مشاهده : 356 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب توپ ، دیدن توپ در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب توپ ، دیدن توپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب توپ ،تعبیر خواب شوت کردن توپ ،تعبیر خواب پنچر شدن توپ ،تعبیر خواب دویدن به دنبال توپ و انواع تعبیر خواب توپ همراه ما باشید.

دیدن توپ در خواب سراب و فریبنده است که چون به سراب میرسید خاک
می بینید همچنان عطش باقی می مانید.اگر در خواب توپی که به دنبال آن
هستید پنچر شود یا بترکد واقعیت بر شما آشکار می گردد. اگر در خواب ببینید
که کسی توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی خوش آب و رنگ و شکیل
به شما می دهد خوابتان می گوید که در آینده نزدیک کسی در صدد اغوای شما
بر می آید.در متن زیر تعبیر خواب توپ را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب توپ ما
را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب توپ از نظر معبران

تعبیر خواب توپ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

(توپ بازی) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال
چیزهائی که پایه و مایه ندارند. فریب و نیرنگ زندگی محسوب می شوند و
انسان را از حقیقت دور می کنند. توپ در خواب سراب است. سرابی فریبنده
که چون به آن می رسید خاک می یابید و عطش در شما باقی می ماند.

تعبیر خواب برخورد کردن با توپ

تعبیر خواب به روایت  لیلا برایت

اگر در خواب با توپى برخورد کنید، نشانه‏ ى آن است که دچار دردسر و گرفتارى
مى‏ شوید.
بازى کردن با توپ، نشانه‏ ى آن است که بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد.

تعبیر خواب دویدن به دنبال توپ

دویدن به دنبال توپ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب دیدید که دنبال توپ می دوید( در صورتی که فوتبالیست و
والیبالیست و اهل توپ بازی و توپ نباشید) خواب شما می گوید که فریب
می خورید و مدت ها خود را به کاری بیهوده سرگرم و دل خوش نگه می دارید.
در واقع باد می کارید و حسرت درو می کنید.

تعبیر خواب بازی کردن با توپ

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

توپ بازی در خواب : دیر کرد در انجام برنامه ها ، شما کارهایتان را بدون فکر
انجام میدهید

تعبیر خواب پنچر شدن توپ

پنچر شدن توپ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب توپی که به دنبال آن هستید پنچر شود یا بترکد واقعیت بر شما آشکار
می گردد. در نیمه راه گمراهی چشم شما باز می شود و در می یابید که تا آن جا
هم به امید عبث آمده اید.

انواع تعبیر خواب توپ

تعبیر خواب روایت العنبری

دیدن توپ در خواب، نشانه تفرقه است و ممکن است نشانه دنیا باشد که عدهای
آن را از خود دور میکنند و عدهای دیگر به دنبال آن هستند و نیز، ممکن است بر سفر
کردن یا منتقل شدن به مکانی دیگر دلالت داشته باشد.

تعبیر خواب شوت کردن توپ

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد شوت کردن توپ

اگر در خواب ببینید که کسی توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی خوش آب
و رنگ و شکیل به شما می دهد خوابتان می گوید که در آینده نزدیک کسی در صدد
اغوای شما بر می آید. عکس این هم صادق است اگر شما توپی را به طرف دیگری
شوت کنید یا به او بدهید. دیدن توپ در خواب با تعریفی که از آن شد می تواند حالات
گوناگون داشته باشد که خود بیننده خواب قادر به تشخیص و تعبیر خواهد بود.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن