضت نفس. سوم: گشایش کارهای فروبسته.

تعبیر خواب تاب خوردن

تاب خوردن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب فقط به تماشای کسی که تاب می خورد ایستاده باشید خواب شما
می گوید در آستانه یک ریسک قرار گرفته اید و در روزهای آینده در اتخاذ تصمیم برای
انجام کاری مردد و دودل می مانید. به هر صورت تاب بی اعتباری و سستی و عدم
اعتماد به خویشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بیاید و چه نیاید.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi