مشاهده : 516 تعبیر خواب حرف خ RSS اشتراک:

تعبیر خواب خاک ، دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب خاک ، دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب خاک ،تعبیر خواب برداشتن خاک از تپه ،تعبیر خواب بردن خاک با الاغ ،تعبیر خواب جارو کردن خاک و تعبیر خواب جمع کردن خاک همراه ما باشید.

علم تعبیر خواب از معجزات حضرت یوسف (ع) می باشد.پیامبر نیز
بعد از نماز صبح خواب صحابه اش را تعبیر می کرد.خداوند
امام محمد ابن سیرین را به عنوان امام عالم به تعبیر خواب قرار داده است
که علما تعبیر های شگفت انگیز ایشان را گرد آوری کرده اند.ما نیز در متن
زیر تعبیر خواب خاک را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب خاک مارا در
سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب خاک از نظر معبران

تعبیر خواب خاک به روایت امام جعفر صادق
دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است.

اول: مال. دوم: منفعت. سوم: شغل دنیا. چهارم: فائده از قِبَل پادشاه. پنجم: فائده از قبل رئیس.

تعبیر خواب دیدن خاک در خانه

تعبیر خواب خاک به روایت محمد بن سیرین 

خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است اگر بیند که در خانه او خاک بود،
به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود. اگر بیند بر خاک همی رفت
یا خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت، دلیل مال و درم است او را.

تعبیر خواب جارو کردن خاک

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خاک، پول می‌باشد (فرقی نمی‌کند که کم باشد یا زیاد).
اگر ببینی در خانۀ تو خاک قرار دارد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموالی را بدون
رنج و سختی به دست می‌آوری. اگر ببینی خانۀ کسی را جارو می‌کنی،
یـعـنـی مال و اموال کسی را به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر خاک‌های جارو شده
را به مکان خودت آورده باشی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از خانۀ خودت
خاک بیرون می‌کشی و پراکنده می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خود را خرج می‌کنی.

تعبیر خواب بیرون بردن خاک از خانه

تعبیر خواب خاک به روایت ابراهیم کرمانی 

اگر بیند خاک از خانه بیرون می کشید و پراکنده می کرد، دلیل که
مال خود را هزینه کند.
اگر بیند خاک از دست می افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم
جمع گردد و از آن منفعت یابد.

تعبیر خواب جمع کردن خاک

تعبیر خواب خاک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک
جمع می کنید موردی پیش می آید که پول می اندوزید و به جمع آوری
مال می پردازید. اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی
بزرگ به شما می رسد. اگر دیدید که با شتر خاک آورده اید، همان طور
که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می رسد. اگر با اسب خاک آوردید
از مردی جوان مرد به شما سود می رسد.

تعبیر خواب بردن خاک با الاغ

اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می شود
که سودی به شما عاید گردد. اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می کنید
و می پاشید مال خود را خرج می کنید یا به هدر می دهید. اگر دیدید خاکی
را که آوررده اید یا خاکی که هست سرخ است گرفتار هیجان و خشم می شوید.
اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود، غیر طبیعی است و ملال و بیماری
را خبر می دهد و چنان چه سیاه بود غم و مصیبت است اگر از چاه خاک بیرون آوردید
مالی به زحمت نصیب شما می شود و اگر خاک را در چاه می ریختید کاری می کنید
که زیان مالی متوجه شما می شود .

تعبیر خواب برداشتن خاک از تپه

اگر دیدید از تپه ای خاک بر می دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید
که راحت تر برداشته شده و ضمنا سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می گردد.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi