مشاهده : 114تعبیر خواب حرف جیمRSSاشتراک:

تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوان ،تعبیر خواب دیدن جوان شدن در خواب ،تعبیر خواب دیدن جوان ناشناس و تعبیر خواب جوان شدن مرده همراه ما باشید.

یکی از علایم خواب راست و رویای صادقه این است که با جزئیاتش در
خاطر شخص بماند.خواب بیهوده و پریشان یا در ذهن نمی‌ماند و اگر بماند
به صورت پراکنده و نامفهوم است. کسی که خوابی دیده است، تا زمانی‌که
آن‌را پیش معبران آگاه و خواب گزاران تعریف نکرده، پیش فرد دیگری تعریف
نکند زیرا اولین تعبیری که از یک خواب می شود، اکثرا به همان شکل برای ببینده
خواب اتفاق می‌افتد.در متن زیر تعبیر خواب جوانی را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب جوان ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب جوان از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

مجلسی رحمه الله علیه نوشته دیدن جوان به خواب مکر و حیله و فریب و فتنه
است برعکس دیدن پیر به خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد است.

تعبیر خواب جوان شدن مرده

تعبیر خواب به روایت ابن خلیل

اگر دیدید که مرده شور در حال شستن مرده است یا اینکه مرده جوان شده
است یا در حال خاک کردن مرده هستید، بسیار خوب است این یعنی کارها
به درستی پیش می رود.

تعبیر خواب جوان شدن شخص پیر

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد جوان شدن شخص پیر

چنانچه در خواب ببینید کسی که پیر است جوان شده، چه خود بیننده خواب
باشد و چه دیگری نشان آن است که به علتی تخفیف شان و مقام می یابد
و تحقیر می شود.

تعبیر خواب دیدن جوان ناشناس

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد، دلیل که فروماید
شود. اگر جوان مجهول را بیند، دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش برنیاید.
اگر بیند جوانی پیر شده است، دلیل که حرمتش زیاده شود و زنان نیز در این
معنی، چون مردان باشند.

اگر در خواب ببینید خودتان جوان شده اید

تعبیر خواب جوانی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه خودتان را در خواب ببینید که جوان تر از آنچه هستید شده اید تعبیر
همین است مضافا این که فریب می خورید و کودکانه بازیتان می دهند.

انواع تعبیر خواب جوان

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

اگر مردی در خواب، موی سر خود را سپید ببیند، دلیل کند که او را جاه در
دین زیاد شود
اگر مردی پیر ببیند که سپیدی سر و ریش او زیادتر شده بود، دلیل کند که او را
غمی رسد و خواسته ای از وی بشود.

تعبیر دیدن جوان شدن در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که جوان شده اید اما چهره خویش را نمی شناسید،
مثل این که شخصی دیگر شده اید نشان دیدن خواری و ناکامی و نامرادی است.
عکس این هم صادق است یعنی اگر در خواب ببینید که پیر شده اید و موی سر
و ریش و ابرویتان سفید شده عزت و حرمت می یابید و بزرگ می شوید. اگر جوانی
را در خواب ببینید که پیر شده ارتقا مقام و منزلت پیدا می کنید.

تعبیرستان و ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پارو ،تعبیر خواب دیدن پاروی شکسته در خواب ،تعبیر خواب پارو به دست داشتن ،تعبیر خواب پارو کردن جو و گندم و انواع تعبیر خواب پارو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پاسبان ، دیدن پاسبان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاشنه ، دیدن پاشنه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالتو ، دیدن پالتو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالان ، دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر ، دیدن پر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرتقال ، دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟