مشاهده : 971 تعبیر خواب حرف میم RSS اشتراک:

تعبیر خواب مرجان

تعبیر خواب مرجان
مرجان یکی از جانوران دریایی می باشد که ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم مرجان داریم یا انگشتری از جنس مرجان داریم .برای دانشتن تعبیر خواب مرجان با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوت برای مرجان آورده اند . امام صادق درباره تعبیر خواب مرجان می گوید دیدن مرجان در خواب ,
نشان از مال یا فرزند دارد . از دست دادن مرجان در خواب به معنای طلاق دادن زن می باشد . دیدن انگشتر مرجانی ,
یعنی صاحب پسر می شوید و خریدن مرجان به معنای زن گرفتن یا به دست آوردن مال می باشد .تعابیر کاملتری,
از مرجان را در ادامه می بینید.

تعبیر خواب مرجان

تعبیر خواب مرجان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خوب است چرا که خواب شما می گوید صاحب پسر خواهید شد.
و اگر پسران بزرگ دارید یکی از فرزندانتان موجب سرفرازی شما می شود.

اگر در خواب دیدید مرجان را از بازار خریدید مالی بدست می آورید یا زنی خواهید گرفت. اگر مردی خواب ببیند,
که انگشتری از مرجان داشته که آن را گم کرده همسرش را طلاق می دهد.

اگر خواب ببیند تسبیح مرجان او پاره شده و دانه هایش به زمین ریخته بین او و افراد خانواده اش نفاق می افتد,
و متفرق می شوند.

تعبیر خواب مرجان به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن مرجان در خواب

دیدن مرجان در خواب به معنای زن بود یا فرزند. اگر در خواب بیند که مرجان داشت، دلیل که زنی خواهد که او را ,
فرزند بود. اگر بیند که مرجان او ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد .

درباره تعبیر خواب مرجان به روایت امام جعفر صادق بیشتر بدانید

دیدن مرجان به خواب چهار وجه است.

اول: فرزند. دوم: زینت. سوم: جمال. چهارم: مال.

تعبیر خواب مرجان به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن مرجان در خواب به معنای فرزند بود، اما اگر مرجان با دیگر جواهرها را خواب بیند، دلیل مال بود.

مَرجان دریایی یکی از جانوران ساده است که در شاخه مرجانیان و رده گُل‌سان‌زیان (آنتوزوآ) رده‌بندی می‌شود.

تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن