مشاهده : 149تعبیر خواب حرف جیمRSSاشتراک:

تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.

درباره این‌که تعبیر خواب پس از چه مدتی تحقق می‌یابد، معیار مشخص یا اصول
دقیقی وجود ندارد.چنانکه در قران کریم خواب دو تن از پیامبران الهی ،حضرت ابراهیم
و حضرت یوسف آمده است. حضرت ابراهیم، در خواب دید که به ایشان از جانب خداوند
امر شد فرزندش را قربانی کند، و ازآن‌جاکه خواب انبیا وحی است، ایشان برای اجرای
فرمان الهی درنگ نکرد ولی خواب حضرت یوسف به روایتی بعد از سی سال تحقق
یافت.در متن زیر تعبیر خواب جوالدوز را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب جوالدوز
ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب جوالدوز از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جوالدوز در خواب های ما کوششی است که برای ائتلاف امور متفرق و آشفته
خویش به کار می بریم. اگر بدهکار باشیم و در خواب ببینیم که به کمک جوالدوز
یک لحاف را می دوزیم یا پارگی یک گونی را روفو می نمائیم نشان آن است که
در پرداخت دیون خویش موفق می گردیم.

تعبیر خواب گرفتن جوالدوز از دیگری

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

جوالدوز در خواب. مردی است که کارهای مردم بهم پیوندد، خاصه کارهای
کوچک را. اگر بیند جوالدوز فرا گرفت یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی
بدین صفت که گفتیم، وی را صحبت افتد. اگر جوالدوز را بشکست یا ضایع
شد، دلیل بر هلاک آن مرد بود.

تعبیر خواب داشتن جوالدوز

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد داشتن جوالدوز

داشتن جوالدوز همت و اراده شما را نشان می دهد و دیدنش در خواب نیکو است
و بهتر می شود اگر در خواب ببینیم که به وسیله جوالدوز پاره ای را می دوزیم
و سوراخی را مسدود می نمائیم.

تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب

گم کردن جوالدوز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

حالت بد این است که در خواب ببینید که یک جوالدوز داشته اید و آن را گم کرده اید
و به دنبالش می گردید و نمی یابید. در این حالت خواب شما می گوید که سر رشته
امور از کف شما خارج می گردد.

تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که جوالدوزی دارید و با آن تشک یا رختخواب خود را می دوزید
صاحب فرزند می شوید و اگر رختخواب به به شما تعلق ندارد زنی می گیرید
و اگر زن دارید با زنی آشنا می شوید که در کسب و کار شما را یاری خواهد داد.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟