مشاهده : 270 تعبیر خواب حرف جیم RSS اشتراک:

تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.

درباره این‌که تعبیر خواب پس از چه مدتی تحقق می‌یابد، معیار مشخص یا اصول
دقیقی وجود ندارد.چنانکه در قران کریم خواب دو تن از پیامبران الهی ،حضرت ابراهیم
و حضرت یوسف آمده است. حضرت ابراهیم، در خواب دید که به ایشان از جانب خداوند
امر شد فرزندش را قربانی کند، و ازآن‌جاکه خواب انبیا وحی است، ایشان برای اجرای
فرمان الهی درنگ نکرد ولی خواب حضرت یوسف به روایتی بعد از سی سال تحقق
یافت.در متن زیر تعبیر خواب جوالدوز را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب جوالدوز
ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب جوالدوز از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جوالدوز در خواب های ما کوششی است که برای ائتلاف امور متفرق و آشفته
خویش به کار می بریم. اگر بدهکار باشیم و در خواب ببینیم که به کمک جوالدوز
یک لحاف را می دوزیم یا پارگی یک گونی را روفو می نمائیم نشان آن است که
در پرداخت دیون خویش موفق می گردیم.

تعبیر خواب گرفتن جوالدوز از دیگری

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

جوالدوز در خواب. مردی است که کارهای مردم بهم پیوندد، خاصه کارهای
کوچک را. اگر بیند جوالدوز فرا گرفت یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی
بدین صفت که گفتیم، وی را صحبت افتد. اگر جوالدوز را بشکست یا ضایع
شد، دلیل بر هلاک آن مرد بود.

تعبیر خواب داشتن جوالدوز

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد داشتن جوالدوز

داشتن جوالدوز همت و اراده شما را نشان می دهد و دیدنش در خواب نیکو است
و بهتر می شود اگر در خواب ببینیم که به وسیله جوالدوز پاره ای را می دوزیم
و سوراخی را مسدود می نمائیم.

تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب

گم کردن جوالدوز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

حالت بد این است که در خواب ببینید که یک جوالدوز داشته اید و آن را گم کرده اید
و به دنبالش می گردید و نمی یابید. در این حالت خواب شما می گوید که سر رشته
امور از کف شما خارج می گردد.

تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که جوالدوزی دارید و با آن تشک یا رختخواب خود را می دوزید
صاحب فرزند می شوید و اگر رختخواب به به شما تعلق ندارد زنی می گیرید
و اگر زن دارید با زنی آشنا می شوید که در کسب و کار شما را یاری خواهد داد.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi